Kursplan för

Omvårdnad inom hematologisk vård, 7,5 hp

Nursing in haematology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT22
Kurskod
9SP047
Kursens benämning
Omvårdnad inom hematologisk vård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-04-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-03-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Alternativt pågående studier vid Specialistsjuksköterskeprogram vid Karolinska Institutet.

Mål

Kursens övergripande mål är att deltagaren ska ha förvärvat fördjupade kunskaper och färdigheter för att bedriva evidensbaserad omvårdnad inom hematologisk vård.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna:

 • förklara samband mellan omvårdnadsbehov och hematologiska sjukdomar och behandling.
 • identifiera och motivera val av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid hematologisk sjukdom med fokus på antitumoral behandling och stamcellstransplantation
 • redogöra för förväntade risker samt förebyggande åtgärder i samband med antitumoral behandling.

Färdighet och förmåga
Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna:

 • identifiera och bedöma omvårdnadsbehov, samt analysera, planera, genomföra, utvärdera och journalföra omvårdnadsåtgärder och egenvård relaterade till hematologisk sjukdom, med fokus på antitumoral behandling och stamcellstransplantation
 • kunna tillämpa gällande lagar, förordningar, nationella vårdprogram och andra styrdokument i relation till omvårdnad vid hematologisk vård
 • tillsammans med det interprofessionella teamet analysera och planera åtgärder inom hematologisk vård
 • psykosocialt stödja patienten och närstående i en förändrad livssituation inom hematologisk vård

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna:

 • med ett reflekterat etiskt förhållningsätt kunna värna om patientens autonomi, trygghet, integritet och mänskliga rättigheter inom den hematologiska vården
 • tillämpa professionellt förhållningsätt gentemot patienten och närstående, samt personal

Innehåll

 • Hematologisk fysiologi och patofysiologi dvs. hematopoesen
 • Hematologiska benigna och maligna sjukdomar - symtom, diagnostik, behandling och biverkningar av behandlingarna
 • Evidensbaserad omvårdnad vid antitumoral behandling och stamcellstransplantation
 • Riskområden och risker för patienter och vårdpersonal vid antitumoral behandling
 • Lagar, förordningar, nationella vårdprogram och andra styrdokument i relation till omvårdnad vid hematologisk vård
 • Psykosocialt omhändertagande av patienter och närstående vid kronisk respektive akut hematologisk sjukdom som kan leda till bot eller palliativ fas
 • Patientutbildning och egenvård i hematologisk vård

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning på halvfart med hjälp av en webbaserad lärplattform. 

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande.
 
De arbetsformer som används är litteraturstudier, studieuppgifter, virtuella gruppdiskussioner i realtid eller asykront (diskussioner pågår över en längre tid), seminarier och föreläsningar. Arbetsformerna innebär hög aktivitet av eget kunskapssökande och problemlösning, kritisk reflektion och analys för att integrera klinisk kunskap i teori och teoretisk kunskap i klinik.

Examination

För bedömning om deltagarna nått lärandemålen används två examinationsformer:

 • Ett fördjupningsarbete i en omvårdnadsaspekt vid antitumoral behandling eller stamcellstransplantation som presenteras muntligt för kursdeltagarna på ett obligatoriskt seminarium.
 • En individuell skriftlig inlämningsuppgift som utgår från patientfall.

För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkända resultat i samtliga examinationer samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren medverkat i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Som examinationstillfälle räknas de gånger deltagaren deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket deltagaren anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Deltagare som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinator bedömer om deltagare har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Antalet examinationstillfällen regleras enligt avtal. Tidpunkter för provtillfällen ges vid start.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbetämmelser regleras enligt avtalet.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grund- och avancerad nivå vid Karolinska Institutet. 
Kursen är en kopia av 2SP047 Omvårdnad inom hematologisk vård 7.5 hp.

Litteratur och övriga läromedel

Blodets sjukdomar : lärobok i hematologi Gahrton, Gösta; Juliusson, Gunnar
Nilbert, Mef Klinisk onkologi
Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Second Edition
Perspektiv på onkologisk vård Hellbom, Maria; Thomé, Bibbi
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin
Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk vård
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin; Ehrenberg, Anna; Wijk, Helle; Öhlén, Joakim
Ytterligare litteratur tillkommer i form av vetenskapliga artiklar, nationella vårdprogram och aktuella riktlinjer.