Kursplan för

Glaukom, diagnostik och behandling, 7,5 hp

Glaucoma, diagnosis and treatment, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
9K8118
Kursens benämning
Glaukom, diagnostik och behandling
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2021-04-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Magisterexamen i klinisk optometri, ögonsjuksköterskeexamen, läkarexamen eller annan legitimerad personal inom glaukomvården.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs:
- ha fördjupade kunskaper i och kunna redogöra för glaukomsjukdomens etiologi, patofysiologi, symtomatologi och farmakologi,
- ha kännedom om behandlingsmetoder och dess syften,
- kunna tillämpa speciell undersökningsmetodik, med särskild vikt på kvalitet, säkerhet och etik för att självständigt kunna utöva sin profession inom strukturerad glaukomverksamhet.

Innehåll

Kursen innehåller:
a) relevant ögonanatomi och glaukomsjukdomens etiolologi och patofysiologi
- främre segmentet
- bakre segmentet

b) undersökningsmetoder vid glaukom
- strukturmätningar
- funktionsmätningar

c) handläggningsprinciper och behandling vid glaukom
- Shared care och remisshantering
- kirurgisk behandling
- medicinsk behandling

d) glaukompatienten och omvårdnad vid glaukom

Arbetsformer

Genom föreläsningar, litteraturgenomgångar, seminarier och grupparbeten ska studenten ges möjlighet att tillgodogöra sig kursens många aspekter. De teoretiska kursinslagen genomförs i stor utsträckning via KIs lärplattform med hjälp av föreläsningar, litteraturhänvisningar, självevalueringsfrågor och inlämningsuppgifter. Kursen ges till största del på distans, men fysiska kursträffar förekommer.

Examination

Kursen examineras i form av skriftliga inlämningsuppgifter samt ett examinationsseminarium med fallgenomgång.

Obligatoriskt deltagande: Deltagande i seminarier/kursträffar.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Undervisningsspråk: svenska och engelska

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är överlappande: 9K8026 Glaukom, diagnostik och behandling, 7.5 högskolepoäng

Litteratur och övriga läromedel

Heijl, Anders Riktlinjer för glaukomsjukvården Alm, Albert; Bengtsson, Boel; Bergström, Anders; Calissendorf, Berit; Lindblom, Bertil; Lindén, Christina
Alwitry, A Shared care Glaucoma : A Clinical Text for Ophthalmic Allied Professionals
Terminology and guidelines for glaucoma