Kursplan för

Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 45 hp

Basic training in evidence-based psychotherapeutic method, 45 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
9K8100
Kursens benämning
Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod
Hp
45 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2019-01-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Utbildning i och praktisk erfarenhet av ett människovårdande yrke. I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 120 hp inom ett eller flera av områdena psykologi, medicin, omvårdnad eller socialt arbete. Gällande arbetserfarenhet så ska sådan ha pågått under minst två år i vårdyrke eller annat psykosocialt arbete. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 • redogöra för och analysera den teoretiska grunden till kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • redogöra för generiska och KBT-specifika kärnkompetenser samt evidensbaserade psykologiska behandlingsmanualer inom KBT
 • identifiera, beskriva och särskilja mellan vanliga psykiatriska sjukdomstillstånd
 • redogöra för och särskilja mellan olika kognitivt beteendeterapeutiska förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande av psykopatologi
 • redogöra för grundläggande psykologi och kognitiv neurovetenskap av betydelse för psykoterapi
 • redogöra för juridiska aspekter och etiska principer i det psykoterapeutiska arbetet
 • beskriva och problematisera hur det egna psykoterapeutiska arbetet kan utvärderas med ett vetenskapligt förhållningssätt
 • kunna redogöra för olika terapeutiska inriktningar och dess evidensläge 
Färdighet och förmåga
 • tillämpa generiska och KBT-specifika kärnkompetenser
 • göra en bedömning av patientens diagnos/problembild och lämplighet för psykologisk behandling
 • tillämpa evidensbaserade psykoterapeutiska manualer inom KBT
 • etablera och upprätthålla en konstruktiv arbetsallians med patienten
 • agera i enlighet med juridiska aspekter och etiska principer i det egna patientarbetet
 • under handledning planera, genomföra och dokumentera behandlingsarbete på god vetenskaplig, juridisk och etisk grund
 • tillgodogöra sig handledarens återkoppling och anvisningar
 • visa förmåga att strukturerat presentera relevant kliniskt material, problemställningar och behandlingsupplägg för patienter, handledare, handledningsgrupp samt till andra professioner inom vården
 • söka information om och kritiskt förhålla sig till evidensläget för psykoterapi
 • utvärdera sitt psykoterapeutiska patientarbete utifrån vetenskaplig grund 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • under handledning identifiera egna begränsningar i terapeutrollen samt identifiera om en patient bör remitteras
 • identifiera och reflektera över sitt behov av kompetensutveckling
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kli­enter och deras närstående samt att identifiera etiska aspekter på eget psykoterapeutiskt arbete

Innehåll

Kursen omfattar ett och ett halvt års halvfartstudier med teori samt klinisk tillämpning. Patientarbetet sker inom primärvården under fortlöpande handledning. Kursen innehåller totalt 13 moment.

Generella terapeutiska kompetenser, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 1 ges på termin 1 och omfattar teori och träning av grundläggande terapeutiska färdigheter såsom förmåga att utveckla en terapeutisk allians, samtalsmetod, professionellt förhållningssätt, terapeutisk struktur och journalskrivning.


Psykiatrisk diagnostik, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 ges på termin 1 och innefattar kunskap om och träning i psykiatrisk diagnostik enligt vedertagna diagnostiska instrument och system.


Grundläggande psykologi och kognitiv neurovetenskap, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 3 ges på termin 1 och omfattar grundläggande psykologi och kognitiv neurovetenskap av betydelse för evidensbaserad psykoterapi.


Kognitiv beteendeterapeutisk teori och metod 1, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 4 ges på termin 1 och innefattar förståelse för den teoretiska grunden till kognitiv beteendeterapi samt kunskaper i analys och bedömning av patienters problembild utifrån kognitiv beteendeterapi. Det inkluderar förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande av psykopatologi samt grundkunskaper i beteendeanalys och kognitiv fallkonceptualisering. Momentet innehåller även kunskaper och praktisk övning i KBT-specifika kärnkompetenser. Dessutom introduceras evidensbegreppet och dess relevans för psykoterapi.


Kognitiv beteendeterapi under handledning 1, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 5 ges på termin 1 och innefattar psykoterapeutiskt bedömningsarbete under handledning.


Juridik och etik, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 6 ges på termin 2 och omfattar lagstiftning som reglerar psykoterapeutisk verksamhet samt grundläggande etiska principer.


