Kursplan för

BUSS Barnmorskeutfört spädbarnsstatus, 7,5 hp

Midwife performed newborn physical examination screening, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Kurskod
9K6041
Kursens benämning
BUSS Barnmorskeutfört spädbarnsstatus
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2024-01-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Barnmorska med minst tre års arbetslivserfarenhet inom slutenvård, antingen på förlossning, BB eller neonatalavdelning.

Mål

Kursens övergripande mål är att deltagaren efter avslutad kurs ska ha uppnått kompetens för att med ett professionellt förhållningssätt självständigt kunna utföra spädbarnsstatus vid utskrivning efter förlossning.

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa kunskap om spädbarnsstatus genom att bedöma och förklara det normala spädbarnets anatomi och fysiologi
  • identifiera och analysera symtom vid relevanta risk- och sjukdomstillstånd och missbildningar hos nyfödda barn
  • identifiera och analysera den normala omställningen peripartalt och avvikelser i denna

Färdighet och förmåga

  • självständigt genomföra spädbarnsstatus, samt utvärdera och dokumentera detta i förlossningsjournal 2
  • i samverkan med närstående/föräldrar visa ett kommunikativt, vårdpedagogiskt och patientsäkert arbetssätt
  • planera, leda och samordna vårdinsatser/undersökningen, samt samverka interprofessionellt
  • identifiera och analysera avvikelser vid genomförande av spädbarnsstatus

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över sin egen roll och sina begränsningar inom de aktuella medicinska områdena
  • analysera och reflektera kring relevant vetenskap och se dess samband och betydelse vid barnmorskans utförande av spädbarnsstatus 
  • tillämpa ett etiskt förhållningssätt

Innehåll

Kursen kommer att gå igenom samtliga moment av spädbarnsstatus med syfte att uppnå en förståelse av en normal respektive avvikande undersökning. Varje delmoment kommer att ha utgångspunkt i Förlossningsjournal 2 och gås igenom dels med bakgrundsteori följt av instruktion i praktiskt utförande som senare följs av självständigt genomförande. Delmomenten delas upp i undergrupperna: hjärta, lungor, skelett/rörelseapparat, neurologi och metabolism/hormoner. 

De praktiska undersökningarna ska deltagaren genomföra på hemkliniken där minst 50 spädbarnsstatus ska utföras och loggföras under handledning.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) med praktisk träning i att utföra spädbarnsstatus, fallbeskrivningar, seminarier och projektarbete. Samtliga arbetsformer är obligatoriska utbildningsinslag och projektarbete. Samtliga är obligatoriska utbildningsinslag.

Det verksamhetsintegrerade lärandet sker på hemkliniken och ska omfatta genomförande av minst 50 loggförda spädbarnsstatus under handledning. Beroende på klinikens storlek kommer det att ta olika lång tid att genomföra dessa undersökningar.

Under reflektionsseminarium får deltagarna presentera och diskutera sina reflektioner utifrån sina egna erfarenheter av spädbarnsstatus.

Deltagaren kommer även få ett ämnesområde att fördjupa sig inom som ska presenteras samt opponeras på av kursdeltagare vid ett seminarietillfälle. Således får alla deltagare både presentera och opponera på projektarbete.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från de obligatoriska utbildningsinslagen kan tas igen. Innan deltagaren deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan studieresultaten inte slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examination sker i form av:

Genomförande av 50 spädbarnsstatus som är godkända enligt kriterier varav de sista tio ska utföras självständigt. Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete samt opponering och aktivt deltagande i diskussion vid redovisningsseminarium. Individuell bedömning av deltagares prestationer. Skriftlig examination.

Antalet examinationstillfällen regleras i avtalet.

I Utbildningen ingår en ordinarie tentamen och en omtentamen i det angivna priset. Detta gäller skriftlig examination. En omtentamen ska genomföras senast 6 månader efter utbildningens slutdatum om inte annat överenskoms. Deltagarna ska lämna in examinationsuppgifter som består av inlämningsuppgifter eller motsvarande innan utbildningen har slutförts. I de fall deltagarna måste göra kompletteringar för att uppgiften kunna godkännas ska detta göras senast 6 månader efter utbildningens slutdatum. Skulle fler examinationer krävas kommer en avgift för detta att tas ut. Avgiftens storlek beror på examinationens karaktär. En deltagare kan aldrig examineras fler gånger än vad KI medger i sina allmänna regler gällande examination eller vad som anges i kursplanen.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser regleras enligt avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Undervisning på engelska kan förekomma.

 

 

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur på engelska kan förekomma.

Avery, Gordon B. Neonatology : pathophysiology and management of the newborn
Lagercrantz, Hugo Neonatologi Hellström-Westas, Lena; Norman, Mikael
Kliegman, Robert; Nelson, Waldo E. Nelson textbook of pediatrics
Applikation med Newborn Infant Physical Examination information