Kursplan för

Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar, 7,5 hp

Transdiagnostic cognitive behavioral therapy for treatment of eating disoders, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Kurskod
9K8107
Kursens benämning
Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2021-05-19
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Kunskap och förståelse
Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna

 • redogöra översiktligt för aktuell evidens för transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi (KBT-E) i behandling av ätstörningar
 • redogöra för vidmakthållandemodellen för ätstörningar utifrån KBT-E
 • redogöra för olika faser av KBT-E och fokus i varje fas
 • beskriva ingående tekniker, metoder och strategier i varje fas av behandlingen
 • redogöra för mål och processer i varje teknik eller metod
 • beskriva hur KBT-E kan användas med olika intensitet och inom olika ramar (öppenvård, dagvård, samt heldygnsvård). 

Färdighet och förmåga
Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna

 • utveckla praktiska färdigheter i initialbedömning av ätstörningar
 • utveckla praktiska färdigheter gällande KBT-E behandling av ätstörningar utifrån sin profession och KBT-Es tillämpning
 • göra adekvata uppföljningar för bättre långtidsresultat
 • tillämpa de tekniker och metoder som förekommer i KBT-E med god skicklighet
 • tillämpa någon form av kontinuerlig klinisk utvärdering för att sätta patientens framsteg och välbefinnande i främsta rummet
 • ta hänsyn till komorbiditet, funktionsnedsättningar och andra variabler hos patienter som inte har haft god framgång i tidigare välgenomförda behandlingar. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna

 • beakta etiska och komplicerande faktorer vid behandling av ätstörningar
 • reflektera över hur KBT-E kan anpassas för enskilda patienter
 • reflektera över hur de egna kliniska färdigheterna kan utvecklas i fortsättningen. 

Innehåll

I kursen ingår följande: 

 • kort genomgång av ätstörningsdiagnoser utifrån DSM-5, samt diagnosers styrkor, begränsningar och klinisk betydelse
 • klinisk bedömning av ätstörningar generellt
 • bedömning av ätstörningar. Genomgång av Eating Disorders Examination som anses vara "the gold standard" för bedömning, samt olika frågeformulär och observationsmetoder
 • funktionell analys av beteende vid ätstörningar
 • transdiagnostisk behandling av ätstörningar (KBT): Vidmakthållande modell, samtliga faser och tekniker illustreras och förklaras
 • mål och process i respektive teknik/metod
 • modellering av hur tekniker tillämpas och övning på dessa
 • orientering om empiri och kort genomgång av klinisk användning av andra behandlingsformat såsom i grupp, dagvårdsprogram och heldygnsvård
 • kontinuerlig klinisk utvärdering och anpassning av behandling vid samsjuklighet och komplicerande faktorer
 • etiska aspekter och komplexitet vid behandling av ätstörningar
 • komorbiditet och individuell anpassning av behandling
 • viktiga faktorer för framgångsrikt multidisciplinärt teamarbete och relaterade organisatoriska faktorer
 • plan för vidareutveckling av de egna kliniska färdigheterna.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, intervjuer med experter, filmer och infografik som illustrerar och förklarar behandlingsmetoder och tekniker, samt färdighetsträning i form av rollspel och genomgång av specifika tekniker, metoder och förhållningssätt. Kursen ges på distans via Karolinska Institutets lärplattform, med några tillfällen för diskussion via ljud- och bildöverföring.  Deltagarna förväntas gå igenom kursens samtliga lärandeaktiviteter under kurstiden för att förvärva teoretiska kunskaper och arbeta aktivt med rollspel och diskussion för att utveckla sina färdigheter i enlighet med kursens mål.

Både under kursen och i anslutning till examinationen ges möjlighet till diskussion för integration av kunskaper och för att ge svar på specifika frågor.

Examination

Kursen examineras genom obligatoriskt deltagande i samtliga lärandeaktiviteter, efterföljande quiz och rollspel, skriftlig inlämningsuppgift, samt avslutande rollspel av en eller två terapeutiska färdigheter.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Vid särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, eller möjlighet till komplettering, alternativt undantag från obligatoriska moment. Kursens mål eller nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och reflekterande moment får inte ändras eller tas bort.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk är svenska men litteraturen är huvudsakligen på engelska.
Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Originalartiklar om KBT-E och kliniskt perspektiv på behandling (ca 12 stycken) tillhandahålls i samband med kursstart.

Fairburn, Christopher G. Cognitive behavior therapy and eating disorders

Fördjupningslitteratur

Lista på originalartiklar om KBT-E och kliniskt perspektiv på behandling (ca 12 stycken) tillhandahålls i samband med kursstart.

Grave, Riccardo Dalle Multistep Cognitive Behavioral Therapy for Eating Disorders [Elektronisk resurs]
Fairburn, Christopher G. Att övervinna hetsätning : ett vetenskapligt utvärderat behandlingsprogram
Grilo, Carlos; Mitchell, James E. The treatment of eating disorders : a clinical handbook