Kursplan för

Epilepsi - med fokus på barn och unga vuxna, 15 hp

Epilepsy - with a focus on children and young adults, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Kurskod
9K6040
Kursens benämning
Epilepsi - med fokus på barn och unga vuxna
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2021-12-09
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Särskild behörighet enligt avtal.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade tvärprofessionella kunskaper om symtom, diagnostik, bedömning, medicinsk behandling och specifika vårdprocesser vid epilepsi hos barn och unga vuxna.

Kursens övergripande mål är att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna:

 • redogöra för symtom och patofysiologi samt epidemiologi vid epilepsi
 • visa kunskap om förekommande diagnostiska metoder och behandlingar vid epilepsi
 • dentifiera och diskutera specifika vårdprocesser för patienter med epilepsi med utgångspunkt i personcentrerad vård 
 • visa förmåga att integrera teoretisk kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar
 • identifiera och motivera patienters och närståendes behov av information, stöd och samordning av vård samt behandling
 • visa förmåga att med ett personcentrerat förhållningssätt göra åtgärdesbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt
 • visa förmåga att reflektera kring vård och behandling vid epilepsi

Innehåll

Kursen innehåller följande:

 • patologi, patofysiologi och epidemiologi
 • hjärnans utveckling
 • neuroanatomi
 • anamnes, symtom, diagnostik, MR, EEG
 • differentialdiagnos
 • funktionella anfall
 • behandling, prognos och pågående forskning
 • vårdprocesser och vårdnivåer, från insjuknande och slutenvård till öppenvård
 • rehabilitering och habilitering
 • fertilitet och reproduktion
 • transition
 • neuropsykiatriska diagnoser
 • komorbiditet
 • SUDEP
 • nationella vårdriktlinjer för epilepsi
 • Neuroregistret - BEpQ, Epilepsiregistret

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande, där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, grupparbeten, självstudier och seminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.
Innan deltagaren deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Examination sker i form av skriftlig individuell examinationsuppgift samt aktivt deltagande i grupparbeten och seminarier. För att examinationsuppgifter ska vara aktuell för bedömning måste materialet ha inkommit inom angiven tid, vilket anges i schema i samband med kursstart. Antalet examinationstillfällen regleras i avtalet.

Övergångsbestämmelser


Övergångsbestämmelser regleras enligt avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer som är fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Rekommenderad litteratur
Litteratur på engelska kan förekomma

Zelano, Johan Epilepsi i arbetslivet : en vägledning
Norrving, Bo Klinisk neurovetenskap
Rubin, Michael; Safdieh, Joseph E.; Netter, Frank H. Netters concise neuroanatomy - updated edition
Neurologi Burman, Joachim; Nyholm, Dag
Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar Gottberg, Kristina
Forsgren, Lars Epilepsiboken
Carpenito-Moyet, Lynda Juall Handbok i omvårdnadsdiagnostik : diagnos, mål, åtgärd
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin
Forsberg, Anna Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria