Kursplan för

Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla, 3 hp

Substance use disorders in adult psychiatry - interventions for screening and treatment, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
9K8116
Kursens benämning
Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2021-02-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2024-05-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller examen inom socialtjänstens yrken och med möjlighet att tillämpa kursens innehåll kliniskt under kursens gång.

Mål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande begrepp inom riskbruk/skadligt bruk/beroende
 • redogöra för metoder att uppmärksamma riskbruk/skadligt bruk/beroende
 • påvisa en översiktlig kunskap om evidensbaserade farmakologiska och psykologiska behandlingsmetoder vid riskbruk/skadligt bruk/beroende samt vid samsjuklighet av psykiatriska tillstånd 

Färdighet och förmåga

 • uppvisa grundläggande färdigheter i genomförandet av metoder att uppmärksamma riskbruk/skadligt bruk/beroende
 • uppvisa grundläggande färdigheter att diagnostisera skadligt bruk/beroende samt att göra differentialdiagnostiska överväganden vid samsjuklighet av psykiatriska tillstånd 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • redogöra för grundläggande begrepp i en humanistisk värdegrund

Innehåll

Kursen ger kunskap om alkohol, cannabis och läkemedel:

 • Övergripande epidemiologi kring riskbruk/skadligt bruk/beroende
 • Översikt om sekundärpreventiva interventioner, samt klinisk tillämpning av dessa
 • Biologiska och psykologiska bedömningsinstrument
 • Översikt om diagnostisering av skadligt bruk/beroende samt differentialdiagnostiska överväganden vid samsjuklighet av psykiatriska tillstånd
 • Evidensbaserad psykologisk och farmakologisk behandling
 • Sekundär prevention samt behandling av riskbruk/skadligt bruk/beroende vid psykiatrisk samsjuklighet

Arbetsformer

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, där deltagarna bjuds in till aktiv diskussion, seminarier samt grupparbeten och praktisk övning av kliniska färdigheter. En del av arbetet sker via en webbaserad lärplattform. Mellan kurstillfällena arbetar deltagarna självständigt med sin examinationsuppgift. Undervisningen sker under två heldagstillfällen.

Examination

Examinationen görs individuellt, och består av två delar. Den ena delen är att utifrån sin egen kliniska vardag göra en fallbeskrivning, som används i undervisningen under den sista kursdagen, och den andra delen består av kunskapsfrågor. Examinationen avser att bedöma deltagarens färdigheter i att använda kunskapen från kursen i klinisk praktik.

För godkänt betyg, gäller närvaro samtliga dagar samt godkända examinationer. Vid frånvaro under någon av kursdagarna, kan studenten ta igen tillfället nästa gång kursen ges.

Vid frånvaro delar av en kursdag, kan möjlighet ges till komplettering under kursens gång. Kompletteringen görs individuellt.

Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Vid Underkänd ges ytterligare ett examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången 2022-2023. Övergångsbestämmelser regleras i avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Beroendemedicin i öppenvården : kliniska riktlinjer för utredning och behandling Magnusson, Åsa
Ytterligare artiklar, rapporter och annat undervisningsmaterial kan komma att användas och ges ut på en webbaserad lärplattform som används i kursen, utöver det som nämns här

Rekommenderad litteratur

Hammarberg, Anders; Wallhed Finn, Sara Åter till kontrollerat drickande : en handbok för kliniker
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende : stöd för styrning och ledning : 2019