Fördjupningsmaterial om covid-19

Här finns fördjupningsmaterial om covid-19 för dig som vill veta mer.

Information från Socialstyrelsen om covid-19:

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

Information om covid-19:

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/coronavirus-2019-ncov/

Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 (infektion.net): 
https://infektion.net/wp-content/uploads/2021/03/nationella-covid-mar-2021-revision-210307.pdf

Vårdgivarguiden (region Stockholm): kunskapsstöd covid-19: 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/coronavirus-2019-ncov/

Kunskapsstöd covid-19: 
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/kunskapsstodcovid19.55827.html

Post-covid övergripande kunskapsstöd: 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-4-7351.pdf

E-utbildning basala hygienrutiner (inom region Stockholm):

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/digital-utbildning/

Skyddsutrustning och städ- och hygienrutiner (region Sthlm). Vårdgivarguiden, Kunskapsstöd för Vårdhygien. Riktlinjer för olika typer av skyddsutrustning inkl andningsskydd, stänkskydd, visir, återanvändning av materiel, på och avklädning: 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/smittamnen/coronavir…/

Träna dig på patientfall:

https://covid19.medster.se/

Riktlinjer för SÄBO, Hemtjänst, ambulanstransport, interntransport:

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/smittamnen/coronavirus/?fbclid=IwAR0uEC4vMwDaDrvmBJ-vlPhkwj7nkESFBLqxuoQ8_CvXS2n0HAvreTED0-s

Riktlinjer för desinfektion och städning:

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/rengoring-och-desinfektion/

Frågor och svar för hälso- och sjukvård och socialtjänst - Socialstyrelsen: 
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/fragor-och-svar/kommunal-halso-sjukvard/

Skyddsutrustning och munskydd:

Användning av munskydd — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se):
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/munskydd/

Personlig skyddsutrustning — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se):
https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-laboratorieanalyser/biosakerhet-och-bioskydd/riskbedomning/skyddsatgarder/primara-barriarskydd/personlig-skyddsutrustning/

Provtagningsindikations (nationell):

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/provtagningsindikation--misstankt-fall-av-covid-19/

Material engelska från WHO:

WHO IPC Q&A: Risk exposure for health care workers: Prevention, identification and management of health worker infection in the context of COVID-19 (who.int): https://www.who.int/publications/i/item/10665-336265

WHO IPC sessions covid-19: https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN

Material på engelska från ECDC:

Micro-learning: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/online-micro-learning-activities-on-COVID-19

Tutorial on Personal Protective Equipment: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tutorial-safe-use-personal-protective-equipment

Instruktionsfilm för personlig skyddsutrustning vid misstänkt eller verifierad covid-19 för Ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen.

Observera att filmen gjordes våren 2020, riktlinjer kan ha uppdaterats angående specifik personlig skyddsutrustning.

Institutionen för Global Folkhälsa och Centrum för Katastrofmedicin, med hjälp av forskare och medarbetare på KI, har tagit fram detta material.

Vid frågor om innehåll, kontakta: covid19utbildning@ki.se.