Kursplan för

Omvårdnad av suicidnära personer, 4,5 hp

Nursing for people at risk for suicide, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , HT23
Kurskod
9K8115
Kursens benämning
Omvårdnad av suicidnära personer
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2021-02-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-05-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt examen från sjuksköterskeprogram.

Mål

Övergripande mål
Kursens övergripande mål är att deltagaren ska fördjupa sin kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av suicidnära personer.

Kunskap och förståelse
Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna

 • förklara centrala begrepp med relevans för omvårdnad av suicidnära personer 
 • förklara risk- och skyddsfaktorer av betydelse för suicidprevention 
 • motivera psykiatrisk omvårdnad utifrån suicidprevention och krisstöd 
 • motivera psykiatrisk omvårdnad utifrån evidens och kunskapsstöd 
 • motivera behov av stöd och stödinsatser till personal och närstående efter suicid 
 • redogöra för författningar, lagstiftning och styrdokument med relevans för området. 

Färdigheter och förmåga
Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna 

 • identifiera den suicidnära personens behov och resurser samt planera psykiatriska omvårdnadsinsatser 
 • genomföra en suicidriskbedömning utifrån aktuella rekommendationer 
 • upprätta och utvärdera en omvårdnadsplan med fokus på suicidprevention och krisstöd 
 • identifiera behov av samverkan med närstående och andra aktuella aktörer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Deltagren ska efter avslutad kurs kunna 

 • reflektera över psykiatrisk omvårdnad för suicidnära personer och deras närstående utifrån erfarenheter, vetenskaplig litteratur och kunskapsstöd 
 • reflektera kring etiska dilemman som kan uppstå i omvårdnad av suicidnära personer.

Innehåll

Kursen är inriktad mot psykiatrisk omvårdnad för suicidnära personer och omfattar följande områden:

 • psykiatrisk omvårdnad av suicidnära personer
 • suicidprevention och suicidriskbedömning
 • bemötande och vårdrelationens betydelse
 • centrala begrepp och kunskapsstöd
 • relevanta författningar och lagstiftning
 • patient och närståendeperspektiv
 • stöd till personal och efterlevande vid suicid.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagaren tar aktivt ansvar för sitt lärande. Kursen ges som distansutbildning men det kan förekomma fysiska träffar på campus. Olika arbetsformer såsom individuella obligatoriska studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, och seminarier samt föreläsningar förekommer. Delar av kursen genomförs via lärplattform och i digitalt format varför tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Examination

Examination sker genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Förutom godkänd examination krävs utförda obligatoriska läraktiviteter samt deltagande i obligatoriska seminarier för godkänt betyg. Vid frånvaro ankommer på deltagaren att inhämta information om eventuell kompensation. 
 
Betyg ges i form av Godkänd eller Underkänd. Vid Underkänd ges ytterligare ett examinationstillfälle.

Innan deltagaren deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Vid en eventuell nedläggning av kursen, kommer examination att tillhandahållas ett år efter.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå Wiklund Gustin, Lena
Psykiatri Herlofson, Jörgen; Ekselius, Lisa; Lundin, Anders; Mårtensson, Björn; Åsberg, Marie
Omerov, Pernilla; Bullington, Jennifer Suicide Risk Assessment and Prevention
Ytterligare författningar, vetenskapliga artiklar, nationella riktlinjer, vård- och insatsprogram, regionala vårdprogram samt andra styrdokument kan komma att användas och ges ut på en webbaserad lärplattform som används i kursen, utöver det som nämns här.

Grundläggande kunskaper i engelska är önskvärt då delar av kursmaterialet är på engelska.