Kursplan för

Neuropsykofarmakologi för psykologer, 7,5 hp

Neuropsychopharmacology for psychologists, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT16 , VT19 , VT24
Kurskod
9K8069
Kursens benämning
Neuropsykofarmakologi för psykologer
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2015-12-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2018-10-15
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som psykolog. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med lägst betyget Godkänd.

Mål

Efter kursen förväntas deltagaren kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom farmakologi såsom absorption, distribution, eliminering, agonister, antagonister och dos-effektsamband, samt hur läkemedel interagerar med varandra.
  • redogöra för de olika stegen i neurotransmissionen, samt för olika neurotransmittorer och deras funktion.
  • redogöra för läkemedelsgrupper som används vid behandling av psykiatriska, neuropsykiatriska, neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar, samt för sömnstörningar och smärta, och kunna redogöra för deras verkningsmekanismer och biverkningar.
  • diskutera för- och nackdelar med kombinerad farmakologisk och psykologisk behandling.

Innehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom ämnet farmakologi och neuropsykofarmakologi. Fokus kommer att ligga på läkemedel som används för att behandla psykiatriska (depression, bipolärt syndrom, ångestsyndrom och beroende), neuropsykiatriska (fr.a. ADHD), neurodegenerativa (fr.a. demens) och neurologiska sjukdomar (epilepsi), smärta och sömn.

Kursen kommer att inledas med allmän farmakologi, framför allt farmakokinetik ("vad kroppen gör med läkemedlet") och farmakodynamik ("vad läkemedlet gör med kroppen") för att ge kursdeltagaren en djupare inblick i och förståelse för ämnet farmakologi och dess nomenklatur. Ett annat viktigt område som kommer att behandlas i detalj är neurotransmission, vilken ligger till grund för i princip all neuropsykofarmakologi. Vidare kommer kursen att ge kunskaper om psykologisk och farmakologisk behandling i kombination, med fokus på vilka positiva och/eller negativa interaktioner som kan föreligga.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lärarledda seminarier och gruppövningar på plats och via lärplattformen.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna via lärplattformen. Den skriftliga hemtentamen kommer att inlämnas via datasystemet URKUND.

Litteratur och övriga läromedel

Arborelius, Lotta Neurofarmakologi : för psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare
Övrig litteratur (hemsidor, artiklar, mm) omfattade ca 300 sidor tillkommer under kursens gång.