Kognitiv beteendeterapeutisk teori och metod 2, 8.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 7 ges på termin 2 och innefattar förståelse för några av de vanligast förekommande modellerna och manualerna för uppkomst och vidmakthållande samt behandling av olika diagnoser utifrån kognitiv beteendeterapi, däribland social ångest, generaliserat ångestsyndrom och paniksyndrom. Vidare ingår en orientering i modeller för att förstå och behandla andra sjukdomstillstånd eller beteendeproblem. Momentet innehåller även kunskaper och praktisk övning i motiverande samtal och i KBT-specifika interventioner och kompetenser, exempelvis beteendeexperiment och exponering.


Forskning och klinisk utvärdering, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 8 ges på termin 2 och omfattar en fördjupning av evidensbegreppet, en genomgång av forskning inom psykoterapiområdet, samt en introduktion till metoder för kvalitetssäkring. En orientering ges om relevanta databaser och sökmetoder för att studenterna fortsättningsvis ska kunna hålla sig uppdaterade om forskningsutveckling.


Kognitiv beteendeterapi under handledning 2, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 9 ges på termin 2 och innefattar psykoterapeutiskt bedömnings och behandlingsarbete under handledning.


Fördjupningsarbete inom evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 10 ges på termin 3 och omfattar ett individuellt skriftligt arbete som fokuserar på fördjupning av psykoterapeutisk metod, vilket har avhandlats under termin 1 och 2. Det skriftliga PM-et ska beröra psykoterapeutisk metod i vid bemärkelse och presenteras i muntligt format. Som stöd i arbetet erhåller studenter handledning på formulering av forskningsfråga, databassökning, vetenskapligt skrivande och muntlig presentation.


Kognitiv beteendeterapeutisk teori och metod 3, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 11 ger på termin 3 och innefattar fördjupning av psykoterapeutisk teori och metod vid samsjuklighet. Momentet kommer också innehålla ett fokus på transdiagnostiska processer och behandlingsmodeller samt psykofarmakologi.


Andra evidensbaserade psykoterapiformer, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 12 ges på termin 3 och omfattar en orientering av psykoterapiformer där evidens för metodens effektivitet är under utveckling. Momentet kommer att beröra likheter och skillnader i psykoterapeutiska teorier och metoder gentemot KBT.


Kognitiv beteendeterapi under handledning 3, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 13 ges på termin 3 och innefattar psykoterapeutiskt bedömnings- och behandlingsarbete under handledning.


Arbetsformer

Den teoretiska undervisningen sker genom föreläsningar, webbaserade inslag, seminarier, verkstäder och gruppövningar. Verksamhetsförlagd utbildning sker på vårdcentral. Handledningen på de kliniska momenten sker i mindre studentgrupper och omfattar minst 120 timmar.

Examination

Momenten examineras genom hemexaminationer, webbexaminationer, aktivt deltagande vid obligatoriska inslag, skriftligt PM och muntlig redovisning.
 
Momenten Kognitiv beteendeterapi under handledning (5, 9 och 13) examineras genom kontinuerlig bedömning av studentens kompetens via skriftliga rapporter, inspelade psykoterapisessioner samt aktivitetsnivå under handledningen. För att uppnå kursmålen skall studenten genomföra minst två bedömningar samt två behandlingar. Studenten skall ha fullgjort kraven på journalföring under varje termin för att kunna bli godkänd på respektive moment. Studenten skall under inledningen av behandlingen utföra en beteendeanalys/fallkonceptualisering på varje patient. Efter avslutad behandling skall studenten för varje patient skriva en behandlingsrapport enligt anvisning. Utöver detta ska studenten före varje handledningssession lämna sessionsrapport och ljudinspelning till handledaren och de övriga kursdeltagarna i gruppen samt aktivt bidra till de övrigas arbete i handledningssessionerna.
 
Handledning och verkstäder är obligatoriska. Vid mer än 20 % frånvaro per termin från handledning respektive verkstäder bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns för att nå godkänd nivå. Om så inte är fallet innebär det att studenten får betyget underkänd och inte kan ta igen detta förrän nästa gång kursen ges.
 
