Kursplan för

Motivationshöjande behandling (MET), 3 hp

Motivational Enchantment Therapy (MET), 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT24
Kurskod
9K8077
Kursens benämning
Motivationshöjande behandling (MET)
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2016-06-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2024-03-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs grundläggande utbildning i motiverande samtal ("motivational interviewing", MI).

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskaper om och färdigheter i motivationshöjande behandling ("motivational enhancement therapy", MET).
 
Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

  • redogöra för MET som behandlingsmetod, inklusive dess manualiserade struktur
  • tillämpa färdigheterna i MET enligt manual med patienter med alkoholmissbruk eller -beroende på ett evidensbaserat sätt
  • kunna integrera ett MET-arbetssätt med ett MI-förhållningssätt

Innehåll

Kursen ger utbildning i MET som metod och färdigheter att tillämpa metoden enligt evidensbaserad manual med patienter med alkoholmissbruk eller -beroende. 

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar inklusive demonstrationer och praktisk träning samt handledning på inspelade och transkriberade MET-samtal. Deltagarna får även systematisk feedback baserad på kodning av samtal. 

Examination

Deltagaren ska uppvisa en förståelse för MET som behandlingsmetod och kunna tillämpa MET-manualen i två samtal med patienter som bedöms av kursledaren. Deltagaren ska kunna ta emot feedback med avseende på sina samtalsfärdigheter i grupphandledning. För godkänt krävs dessutom att deltagaren ska kunna reflektera kring sin inlärning utifrån systematisk feedback baserad på kodning av samtal.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagare deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk Litteratur

Hammarberg, A., Andreasson, S., Fahlke, C., Forsbe Manual för motivationshöjande behandling (MET)

Rekommenderad litteratur

Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring och utveckling Farbring, Carl Åke
Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Code i svensk översättning och bearbetning