Kursplan för

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2, 3 hp

Motivational Interviewing in Professional Practice - Part 2, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT19 , HT24
Kurskod
9K8076
Kursens benämning
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2016-06-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2024-03-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs kursen Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1 eller motsvarande grundkurs inom MI.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fördjupade kunskaper och färdigheter för att utöva metoden med klienter/patienter.

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

  • tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt, MI-anda, förmedla empati och hålla fokus på ett målbeteende
  • tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar
  • urskilja förändringstal och bibehållandetal på basis av kodningsinstrumentet Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI)
  • tillämpa kunskaper i att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal

Innehåll

Då kursen är en fortsättningskurs förväntas deltagaren ha grundläggande kunskaper och färdigheter i MI. Stort fokus läggs på de praktiska momenten, dvs. kodning och handledning på basis av inspelade och transkriberade egna samtal. Utbildningen ger fördjupad kunskap om och färdigheter i att förstå och tillämpa MI.

Arbetsformer

Kursen inleds med en teoretisk del där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Kursen fortsätter därefter med en återkoppling på MI-utövande via telefon och en grupphandledning. Inför dessa moment spelas olika MI-samtal in av kursdeltagaren. Inför telefonåterkopplingen kodas ett MI-samtal enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Code. Samtalet återkopplas sedan via telefon, då även tid för praktisk träning finns. Vid grupphandledningen läggs fokus på klienttal enligt CLAMI.

Examination

Deltagaren ska på egen hand spela in två samtal i vilka goda samtalsfärdigheter i MI ska användas, bedömda enligt MITI respektive CLAMI. På samtalet som kodas enligt MITI ska godkända nivåer av övergripande skattningar uppnås.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagare deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring och utveckling Farbring, Carl Åke
W. R. Miller, T. B. Moyers, J.K. Manuel, P. Christ Client Language Assessment in Motivational Interviewing Revision for Client Language Coding: MISC 2.1 Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI) Segment. Svensk översättning och bearbetning.

Rekommenderad litteratur

Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Code i svensk översättning och bearbetning.