Kursplan för

Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling F, 6 hp

Psychiatric Diagnosis and Psychological Treatment F, 6 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , VT20
Kurskod
9K8092
Kursens benämning
Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling F
Hp
6 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2019-02-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-12-06
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).
 
Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år som legitimerad psykolog och under dessa år haft ett års erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri.
 
Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha tjänstgöring med arbetsuppgifter inom specialiserade Barn- och ungdomspsykiatrin.
 
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).
 
Avklarat följande kurser: "Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi", "Bedömning och diagnostik.", "Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling A, B, C, D och E" samt "Vetenskaplig metod och utvärdering A."

Mål

Kursens mål är att deltagarna fördjupar sig inom området evidensbaserad diagnostik och psykologisk behandling av barn i åldrarna 0 till 4 år med psykiatriska symtom. Hänsyn tas till barnets mognad och kontext (familj, förskolepersonal samt andra aktörer).
 
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse

- Redogöra för och applicera kunskap om diagnostik, differentialdiagnostik och bedömning av eventuell multiproblematik och tidig insats vid arbete med barn mellan 0 till 4 år gamla.
 
- Redogöra för kunskap om prioriteringsgrunden för behandlingsinterventioner utifrån patientens psykiatriska symtombild, mognad och kontext.
 
- Redogöra för kunskap om vetenskaplig utvärdering av behandling ur ett scientist-practitioner-perspektiv.

Färdighet och förmåga

- Analysera, värdera och genomföra barnpsykiatrisk diagnostik och differentialdiagnostik samt bedöma samsjuklighet hos barn under 4 år med psykiatriska symtom genom att använda sig av semistrukturerade psykiatriska intervjuer och bedömningsinstrument.
 
- På vetenskaplig grund kunna bedöma, prioritera och planera och genomföra psykologiska behandlingar utifrån psykiatrisk symtombild, eventuell multiproblematik och kontext.
 
- Analysera och kritiskt granska forskningsstudier inom området samt kunna implementera dessa inom klinisk praktik.
 
- Reflektera kring och tillämpa kunskap om behandlingsutvärdering på vetenskaplig grund.
 
- Analysera och reflektera kring sin egen kliniska kompetens och vetenskapligt kunnande
 
- Identifiera nya forskningsområden eller behov av metodutveckling inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Förstå den kliniska betydelsen av vetenskapliga val och möjligheterna till generalisering.
 
- Förhålla sig till betydelsen av juridiska och etiska aspekter i sin yrkesutövning som specialistpsykolog i relation till patienter, kollegor och verksamhet.
 
- Reflektera över, tillämpa och kommunicera värderingar vid diagnostiska överväganden och behandlingsplanering förenliga med att i yrkesutövandet arbeta efter likvärdig vård för alla.
 
- Hålla sig uppdaterad om och kritiskt värdera ny forskning inom området avseende olika bedömningsinstruments och behandlingsmetoders styrkor, svagheter och generaliserbarhet.

Innehåll

Kursen fokuserar på barn i åldrarna 0 - 4 år med psykiatriska symtom och omfattar: 1) diagnostik, differentialdiagnostik samt bedömning av eventuell multiproblematik, 2) evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder för denna population, med fokus på bland annat val av behandlingsinsats, prioritering, planering och genomförande samt utvärdering av behandlingen, och 3) bedömning av annan insats från samhället.

Arbetsformer

Undervisningen sker genom webbaserad undervisning, föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom kunskapstest, självständigt skriftligt arbete, samt genom praktiska tillämpningsseminarier.

Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Studerande som inte blivit godkänd vid den ordinarie examinationen har möjlighet till ett (1) omexaminationstillfälle.

Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystemet Urkund innan rättning påbörjas. För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas deltagaren till omexaminationstillfället.

Seminarier och workshop är obligatoriska. Vid mer än totalt 20 % frånvaro under kursen bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de föreskrifter som är fastställda vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

DC: 0-5 : Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood
Handbook of infant mental health Zeanah, Charles H.

Rekommenderad litteratur

Child and adolescent therapy : cognitive-behavioral procedures Kendall, Philip C.
Ytterligare litteratur i form av böcker, artiklar samt länkar till hemsidor med informations- och arbetsmaterial tillkommer under kursen.