Kursplan för

Försäkringsmedicin, 2 hp

Insurance Medicine, 2 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , VT22 , VT23
Kurskod
9K8070
Kursens benämning
Försäkringsmedicin
Hp
2 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Försäkringsmedicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2021-04-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-09-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som läkare samt godkänd specialistutbildning

Mål

Kunskap och förståelse
Deltagaren ska efter genomgången kurs visa

 • fördjupad kunskap om olika professioners och funktioners uppdrag, ansvar, och kompetens inom hälso- och sjukvården, deras möjligheter och begränsningar för samarbete i sjukskrivningsärenden samt läkarens roll i interprofessionellt samarbete
 • fördjupad kunskap om olika aktörers roller, uppdrag, ansvar samt deras möjligheter och begränsningar för samverkan i sjukskrivningsärenden samt läkarens samverkansroll
 • fördjupad kunskap om riskfaktorer för och konsekvenser av sjukfrånvaro samt faktorer som hindrar respektive främjar återgång i arbete
 • fördjupad kunskap om de för läkare tillämpliga lagar och regler inom det försäkringsmedicinska området
 • fördjupad kunskap om olika försäkringar inom det försäkringsmedicinska området för vilka läkarintyg behövs.

Färdighet och förmåga
Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna

 • utifrån en tänkt patientsituation värdera och diskutera fördelar och nackdelar med att vara sjukskriven
 • utifrån en tänkt patientsituation utforma en ändamålsenlig plan för patientens sjukskrivningstid, tillsammans med patienten, andra professioner, funktioner och aktörer
 • utforma läkarintyg av god kvalitet i sjukskrivningsärenden till externa aktörer och ha kunskap kring när läkaren bör inhämta andra professioners kunskap och kompetens
 • ge förslag på hur sjukskrivningsstatistik kan användas för uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten
 • formulera sitt behov av ytterligare kunskap och färdigheter för att fortlöpande utveckla sin kompetens inom det försäkringsmedicinska området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna

 • reflektera kring innebörden av ett professionellt förhållningssätt i relation till läkarens roll och andra professioners och aktörers roller vid handläggning av sjukskrivningsärenden
 • förhålla sig till försäkringsmedicinska frågeställningar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
 • reflektera kring etiska dimensioner såsom jämlikhet och jämställdhet inom det försäkringsmedicinska området.

Innehåll

I kursen behandlas aktuell kunskap och aktuella frågeställningar inom ämnesområdet försäkringsmedicin med fördjupning i området sjukskrivning. En översikt ges över gällande lagstiftning och regelverk för sjukskrivningsärenden samt andra försäkringar inom det försäkringsmedicinska området. Vidare behandlas läkarens roll, intygsskrivning samt utmaningar i hantering av sjukskrivningsärenden. Ett särskilt fokus i kursen ges frågor kring samarbete och samverkan mellan olika professioner och aktörer i sjukskrivningsärenden såväl internt inom hälso- och sjukvården som externt, och hur olika funktioner, kompetenser och ansvar relaterar till varandra.

Arbetsformer

Kursens pedagogiska synsätt baseras på lärande som en aktiv process i vilken deltagaren förutsätts vara medskapande. Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, gruppövning, seminarium samt självstudier. Individuella och gruppuppgifter ingår och presenteras muntligt alternativt skriftligt.

Examination

Examinationen består av aktivt deltagande och muntliga samt skriftliga presentationer i form av:

 • Skriftlig individuell inlämningsuppgift och seminarium
 • Skriftlig individuell reflektionsuppgift
 • Gruppövning

Obligatoriskt deltagande
Deltagande vid gruppövning och seminarium är obligatoriskt.

​Begränsning av antal examinationstillfällen
De studenter som ej är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare två provtillfällen.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas två tillfällen för examination inom en tvåårsperiod efter kursens slut. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Företräde till kursen har läkare som i sin tjänst hanterar sjukskrivningsärenden och som arbetar i Stockholms län. Därefter i mån av plats, läkare som hanterar sjukskrivningsärenden och som arbetar i andra delar av landet.

Litteratur och övriga läromedel

Att leda det försäkringsmedicinska arbetet - Stöd till verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdsledning
Försäkringsmedicin Järvholm, Bengt
HSLF-FS 2018:54 Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården
Interventions to improve return to work in depressed people Nieuwenhuijsen, Karen; Verbeek, Jos; Neumeyer-Gromen, Angela; Verhoeven, Arco; Bültman, Ute; Babs, Faber
Kompetensutveckling i försäkringsmedicin - Vägledningar för planering, ledning och styrning
Återgång i arbete : processer, bedömningar, åtgärder Ekberg, Kerstin; Eklund, Mona; Hensing, Gunnel