Kursplan för

Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar 2, 15 hp

Theory and methodology of science - specialist training in odontology 2, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Kurskod
9OF010
Kursens benämning
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar 2
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Tandläkarexamen om minst 180 hp samt kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar 1, 15p. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Huvudsyftet med kursen är att studenten ska ha tillägnat sig fördjupad kunskap och förståelse i vetenskapsteori, forskningsetik och forskningsmetodik för att kunna genomföra examensarbete inom huvudområdet odontologi på avancerad nivå. Kursen syftar även till att ge studenten möjlighet att ta del av och delta i forsknings- och utvecklingsarbete med ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt med förmåga till självständig analys, reflektion och kritisk bedömning. Studenten ska efter avslutad kurs självständigt kunna: - Formulera en etikansökan avseende ett forskningsprojekt riktat till forskningsetisk kommitté, - Designa, planera, skriva och presentera en forskningsplan av ett vetenskapligt område inom odontologi, - Tillämpa och tolka grundläggande principer för statistiska analysmetoder både i kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik, - Ge en fördjupad beskrivning av den aktuella forskningen inom det odontologiska ämnesområdet samt kunna ge förslag på lämpliga samarbetsprojekt med den patientnära vården för att stimulera den translationella forskningen, - Integrera kunskaper i vetenskapsteori, forskningsetik och forskningsmetodik och kritisk granskning samt visa förmåga att muntligt sammanfatta och diskutera sin egen och andras rapporter.

Innehåll

Kursen består av delarna: - Vetenskapsteori, forskningsmetodik och –design, påbyggnad - Individuell metodanalys (inkl litteratursökning och rapportskrivning) - Individuell formulering av etikansökan - Individuell utveckling av forskningsplan

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer bestående av föreläsningar, demonstrationer, journal clubs, seminarier och studentaktiverande gruppövningar. Obligatorisk närvaro gäller vid samtliga föreläsningar, seminarier och presentationer. Vid eventuell frånvaro görs ersättningsuppgift efter överenskommelse med kursledningen.

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar vid seminarier, samt inlämningsuppgifter i form av PM, etikansökan och forskningsplan. I examinationen ingår även granskning av varandras inlämningsuppgifter. Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle/redovisningstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Bland, Martin An introduction to medical statistics