Kursplan för

Spirometri i teori och praktik, 3 hp

Spirometry in Theory and Practice, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2014.
Kurskod
9QA117
Kursens benämning
Spirometri i teori och praktik
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2013-12-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2014

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterske-, sjukgymnast eller läkarexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Målet med kursen är att studenten efter avslutad kurs självständigt skall kunna förbereda, genomföra, tolka och dokumentera en dynamisk spirometriundersökning.

Studenten ska efter genomgången kurs:

  • ha kännedom om och kunna reflektera över evidensbaserade riktlinjer vid dynamisk spirometri
  • självständigt kunna förbereda, utföra och dokumentera en spirometriundersökning enligt evidensbaserade riktlinjer
  • kritiskt värdera undersökningens utförande, tolka resultatet och reflektera över den kliniska betydelsen

 

Innehåll

Kursen bygger på studenternas tidigare kunskaper och färdigheter och har fokus på lungfunktionsmätningar - från patientinformation till tolkning.

Utbildningen är indelad i delar; bakgrundsföreläsning om obstruktiva lungsjukdomar, lungfysiologi och riktlinjer för undersökning, samt praktiska demonstrationer med lärarledda och självständiga övningar i utförande, dokumentation, tolkning och värdering av resultat.
 

Arbetsformer

Utbildningen omfattar både teori och praktik. De arbetsformer som används är föreläsningar, litteraturstudier samt praktiska demonstrationer och övningar. Tid ges för reflektion, diskussion och upplevelsebaserat lärande.

Obligatorisk närvaro gäller vid samtliga seminarier och annan schemalagd tid.

Examination

Examination sker genom en individuell skriftlig uppgift samt genom en enskild färdighetsexamination. Utöver den enskilda examinationsuppgiften kommer en gruppredovisning att utföras.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Miller, MR et al. General considerations for lung function testing 26 (2005) s. 153-161

Miller MR et al. Standardisation of spirometry 26 (2005) s. 319-338

Webb-sidor

Webb-sidor: www.spirxpert.com