Kursplan för

Vetenskaplig metod och utvärdering B, 10 hp

Scientific method and Evaluation B, 10 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Kurskod
9K8094
Kursens benämning
Vetenskaplig metod och utvärdering B
Hp
10 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2018-05-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).

Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år som legitimerad psykolog och under dessa år haft ett års erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri.

Den sökande ska ha erhållit minst 20 timmar handledning under sin yrkesutövning som legitimerad psykolog.
Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha arbetsuppgifter inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Den sökande ska ha avklarat följande kurser: "Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi", "Bedömning och diagnostik", "Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling A, B, C, D, E och F", "Vetenskaplig metod och utvärdering A" samt "Ledarskap och handledning."

Mål

Deltagaren ska förvärva fördjupade kunskaper i vetenskaplig teori och metod inom huvudområdet klinisk barn- och ungdomspsykologi genom att genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete. Arbetet ska vara relevant för psykologarbete på specialistnivå inom det aktuella fältet, samt utgöra ett kunskapstillskott för professionen inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:
 
Kunskap och förståelse

  • Visa fördjupad kunskap inom huvudområdet klinisk barn- och ungdomspsykologi

Färdighet och förmåga

  • Systematiskt söka, tolka och syntetisera existerande kunskap relevant för området.
  • Utvärdera och tillämpa relevant vetenskapsmetodik.
  • Identifiera, formulera och värdera relevanta problemställningar.
  • Välja och argumentera för val av design och metod.
  • Planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete utifrån givna tidsramar och enligt de principer som gäller för publicering i vetenskapliga sammanhang.
  • Diskutera och argumentera för eget och andras skriftliga arbetens vetenskapliga, ämnesmässiga och kliniska relevans. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer.
  • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
  • Identifiera behov av ytterligare kunskap inom vetenskapsområdet samt kunna föreslå och argumentera för vidare forskning baserat på egna och andras studier.

Innehåll

Kursen bygger genom praktisk tillämpning vidare på kunskap som har förvärvats under tidigare terminer, med fokus på 1) identifiering och avgränsning av relevant forskningsfråga, 2) forskningsetiska överväganden, 3) forskningsdesign, 4) systematisk sökning och kritisk granskning av information, 5) datainsamling och dataanalys, 6) resultatsammanställning, 7) författande av vetenskapligt arbete, 8) presentation och försvar av examensarbete, samt 9) opponering av annan deltagares examensarbete.

Arbetsformer

Deltagaren genomför under handledning, men med självständigt ansvar, ett forskningsarbete med relevans inom huvudområdet klinisk barn- och ungdomspsykologi. Undervisning sker i form av seminarier och handledning i grupp eller enskilt.

Examination

Efter genomfört arbete examineras deltagaren vid ett seminarium. Examinationen avser både den skriftliga rapporten och det muntliga försvaret.
 
Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Deltagare som inte blivit godkänd vid den ordinarie examinationen har möjlighet till ett omexaminationstillfälle.
 
Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystemet Urkund innan rättning påbörjas. För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas deltagaren till omexaminationstillfället.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Research methods in clinical psychology : an introduction for students and practitioners Barker, Chris; Pistrang, Nancy; Elliott, Robert; Barker, Chris
Creswell, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
Publication manual of the American Psychological Association

Rekommenderad littertur

Kazdin, Alan E. (ed) Methodological issues & strategies in clinical research
Holme, Idar Magne; Solvang, Bernt Krohn; Nilsson, Björn Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
Evidence-based practices in mental health : debate and dialogue on the fundamental questions Norcross, John C.; Beutler, Larry E.; Levant, Ronald F.
Ytterligare litteratur i form av böcker, artiklar samt länkar till hemsidor med informations- och arbetsmaterial tillkommer under kursen.