Kursplan för

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp

Scientific Theory and Research Methods in Nursing, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT17 , VT20 , HT20 , VT21 , HT21 , VT22 , HT22 , VT23
Kurskod
9SP032
Kursens benämning
Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-29
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Särskild behörighet enligt avtal.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fördjupat sina kunskaper och sin förståelse i vetenskaplig teori och metod och forskningsetik. Dessutom skall studenten ha tillägnat sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt rörande forskning inom omvårdnadsvetenskap med inriktning mot specialistområdet.

Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna:

  • redogöra för och integrera vetenskaps- och kunskapsbegrepp relaterade till huvudområdet omvårdnad med inriktning mot specialistområde
  • kritiskt granska, värdera och analysera vetenskapliga resultat från forskning med kvantitativ och kvalitativ ansats samt med relevans för omvårdnad inom specialistområdet
  • bedöma och analysera styrkor och svagheter med olika forskningsmetoder
  • tillämpa och värdera forskningsetiska aspekter
  • tillämpa forskningsprocessen samt god akademisk sed och referenshantering vid det vetenskapliga skrivandet av en forskningsplan för ett tänkt projekt

Innehåll

I kursen ingår att redogöra för begrepp inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot specialistområdet, formulera syfte och frågeställningar samt argumentera för olika metodval och etiska aspekter.

Kursen består av 3 moment:

Artikelgranskning, 1.5 hp

Betygsskala: GU
  • användning av vetenskapliga metoder i omvårdnadsforskning relaterat till specialistområdet
  • bedömning och värdering av forskning inom omvårdnad med kvantitativ och kvalitativ ansats

Dataanalys och tolkning av resultat, 2.0 hp

Betygsskala: GU
  • genomföra textanalys och granska statistisk rapportering av forskningsresultat

Forskningsplan, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är uppgifter (individuella/par/grupp), gruppdiskussioner, seminarier och föreläsningar. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. 

Utbildningen genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka eller på deltid med en takt som framgår för kurstillfället.
Stöd för lärande ges i huvudsak via nätbaserade kontakter och lärplattformen. Antalet fysiska träffar är begränsat till maximalt 4-8 dagar för kurser på helfart. För kurser på halvfart sker kursen digitalt eller kan innebära fysiska träffar begränsat till maximalt 3-5 dagar.

Examination

Examination sker för
1) Artikelgranskning genom inlämning av skriftligt dokument och obligatoriskt seminarium
2) Dataanalys och tolkning av resultat genom inlämning av skriftligt dokument och obligatoriskt seminarium 
3) Forskningsplan genom skriftlig inlämningsuppgift

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren medverkat i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Som examinationstillfälle räknas de gånger deltagaren deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket deltagaren anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Deltagare som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinator bedömer om deltagare har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Antalet examinationstillfällen regleras enligt avtal. Tidpunkter för provtillfällen ges vid start.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbetämmelser regleras enligt avtalet.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grund- och avancerad nivå vid Karolinska Institutet. 
Undervisning sker på svenska, dock kan undervisning på engelska förekomma.


Kursen är en kopia av 2SP032 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 7,5hp.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing Research : generating and assessing evidence for nursing practice
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Vetenskapliga artiklar inom olika områden kan tillkomma.

Resurslitteratur

Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M.; Bizup, Joseph; Fitzgerald, William T. Nilsson, Björn
Creswell, John W.; Poth, Cheryl N. Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches
Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Johansson, Lars-Göran Introduktion till vetenskapsteorin
Patton, Michael Quinn Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice
God forskningssed [Elektronisk resurs]