Kursplan för

Klinisk kurs i ortodonti - kraniofacial växt och utveckling, 15 hp

Clinical course in orthodontics - craniofacial growth and development, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Kurskod
9OF005
Kursens benämning
Klinisk kurs i ortodonti - kraniofacial växt och utveckling
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Tandläkarexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Mål

- förklara och integrera kunskaper om somatisk- och kraniofacial växt - bedöma barns utvecklingsstadium i relation till pubertetsspurten - förstå och kunna beskriva ben- och broskvävnadens tillväxtmekanismer på cellulär nivå, skallens, käkarnas och bettets normala och anormal pre- och postnatala tillväxt och utveckling, bettavvikelsernas etiologi och epidemiologi - förklara och integrera kunskaper i cellbiologi med önskade och icke önskade vävnadsreaktioner i samband med tandförflyttning - identifiera och särskilja de medicinska tillstånd som är av betydelse vid ortodontisk behandling - identifiera och särskilja de farmakologiska preparat som är av betydelse vid ortodontisk behandling - identifiera och särskilja de tillstånd inom öron-, näs- och halsregionen som är av är av betydelse vid ortodontisk behandling - integrera och bedöma craniocervikala och orofaciala funktioners roll för ansiktets växt och utveckling - redogöra för orsaker och förekomst av läpp-, käk- och gomspalter och andra syndrom som påverkar ansiktets och käkarnas normala utveckling - tolka och analysera orsaker till kraniofaciala missbildningar - visa integrerad kunskap om multidisciplinärt omhändertagande av barn med läpp-, käk- och gomspalt

Innehåll

Cell – och molekylärbiologi med inriktning på ben och brosk, ansiktets, käkarnas och tandanlagets prenatala utveckling. Läpp-, käk- och gomspalter och kraniofaciala syndrom med fokus på etiologi. Odontologisk genetik. Molekylärgenetiska undersökningsmetoder. Fosterdiagnostik. Genetisk rådgivning. Vävnadsspecifik somatisk tillväxt. Ansiktets, käkarnas och bettets postnatala utveckling. Kraniofaciala tillväxtzoner (suturer, synkondroser, kondylbrosk), Växtteorier, Växtprediktion. Ansiktets och bettets postpubertala förändringar. Genetisk-, epigenetisk- och miljöpåverkan av kraniofacial utveckling. Morfologiska karaktäristika kopplade till ålder, kön och härkomst. Åldersförändringar i ansiktets hårda och mjuka vävnader. Öron-, näs- och halssjukdomar. Foniatrik. Farmakologi .Oral medicin. Oral fysiologi och patofysiologi.

Arbetsformer

Katedrala föreläsningar, Grupparbeten, Övning i tillväxtestimering genom superponering av profilröntgenbilder. Interaktivt dataprogram för träning i tanderuption. Videofilmer om ansiktets och bettets utveckling. Nationell kurs i genetik. Auskultationer på molekylärgenetiskt laboratorium, öron-, näs- och halsklinik och på kraniofacialcenter.

Examination

Skriftligt prov med frågor relaterade till innehåll i föreläsningar Muntlig kunskapskontroll i samband med patientkonsultationer Redovisning av patient med självständig reflektion över behandlingsresultat och prognos

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk engelska

Litteratur och övriga läromedel

Enlow, Donald H. Essentials of facial growth Hans, Mark G.
Facial clefts and craniosynostosis : principles and management Vig, Katherine W. L.; Fonseca, Raymond J.; Turvey, Timothy A.
Essential cell biology Alberts, Bruce
Becker, Wayne M. The world of the cell
Nanci, Antonio Ten Cate's oral histology Oral histology : development, structure, and function Ten Cate, Arnold Richard
English, Jeryl D.; Peltomäki, Timo.; Pham-Litschel, Kate. Mosby's orthodontic review Orthodontic review