På samtliga moment gäller betygen Godkänd eller Underkänd. För att självständiga skriftliga arbeten ska vara aktuella för bedömning måste de ha inkommit före angiven inlämningstid, vilken anges i examinationsinstruktionerna. Föreläsningar är inte obligatoriska men innehållet kan ligga till grund för examination. Student som missar eller underkänns på tentamen på ett teoretiskt moment har rätt att genomgå förnyad tentamen en gång. Skulle fler examinationer krävas kommer en avgift för detta att tas ut. Avgiftens storlek beror på examinationens karaktär. En deltagare kan aldrig examineras fler gånger än vad Karolinska Institutet medger i sina allmänna regler gällande examination. Gällande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller motsvarande medges inte någon möjlighet till ytterligare examination utan att en ny avgift för detta tas ut. Avgiftens storlek beror omfattningen av VFU eller praktikperiod.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras.

Övergångsbestämmelser

För skriftliga examinationer kan omtentamen genomföras under 1 år efter en eventuell  nedläggning av kursen alternativt vid en ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för
utbildning.
 
Undervisningsspråk: svenska

Kurslitteratur på engelska förekommer.
 
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Artiklar och ytterligare litteratur kan tillkomma under kursens moment utifrån lärares eller handledares anvisningar.

Generella terapeutiska kompetenser

Obligatorisk litteratur

Holmberg, Johan; Stalby, Magnus Samtal som fungerar : [om tillämpad beteendeanalys, motivation och förändring]
Kåver, Anna KBT i utveckling : en grundbok i kognitiv beteendeterapi

Psykiatrisk diagnostik

Obligatorisk litteratur

Herlofson, Jörgen MiniPsykiatri

Grundläggande psykologi och kognitiv neurovetenskap

Obligatorisk litteratur

Lundberg, Ingvar; Hwang, Philip Grunderna i vår tids psykologi [Elektronisk resurs] Smedler, Ann-Charlotte

Kognitiv beteendeterapeutisk teori och metod 1-2

Obligatorisk litteratur

Hofmann, Stefan G. An Introduction to Modern CBT : Psychological Solutions to Mental Health Problems
Kåver, Anna KBT i utveckling : en grundbok i kognitiv beteendeterapi
Linton, Steven James; Bergbom, Sofia; Landström Flink, Ida Beteendeanalys steg för steg : grunden till en effektiv KBT-behandling
Kognitiv terapi : modeller och metoder Mørch, Merete M.; Rosenberg, Nicole K. Hagelthorn, Marika; Viborg, Gardar G.

Fördjupningslitteratur

Beck, Judith S. Cognitive behavior therapy : basics and beyond
Oxford guide to behavioural experiments in cognitive therapy Bennett-Levy, James
Ramnerö, Jonas; Törneke Beteendets ABC- en introduktion till behavioristisk psykoterapi
KBT inom psykiatrin Öst, Lars-Göran

Kognitiv beteendeterapi under handledning 1-3

Obligatorisk litteratur

Linton, Steven James; Flink, Ida 12 verktyg i KBT : från teori till färdighet

Forskning och klinisk utvärdering

Obligatorisk litteratur

Öst, Lars-Göran Att utvärdera psykoterapi och kritiskt granska psykoterapistudier

Juridik och etik

Obligatorisk litteratur

Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter Sverne Arvill, Ebba; Hjelm, Åke; Johnsson, Lars-Åke; Sääf, Christina

Fördjupningsarbete inom evidensbaserad psykoterapeutisk metod

Kompendium och artiklar delas ut vid starten av momentet. Litteraturen berör formulering av forskningsfråga, databassökning, vetenskapligt skrivande och muntlig presentation.

Kognitiv beteendeterapeutisk teori och metod 3

Obligatorisk litteratur

Cognitive behaviour therapies Dryden, Windy
Artiklar om psykoterapeutisk teori och metod vid samsjuklighet, transdiagnostiska behandlingsmodeller och dessas evidensläge samt psykofarmakologi tillkommer utifrån lärares anvisningar.

Andra evidensbaserade psykoterapiformer

Obligatorisk litteratur

Evidence-based psychotherapy : where practice and research meet Goodheart, Carol D; Kazdin, Alan E; Sternberg, Robert J
Artiklar om andra psykoterapiformer och dessas evidensläge tillkommer utifrån lärares anvisningar.