Kursplan för

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp

Motivational Interviewing in Professional Practice - Part 1, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , HT16 , HT19
Kurskod
9K8060
Kursens benämning
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-06-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-03-19
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskap om motiverande samtal ("motivational interviewing", MI) och viss färdighet i att tillämpa metoden. Genomgången kurs utgör en grund för att kunna använda metoden med klienter/patienter.
 
Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:
  • beskriva och tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt, MI-anda, förmedla empati och hålla fokus på ett målbeteende
  • beskriva och tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar
  • beskriva begreppen förändringstal och bibehållandetal samt tillämpa färdigheter i att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal
  • utforma en förändringsplan

Innehåll

Kursen ger en grund till teori och begrepp inom MI samt kunskap om och vissa färdigheter i att tillämpa metoden.

Arbetsformer

Kursen inleds med en teoretisk del där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Kursen fortsätter med en återkoppling på MI-utövande via telefon och därefter en grupphandledning, båda dessa moment baseras på olika MI-samtal som kursdeltagaren spelar in.

Examination

Deltagaren ska på egen hand spela in två samtal i vilka goda samtalsfärdigheter i MI ska användas, bedömda enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Code. Deltagaren ska också ta emot feedback med avseende på sina samtalsfärdigheter i telefonåterkoppling och grupphandledning. För godkänt krävs dessutom att deltagaren ska kunna reflektera kring sin inlärning utifrån kodning baserad på MITI.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Obligatorisk litteratur

Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring

Rekommenderad litteratur

Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Code i svensk översättning och bearbetning