Gruppbehandling (30 hp)

Vill du öka din gruppledarkompetens? Kanske arbetar du redan idag med gruppterapi eller gruppbehandling. Eller så är du mest van att arbeta individuellt men skulle vilja lära dig att använda dina kunskaper i ett annat format. Denna kurs ger dig ökade kunskaper om hur du kan tillvarata gruppens potential och hur ditt eget ledarskap påverkar gruppens klimat.

Gruppmöte
Foto: Getty Images

Gruppens potential som lärande och läkande miljö med fokus på grupprocesser och gruppdynamik

Detta är en utbildning där gruppens potential som lärande och läkande miljö står i fokus. Kursen pågår under 1 år och innefattar två huvudmoment;

 • Teori och metod i gruppbehandling och gruppsykoterapi 15 hp
 • Rollen som gruppledare/gruppsykoterapeut 15 hp

Syfte och mål

Kursen syftar till att ge dig en fördjupad kunskap och färdighet att leda gruppbehandling eller gruppsykoterapi inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, socialtjänst eller liknande verksamheter. Du får en ökad förståelse för grupprocesser och gruppdynamik och som gruppledare får du bättre förutsättningar för att kunna tillvarata gruppens potential som lärande och läkande miljö samt motverka destruktiva grupprocesser.

Ansökan om certifiering av denna kurs som specialistkurs för psykologer handläggs för tillfället av Psykologförbundet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig både till dig som redan har erfarenhet av grupper, samt till dig som är van att arbeta individuellt men vill utveckla dina kliniska och teoretiska kunskaper om grupper och gruppers utvecklingsprocess, oavsett vilken teoretisk referensram du utgår från i ditt kliniska arbete.

Kursupplägg

30 poäng, halvfart över 1 år. Kursen består av föreläsningar, seminarium, rollspel, grupparbeten, reflektionsgrupp, teoretiskt fördjupningsarbete och handledning på egen grupp. Examination sker i form av ledning av eget litteraturseminarium, temaarbete samt godkänd handledning av egen behandlingsgrupp, inklusive skriftlig redovisning. Föreläsningar och handledning sker både digitalt och på plats. Obligatorisk närvaro i alla kursens moment.

Tid och plats

Kursstart 28 september 2022. 10 kursträffar à 2 dagar, varav 5 fysiska träffar på KI Campus Solna och 5 digitala via Zoom. Exakta datum för kursträffar finns längre ner på denna sida.

Pris

49 000 kr exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig till kursen Gruppbehandling (30 hp).

Lena Wennlund
Lena Wennlund

"Det finns ett ökat intresse för gruppformatet i behandling men det kräver sin speciella kunskap om interaktion mellan människor. Den här utbildningen ger dig kunskaperna som behövs för att lyckas. Det är mycket lättare och roligare att arbeta med gruppbehandling jämfört med enskilda samtal!"
 

Lena Wennlund, kursansvarig, socionom, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

Ur kursinnehållet

 • Gruppens betydelse i människans liv, dess egenskaper och processer
 • Evolutions- och socialpsykologiska perspektiv på gruppdynamik
 • Grupp och organisation utifrån systemteori och gruppanalys
 • Gruppdynamik och grupprocesser, gruppens olika utvecklingsfaser samt genus och kulturella aspekters påverkan på gruppdynamik
 • Gruppterapeutiska och gruppspecifika faktorer
 • Kommunikation och interaktion, destruktiva grupprocesser
 • Gränsdragning mellan psykoedukation i grupp och gruppsykoterapi
 • Rollteori och ledarskap, introduktion och fördjupning
 • Aktuell forskning om gruppbehandling, metoder för kvalitetssäkring och kliniska utvärderingsinstrument
 • Urval och gruppsammansättning samt genomförande av förberedande intervjuer
 • Gruppsammanhållning och terapeutisk allians i gruppen
 • Handledning på att leda gruppbehandling/gruppsykoterapi med egen grupp på din egen arbetsplats.

Mer information finns i kursplanen.

Kursledning

Gabriele Biquet, adjunkt, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi.

Lena Wennlund, socionom, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

Ulf Åkerström, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi.

Examinator

Annika Lindgren, psykolog, leg psykoterapeut, Med dr, samt adjunkt Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Föreläsare

Anna Möllerstrand, leg psykolog

Charlotta Dybeck, leg. psykoterapeut, gruppanalytiker, lärare och handledare i psykoterapi, fil.mag. psykologi

Christer Sandahl, leg psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, professor em.

Christina Lloyd, leg psykoterapeut, PhD i klinisk religionspsykologi, existentiell hälsa, lärare och handledare i psykoterapi

Maria Anter, socionom, leg. psykoterapeut, gruppanalytiker, lärare och handledare i psykoterapi

Paul Bener, leg psykolog, leg psykoterapeut, gruppanalytiker, lärare och handledare i psykoterapi

Ulf Åkerström, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Ytterligare föreläsare tillkommer, bland annat internationella föreläsare

Behörighet

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen i ett människovårdande yrke. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd.

Kursträffar

Hösten 2022
Kurstillfälle 1: Campus Solna
28 september – 30 september

Kurstillfälle 2: Digitalt/Zoom
27 oktober - 28 oktober

Kurstillfälle 3: Campus Solna
24 november-25 november

Våren 2023
Kurstillfälle 4: Digitalt/Zoom
19 januari-20 januari

Tillägg Handledning: Zoom
Fredag 3 februari 12.30-14.00

Kurstillfälle 5: Campus Solna
16 februari-17 februari

Tillägg handledning: Zoom
fredag 3 februari 12.30-14.00

Kurstillfälle 6: Digitalt/Zoom
16 mars – 17 mars

Tillägg handledning: Zoom
fredag 31 mars 12.30-14.00

Kurstillfälle 7: Campus Solna
27 april – 28 april

Tillägg handledning Zoom
fredag 12 maj 12.30-14.00

Kurstillfälle 8: Digitalt/Zoom
25 maj – 26 maj

Hösten 2023
Kurstillfälle 9: Digitalt/Zoom
31 augusti – 1 september

Kurstillfälle 10: Avslutning Campus Solna
28 september – 29 september

Kontakt

Nadja Saltell

Projektkoordinator