Etik

Karolinska Institutet har riktlinjer för etikprövning av studentarbeten - projekt, uppsatser och liknande. För djurlaborationer och studenter som används som försökspersoner finns särskilda regler.

Student som försöksperson

Att för dig som student delta som försöksperson i undervisningen är helt frivilligt.

Det är programnämnderna som bedömer vilka försök som ska tillåtas. Vid bedömningen ska de ta hänsyn till risken för att studenten skadas, det pedagogiska värdet för studenten att vara försöksperson samt se till att försäkring finns.

För varje laboration med student som försöksperson ska det finnas en medicinskt ansvarig, så att en student som uppvisar avvikande resultat kan tas om hand medicinskt.

Djurlaborationer

Djurförsök i undervisningssyfte ska begränsas till försök som är absolut nödvändiga för utbildningen. Om en djurlaboration utgör ett obligatoriskt undervisningstillfälle ska kursledningen om möjligt erbjuda ett alternativ som inte innefattar djurförsök. Om du av etiska skäl inte vill delta i djurlaborationer har du möjlighet att ansöka om att bli befriad. 

Den som ska få tillträde till en djuranläggning måste genomgå utbildning i försöksdjursvetenskap. För mer information, se lagar och föreskrifter om djurförsök.

Överklagande

Om du får avslag på din ansökan om befrielse från att delta i ett obligatoriskt moment som innefattar djurlaborationer kan detta beslut överklagas. För mer information, se Överklaganden.

Etikprövning av studentarbeten

Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor. Etikprövningslagen omfattar forskningsprojekt men inte projekt som genomförs av studenter på grundnivå och avancerad nivå, så kallade studentarbeten.

Vid KI förekommer ibland studentarbeten på grundnivå och avancerad nivå med ett tydligt vetenskapligt innehåll som kan karakteriseras som forskningsarbeten. Det kan därmed vara svårt att bedöma om ett visst studentarbete behöver etikprövas eller inte. Kontakta din handledare om du har frågor kring detta.

CE
Innehållsgranskare:
2023-12-21