Amning i ett interprofessionellt perspektiv

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kursen riktar sig dig som är legitimerad vårdpersonal (barnmorska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska, läkare, psykolog, socionom) som i sitt arbete möter blivande föräldrar och föräldrar med små barn.

Undervisningen innefattar grundläggande kunskap inom amningsfysiologi, bröstmjölkens sammansättning och hälsofrämjande effekter av amning på mor och barn. Nationella och internationella policy- och styrdokument om amning kommer att presenteras. Kursen ger också kunskap om det nyfödda barnets kompetens, samspelet och anknytning mellan föräldrar och barn samt föräldrars mentala hälsa under perinatalperioden. Den behandlar också behandlingsstrategier vid amningsproblem och bröstkomplikationer. Du får lära dig hur du kan tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken. Undervisningen omfattar seminarier, workshops samt föreläsningar.

Genomgången kurs ska ge dig kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt, praktiskt, medicinskt och psykologiskt plan möta föräldrar i behov av amningsstöd. Under kursen ska du göra ett fördjupningsarbete där det ingår att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur.

Information om distansutbildningen

6 kurstillfällen under hela kursen, ca kl. 9-16. Obligatorisk närvaro vid samtliga kurstillfällen.
Kursen genomförs som en distansutbildning via en webbaserad lärplattform, vilket kräver tillgång till dator med internetuppkoppling. Kursen innehåller olika typer av arbetsformer såsom föreläsningar, eget arbete utifrån uppgifter, rapportskrivande och grupparbete. Examinationen sker genom en skriftlig fördjupningsuppgift samt muntlig redovisning. Utöver detta krävs aktivt deltagande i grupparbeten och obligatoriska kursträffar.

Anmälan VT24

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62001

Särskild behörighet

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, medicin eller psykologi. Alternativt socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anna Gustafsson, anna.gustafsson.1@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen