Kursplan för

Riskanalys, 3 hp

Risk Analysis, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT18
Kurskod
9S1003
Kursens benämning
Riskanalys
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-08-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden SÖS
Senast reviderad
2017-11-03
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Yrkesexamen inom hälso- och sjukvård om minst 180 hp (120p) eller motsvarande.

Mål

En riskanalys har som mål att identifiera och värdera risker, orsaken till riskerna och föreslå åtgärder för att eliminera eller minska riskerna eller konsekvenserna av negativa vårdhändelser.

Kunskap och förståelse
Kursdeltagaren ska kunna redogöra för
Vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.
Skälen till varför en riskanalys ska genomföras
Ansvarsfördelning och de olika rollerna i ett riskanalysteam
De olika analysdelarna som ingår i en riskanalys
 
Färdigheter
Kursdeltagaren ska självständigt kunna

Initiera och planera arbetet för en riskanalys
Utarbeta ett väl definierat analysområde
Tillsammans med ett analysteam identifiera risker och bedöma allvarlighetsgrad och sannolikhet för den identifierade risken
Identifiera bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag
Utarbeta en slutrapport
 

Innehåll

Kursen behandlar en metod för att genomföra riskanalys.

Dessutom belyses vilket ansvar vårdgivaren har för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande samt vilka olika roller som finns i ett riskanalysteam.

 

Kursen inleds med endags seminarium på kursorten varvid teori bakom riskanalys och dess metodik (föreläsning) varvas med pratiska övningar. Till första kursdagens ska deltagarna ha valt ett riskområde att analysera och detta val ska vara förankrat hos kursdeltagarens närmaste chef.

 

Efter första kursdagen ska kursdeltagarna genomföra och dokumentera alla steg i en riskanalys. Under sitt arbete får deltagaren handledning via telefon eller via emeil av kursledningen.

 

Vid det andra seminariet presenterar deltagarna sin genomförda riskanalys inför andra kursdeltagare. Deltagarna diskuterar och reflekterar över de genomförda analyserna under ledning av kursledningen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är seminarier samt självstudier under handledning.  
 
Kursen seminarier genomförs på kursorten och självstudierna på distans.
 

Examination

Examinationen sker genom inlämningsuppgift som ska inlämnas till kursledningen innan den andra seminariedagen. Muntlig presentation av denna inlämningsuppgift är obligatoriskt för godkänt kurs.
.

Litteratur och övriga läromedel

Ericsson, Carin; Hessel, Åsa Handbok riskanalys och händelseanalys : analysmetoder för att öka patientsäkerheten

Rekommenderad litteratur

Harms-Ringdahl, Lars Guide to safety analysis for accident prevention
Hollnagel, Erik Safety-I and Safety-II: The Past and Future of Safety Management
Lindh, Marion; Sahlqvist, Lena Säker vård : att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg
Patientsäkerhet : teori och praktik Ödegård, Synnöve