Kursplan för

Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar 1, 15 hp

Theory and methodology of science - specialist training in odontology 1, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Kurskod
9OF009
Kursens benämning
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar 1
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Tandläkarexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Huvudsyftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper och förståelse för vetenskapsteori, forskningsetik och forskningsmetodik inom huvuddområdet odontologi på avancerad nivå. Kursen syftar även till att ge studenten möjlighet att ta del av och delta i forsknings- och utvecklingsarbete med ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt med förmåga till självständig analys, reflektion och kritisk bedömning. Studenten ska efter avslutad kurs självständigt kunna: - Förklara grundläggande vetenskaps- och kunskapsteoretiska begrepp och relatera dessa till det egna kunskapsområdet inom odontologisk forskning, - Utföra informationssökning i relevanta vetenskapliga medicinska databaser och kunna utnyttja deras specifika egenskaper samt kunna välja lämplig informationssökningsstrategi och kunna redogöra för och argumentera för valet av strategi, - Interpretera, granska och kritiskt evidensvärdera vetenskapliga artiklar, främst inom området odontologi, - Analysera och tillämpa forskningsetiska grundprinciper samt visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar till egna vetenskapliga frågeställningar, - Tillämpa och tolka grundläggande principer för statistiska analysmetoder, - Välja och värdera metod för en vetenskaplig undersökning, - Ge en översiktlig beskrivning av den aktuella forskningen inom det odontologiska ämnesområdet.

Innehåll

Kursen behandlar: - Vetenskapsteori - Forskningsmetodik - Forskningsetik - Forskningsdesign - Litteratursökning och kritisk granskning av vetenskapliga artiklar - Statistiska analysmetoder

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer bestående av föreläsningar, demonstrationer, journal clubs, seminarier och studentaktiverande gruppövningar. Obligatorisk närvaro gäller vid samtliga föreläsningar, seminarier och presentationer. Vid eventuell frånvaro görs ersättningsuppgift efter överenskommelse med kursledningen.

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar vid seminarier, samt skriftliga inlämningsuppgifter. I examinationen ingår även granskning av varandras inlämningsuppgifter. Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle/redovisningstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervissningsspråk engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Bland, Martin An introduction to medical statistics