Kursplan för

Återfallsprevention, 3 hp

Relapse prevention, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , VT18 , VT19 , HT19 , HT22
Kurskod
9K8005
Kursens benämning
Återfallsprevention
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2007-11-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-09-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet.

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra en behandling (i grupp och/eller individuellt) med återfallsprevention för patienter/klienter med substansbrukssyndrom.

Innehåll

Återfallsprevention är en manualbaserad psykologisk behandling inom psykoterapitraditionen kognitiv beteendeterapi.

Återfallsprevention är evidensbaserad metod vid missbruk och beroende av alkohol och vissa andra substanser. Återfallsprevention rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer vid behandling av alkoholberoende, cannabismissbruk och missbruk av centralstimulantia. Återfallsprevention syftar till att ge patienter färdigheter att kunna identifiera risker för återfall och att undvika eller hantera dessa risker. En återfallspreventiv färdighet är också att kunna begränsa återfall när de inträffar.

Arbetsformer

Kursen genomförs med teoretisk och praktisk undervisning under 2 fysiska kurstillfällen och som självständiga studier med stöd av material på en webbaserad lärplattform. Undervisningen ges i form av föreläsningar där deltagarna inbjuds till aktiv diskussion

Deltagarna tränas särskilt i att arbeta med modellering och rollspel. I kursmaterialet ingår olika kurslitteratur som  lärobok, manual, inspelat videomaterial, samt arbetsmaterial och resurser online. Ny kurslitteratur kan komma att delas ut under kursens gång.
Även länkarna till de särskilda övningsuppgifterna som deltagarna ska genomföra kommer att finnas tillgängliga online.  

Deltagarna förväntas redovisa tillgodogjorda kunskaper i praktiska demonstrationer.

Examination

Examinationen är uppdelad på två moment. Dels en individuell hemskrivning, som ska vara inlämnad före andra kurstillfället, dels ett praktiskt moment där deltagare får genomföra en behandlingssession i liten grupp.
 
Lämnas inlämningsuppgiften in efter passerad deadline, kommer deltagaren inte få någon skriftlig feedback på sin uppgift utan endast betygsättning.
 
För godkänt betyg, gäller närvaro samtliga kursdagar samt godkända examinationer. Vid enstaka frånvaro kan möjlighet ges till komplettering under kursens gång. Kompletteringen görs individuellt.
 
Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Vid Underkänd ges ytterligare ett examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Vid en eventuell nedläggning av kursen, kommer examination att tillhandahållas ett år efter.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Ortiz, Liria; Wirbing, Peter Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika
Väckarklockan, Manualbaserad Återfallsprevention vid beroende
Återfallsprevention. Belöningssystem och PAA, Post Akut Abstinens
Grundläggande kunskaper i engelska är önskvärt då delar av kursmaterialet är på engelska