Kursplan för

Bedömning och diagnostik, 5 hp

Assessment and Diagnosis, 5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT19 , VT20 , HT20 , HT22
Kurskod
9K8084
Kursens benämning
Bedömning och diagnostik
Hp
5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2017-05-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-03-25
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).

Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år som legitimerad psykolog och under dessa år haft ett års erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri.

Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha tjänstgöring med arbetsuppgifter inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Kursens mål är att fördjupa deltagarens kunskap om diagnostiskt arbete med fokus på differentialdiagnostik och samsjuklighet vid komplexa psykiatriska tillstånd, liksom förslag på möjliga insatser.
 
Kursen ger även en introduktion till vetenskapsteori och metodik avseende det diagnostiska förfarandet. Specialistpsykologens roll i bedömningsarbetet belyses.

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:  

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för kunskap om de grundläggande likheterna och skillnaderna mellan de diagnostiska systemen DSM och ICD, med fokus på barnpsykiatriska tillstånd. 
 • Ur ett metodologiskt perspektiv redogöra för diagnostiska instruments styrkor, svagheter och tillämpbarhet. 
 • Redogöra för och problematisera kring differentialdiagnostik samt bedömning av samsjuklighet vid komplexa psykiatriska tillstånd. 
 • Redogöra för och visa fördjupad kunskap om risk- och skyddsfaktorer som påverkar barns och ungdomars psykiska hälsa. 
 • Redogöra för aktuell kunskap om dokumentation av utredningsresultat och bedömning av behandlingsinsatser. 
 • Översiktligt redogöra för samtalsmetodik i arbetet med barn, ungdomar och föräldrar. 
 Färdighet och förmåga
 • Bedöma familjers behov av och motivation till insatser inom barnpsykiatrin. 
 • Analysera och tillämpa kunskap och färdigheter för bred och fördjupad barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning och diagnostik, inklusive differentialdiagnostik. 
 • Analysera, reflektera över och tillämpa olika psykologiska instrument (t ex. tester och skattningsskalor) och intervjumetodik i det diagnostiska arbetet med barn och ungdomar vid komplexa psykiatriska frågeställningar. 
 • På lämpligt sätt dokumentera och redovisa utredningsförfarande, resultat och förslag till insatser. 
 • Tillämpa kunskapen om samtalsmetodik anpassad till patientens utvecklingsnivå. 
 • Söka information om och kritiskt granska forskningsstudier inom området samt diskutera hur dessa kan implementeras inom det kliniska arbetet.   
 Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera över och förhålla sig till vad diagnoser kan betyda för individ och anhöriga i en samhällskontext. 
 • Reflektera över, tillämpa och kommunicera värderingar vid det diagnostiska förfarandet förenliga med att i yrkesutövandet arbeta för likvärdig vård för alla. 
 • Uppmärksamma och reflektera över specialistpsykologens roll vid bedömning av komplexa tillstånd samt analysera och reflektera kring rollen som scientist-practitioner  i diagnosarbetet. 
 • Kritiskt värdera ny forskning inom området avseende olika bedömningsinstruments och behandlingsmetoders styrkor och svagheter.

Innehåll

Kursen ges under andra halvan av termin 1 och omfattar teoretiska föreläsningar och seminarier om bedömning av en bredd av psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar.
 
Kursen ger inblick i hur olika skattningsskalor liksom diagnostiska intervjuer kan användas. Kursen belyser vikten av, och metoder för, att kunna kommunicera sin bedömning till berörda parter. Kursen innefattar såväl diagnostik av komplexa psykiatriska tillstånd som utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Betydelsen av familjeperspektiv, olika informanter och samarbete med andra professioner i bedömningsarbetet belyses

Arbetsformer

Undervisningen ges genom webbaserad undervisning, föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom webbaserade kunskapstester, självständiga skriftliga arbeten samt genom praktiska tillämpningsseminarier.

Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Deltagare som inte blivit godkänd vid den ordinarie examinationen har möjlighet till ett omexaminationstillfälle.
 
Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystemet Urkund innan rättning påbörjas. För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas deltagaren till omexaminationstillfället.
 
Seminarier och workshops är obligatoriska. Vid mer än totalt 20 % frånvaro under kursen bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att deltagaren  inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de föreskrifter som är fastställda vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

MINI-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
Ytterligare litteratur i form av böcker, artiklar samt länkar till hemsidor med informations- och arbetsmaterial tillkommer under kursen.

Rekommenderad litteratur

Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5
Adler, Mats Psykiatrisk diagnostik
HSLF-FS 2020:87 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården [Elektronisk resurs]