Kursplan för

Ledarskap och handledning, 6 hp

Leadership and Supervision, 6 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , VT20
Kurskod
9K8088
Kursens benämning
Ledarskap och handledning
Hp
6 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2019-02-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-12-06
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).
 
Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år som legitimerad psykolog och under dessa år haft ett års erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri.
 
Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha tjänstgöring med arbetsuppgifter inom specialiserade Barn- och ungdomspsykiatrin.
 
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).
 
Avklarat följande kurser: "Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi", "Bedömning och diagnostik.", "Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling A, B, C, D, E och F" samt "Vetenskaplig metod och utvärdering A."

Mål

Kursen syftar till att ge teoretisk grund samt grundläggande praktiska färdigheter i att leda uppdrag och att genomföra handledning kring kliniska psykologiska frågeställningar och/eller förändrings- och kvalitetssäkringsarbete kopplat till psykologisk behandling.
 
Deltagaren förväntas utveckla färdigheter med avseende på struktur, innehåll och beaktande av etiska och juridiska krav, samt organisatoriska förutsättningar kopplade till lednings- eller handledningsuppdrag.  
 
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

 
Kunskap och förståelse
- Sammanfatta grundläggande teorier och metoder inom organisationsteori samt klinisk handledning och hur tillämpning av dessa kan kopplas till kvalitet, kompetensbevarande och kompetensutveckling.

 - Redogöra för och integrera kunskaper kring organisation och handledning med relevant professionsteori med avseende på barn och ungdomspsykiatrisk verksamhet.

 - Identifiera och redogöra för etiska och juridiska dilemman kopplade till handledning och ledarskap i vårdorganisationer.
 
 Färdighet och förmåga
- Söka, värdera och kritiskt tolka relevant information inom området samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.

- Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta som ledare eller handledare.

- Leda och/eller delta i utveckling baserad på evidensbaserad metodologi (planera, genomföra, utvärdera) inom den egna verksamheten.

 - Självständigt kunna genomföra handledning i för barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet relevanta arbetsgrupper såsom team, PTP-psykologer, personal med psykoterapeutiska arbetsuppgifter etc.

- Utarbeta gruppspecifika handledningsstrategier vid etiska dilemman och andra svåra situationer vid handledning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Värdera forskningsstöd för olika teorier och metoder.

-Reflektera och problematisera kring etiska dilemman och juridiska krav som kan uppstå i samband med konsultation, handledning och ledning i relation till olika intressenter så som uppdragsgivare, vårdtagare, upphandlare av vårdtjänster och remissinstanser.

Innehåll

Kursen omfattar teoretisk och praktisk kunskap om handledning och konsultation kopplat till psykologisk behandling, dess organisatoriska förutsättningar, kvalitetssäkringsaspekter samt efterlevande av etiska och juridiska krav. Även teorier om ledarskap, ledning av tvärprofessionellt kliniskt arbete eller nätverksmöten ingår.

Kursen innefattar också teoretisk och praktisk kunskap om organizational behavior management (OBM) och kunskap om faktorer som påverkar prestationer och beteenden i organisationer.

Arbetsformer

Undervisningen sker genom webbaserad undervisning, föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom kunskapstester, skriftliga arbeten samt genom redovisning och seminarium.

Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Studerande som inte blivit godkänd vid den ordinarie examinationen har möjlighet till ett (1) omexaminationstillfälle.

Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystemet Urkund innan rättning påbörjas. För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas deltagaren till omexaminationstillfället.

Seminarier och workshop är obligatoriska. Vid mer än totalt 20 % frånvaro under kursen bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de föreskrifter som är fastställda vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Olofsson, Rolf; Nilsson, Kenneth OBM i praktiken : förändra beteenden och nå resultat i organisationer
Andersson, Leif E. Psykologi för projektledare
Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter Sverne Arvill, Ebba; Hjelm, Åke; Johnsson, Lars-Åke; Sääf, Christina
Bates, Sandra Handledning ur ett KBT-perspektiv
Ytterligare litteratur i form av böcker, artiklar samt länkar till hemsidor med informations- och arbetsmaterial tillkommer under kursen.