Kursplan för

Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling D, 6 hp

Psychiatric Diagnosis and Psychological Treatment D, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , VT20 , HT20
Kurskod
9K8090
Kursens benämning
Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling D
Hp
6 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2019-02-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2020-04-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).
 
Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år som legitimerad psykolog och under dessa år haft ett års erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri.
 
Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha tjänstgöring med arbetsuppgifter inom specialiserade Barn- och ungdomspsykiatrin.
 
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).
 
Avklarat följande kurser: "Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi", "Bedömning och diagnostik.", "Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling A, B och C" samt "Vetenskaplig metod och utvärdering A."

Mål

Kursens mål är att deltagarna fördjupar sig inom området evidensbaserad diagnostik och psykologisk behandling av barn och unga med eventuell multiproblematik med fokus på trauma, självskadebeteende och psykos. Hänsyn tas till barnets mognad och kontext (familj, skolpersonal samt andra aktörer).
 
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse

- Redogöra för och applicera kunskap om diagnostik, differentialdiagnostik och bedömning av eventuell multiproblematik vid trauma, självskadebeteende och psykos.
 
- Redogöra för kunskap om prioriteringsgrunden för behandlingsinterventioner utifrån patientens psykiatriska symtombild och kontext.
 
- Redogöra för och tillämpa kunskap om vetenskaplig utvärdering av behandling ur ett scientist-practitioner-perspektiv.
 

Färdighet och förmåga

- Analysera, värdera och genomföra psykologiska bedömnings- och behandlingsinsatser utifrån patienters psykiatriska symtombild. Hänsyn ska tas till patientens mognad och kontext.
 
- På vetenskaplig grund kunna bedöma, prioritera, planera, genomföra och utvärdera psykologiska behandlingar utifrån psykiatrisk symtombild, eventuell multiproblematik och kontext.
 
- Analysera och kritiskt granska forskningsstudier inom området, samt kunna diskutera tillämpning av dessa inom klinisk praktik.
 
- Reflektera kring och tillämpa kunskap om behandlingsutvärdering på vetenskaplig grund.

- Analysera och reflektera kring sin egen kliniska kompetens och vetenskapliga kunnande.
 
- Identifiera relevanta forskningsområden eller behov av metodutveckling inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Förstå den kliniska betydelsen av vetenskapliga val och möjligheterna till generalisering.

- Förhålla sig till betydelsen av juridiska och etiska aspekter i sin yrkesutövning som specialistpsykolog i relation till patienter, kollegor och verksamhet.
 
- Reflektera över, tillämpa och kommunicera värderingar vid diagnostiska överväganden och behandlingsplanering förenliga med att i yrkesutövning arbeta för likvärdig vård för alla.
 
- Hålla sig uppdaterad om och kritiskt värdera forskning inom området avseende olika bedömningsinstruments och behandlingsmetoders styrkor, svagheter och generaliserbarhet.

Innehåll

Kursen omfattar: 1) diagnostik, differentialdiagnostik samt bedömning av eventuell multiproblematik vid trauma, självskadebeteende och psykos, 2) evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder för ovan nämnda psykiatriska tillstånd, med fokus på bland annat val av behandlingsinsats, prioritering, planering och genomförande samt utvärdering av behandlingen, och 3) bedömning av annan insats från samhället.

Arbetsformer

Undervisningen sker genom webbaserad undervisning, föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom kunskapstest, självständigt skriftligt arbete, samt genom praktiska tillämpningsseminarier.
 
Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Deltagaren som inte blivit godkänd vid den ordinarie examinationen har möjlighet till ett (1) omexaminationstillfälle.
 
Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystemet Urkund innan rättning påbörjas. För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas deltagaren till omexaminationstillfället.
 
Seminarier och workshops är obligatoriska. Vid mer än totalt 20 % frånvaro under kursen bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de föreskrifter som är fastställda vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Bidö, Sofia; Mannheimer, Moa; Samuelberg, Poa Traumatisering hos barn : en handbok
Bjärehed, Jonas; Bjureberg, Johan Självskadebeteende : upptäcka, förstå och behandla
Child and adolescent therapy : cognitive-behavioral procedures Kendall, Philip C.
KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin Öst, Lars-Göran

Rekommenderad litteratur

Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual Barlow, David H.
Socialstyrelsen Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter - ett kunskapsunderlag för primärvården [Elektronisk resurs]
Van der Kolk, Bessel A. The body keeps the score : brain, mind, and body in the healing of trauma
Landberg, Å; Svedin, C-G Inuti ett Barnahus
Ytterligare litteratur i form av böcker, artiklar samt länkar till hemsidor med informations- och arbetsmaterial tillkommer under kursen.