Fördjupningsmaterial om covid-19

Här finns fördjupningsmaterial om covid-19 för dig som vill veta mer.

Information från Socialstyrelsen om covid-19:

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

Information om covid-19:

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/coronavirus-2019-ncov/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/

E-utbildning basala hygienrutiner:

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/digital-utbildning/

Skyddsutrustning och städ- och hygienrutiner (region Sthlm). Vårdgivarguiden, Kunskapsstöd för Vårdhygien. Riktlinjer för olika typer av skyddsutrustning inkl andningsskydd, stänkskydd, visir, återanvändning av materiel, på och avklädning: 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/smittamnen/coronavir…/

Träna dig på patientfall:

https://covid19.medster.se/

Exempel på frågeformulär vid triagering:

Covid-19 triage

Riktlinjer för SÄBO, Hemtjänst, ambulanstransport, interntransport:

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/smittamnen/coronavirus/?fbclid=IwAR0uEC4vMwDaDrvmBJ-vlPhkwj7nkESFBLqxuoQ8_CvXS2n0HAvreTED0-s

Riktlinjer för desinfektion och städning:

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/rengoring-…

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smittamne-handlingsprogram-och-riktlinjer/avveckling-av-rum-covid-19.pdf

Handläggningsrekommendationer misstänkta fall:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-handlaggning-av-misstankta-fall-av-covid-19/

Handläggningsrekommendationer bekräftade fall:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-handlaggning-av-bekraftade-fall-av-covid-19/

Provtagningsindikations (nationell):

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/provtagningsindikation--misstankt-fall-av-covid-19/

Material engelska från WHO:

WHO IPC guidance document: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control

WHO IPC Q&A: Gives indications on PPE, when to use and why for HCW, cleaning and disinfection, hand hygiene: ww.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov

WHO IPC sessions covid-19: https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN

Material på engelska från ECDC:

Micro-learning: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/online-micro-learning-activities-on-COVID-19

Tutrorial on Personal Protective Equipment:

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tutorial-safe-use-personal-protective-equipment

Instruktionsfilm för personlig skyddsutrustning vid misstänkt eller verifierad covid-19 för Ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen.