Kursplan för

Examensarbete för masterexamen i odontologi - inriktning ortodonti, 30 hp

Degree Project for Master's Degree (120 credits) in Odontology - Specialisation in Orthodontics, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Kurskod
9OF012
Kursens benämning
Examensarbete för masterexamen i odontologi - inriktning ortodonti
Hp
30 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Tandläkarexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kliniska kurser i ortodonti om sammanlagt 60 hp, kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar 1, 15 hp, samt kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar 2, 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna: - visa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik och problemlösning samt tillämpa de kunskaper som förmedlats i huvudområdet - självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera, designa, skriva och presentera en forskningsplan inom ett begränsat område - tillämpa etiska aspekter i den egna forskningsstudien - systematiskt samla in och analysera relevant material samt motivera sina val av metoder för den vetenskapliga frågeställningen - självständigt planera, genomföra, sammanställa data, utvärdera och författa ett veteskapligt arbete som bidrar till ökad kunskap inom huvudområdet - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper - analysera och kritiskt granska samt kommunicera andras forskningsarbete - tillämpa den vetenskapliga publikationsprocessen

Innehåll

Utifrån den forskningsplan som godkänts i kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar 2 planeras och genomförs en studie i form av experiment eller insamlande av material och data, med konsultativ handledning av disputerad handledare. Resultatet från studien sammanställs och arbetet redovisas regelbundet i form av progressrapporter i seminarieform eller skriftliga PM. En vetenskaplig uppsats författas innehållande: sammanfattning, introduktion, material och metoder, resultat och diskussion på engelska. Kvalitén och omfattningen av uppsatsen ska motsvara en publicerbar artikel avsedd för en vetenskaplig tidskrift inom det odontologiska området. Uppsatsen ska skrivas på engelska och presenteras inför andra studenter, handledare och examinatorer.

Arbetsformer

Arbetsformer för kursen är att studenten ska planera och genomföra eget forskningsarbete under handledning och redovisa detta genom att författa en vetenskaplig artikel. Obligatorisk undervisning är seminarier samt handledning. Vid ev frånvaro görs ersättningsuppgift efter överenskommelse med kursledningen.

Examination

Examensarbetet presenteras i seminarieform efter det att övriga obligatoriska moment är genomförda. Arbetet granskas av examinatorer och opponeras av en student från kursen. Studenten skall även granska samt opponera på en annan students examensarbete. Om studenten inte lämnar in examensarbetet vid ordinarie tillfälle eller ej genomför examinationen måste denne vänta tills nästa examinationstillfälle ges. Examinationer genomförs en gång per termin.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Val och omfattning av litteratur relevant för ämnesområdet och vald ansats bestämmes i samråd med handledaren. // ENGELSK ÖVERSÄTTNING AV MENINGEN

Brunette, Donald Maxwell Critical thinking : understanding and evaluating dental research
Riegelman, Richard K. Studying a study and testing a test : how to read the medical evidence