Gruppbehandling (30 hp)

Vill du öka din gruppledarkompetens? Kanske arbetar du redan idag med gruppterapi eller gruppbehandling. Eller så är du mest van att arbeta individuellt men skulle vilja lära dig att använda dina kunskaper i ett annat format. Denna kurs ger dig ökade kunskaper om hur du kan tillvarata gruppens potential och hur ditt eget ledarskap påverkar gruppens klimat.

Gruppmöte
Foto: Getty Images

Gruppens potential som lärande och läkande miljö med fokus på grupprocesser och gruppdynamik

Våren 2022 startar en utbildning där gruppens potential som lärande och läkande miljö står i fokus. Kursen pågår under 1 år och innefattar två huvudmoment;

 • Teori och metod i gruppbehandling och gruppsykoterapi 15 hp
 • Rollen som gruppledare/gruppsykoterapeut 15 hp

Syfte och mål

Kursen syftar till att ge dig en fördjupad kunskap och färdighet att leda gruppbehandling eller gruppsykoterapi inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, socialtjänst eller liknande verksamheter. Du får en ökad förståelse för grupprocesser och gruppdynamik och som gruppledare får du bättre förutsättningar för att kunna tillvarata gruppens potential som lärande och läkande miljö samt motverka destruktiva grupprocesser.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig både till dig som redan har erfarenhet av grupper, samt till dig som är van att arbeta individuellt men vill utveckla dina kliniska och teoretiska kunskaper om grupper och gruppers utvecklingsprocess, oavsett vilken teoretisk referensram du utgår från i ditt kliniska arbete.

Kursupplägg

30 poäng, halvfart över 1 år. Kursen består av föreläsningar, seminarium, rollspel, grupparbeten, reflektionsgrupp, teoretiskt fördjupningsarbete och handledning på egen grupp. Examination sker i form av ledning av eget litteraturseminarium, temaarbete samt godkänd handledning av egen behandlingsgrupp, inklusive skriftlig redovisning. Föreläsningar och handledning sker både digitalt och på plats. Obligatorisk närvaro i alla kursens moment.

Tid och plats

Datum: Mars 2022 – mars 2023. Kursstart 30 mars – 1 april 2022 följt av 10 kursträffar à 2 dagar, varav 5 fysiska träffar och 5 digitala samt 4 digitala tillfällen under hösten 2022 med handledning à 1,5 timme.

Plats: Karolinska Institutet campus Solna samt digitalt på distans.

Pris

49 000 kr exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig till kursen Gruppbehandling (30 hp).

Ur kursinnehållet

 • Gruppens betydelse i människans liv, dess egenskaper och processer
 • Evolutions- och socialpsykologiska perspektiv på gruppdynamik
 • Grupp och organisation utifrån systemteori och gruppanalys
 • Gruppdynamik och grupprocesser, gruppens olika utvecklingsfaser samt genus och kulturella aspekters påverkan på gruppdynamik
 • Gruppterapeutiska och gruppspecifika faktorer
 • Kommunikation och interaktion, destruktiva grupprocesser
 • Gränsdragning mellan psykoedukation i grupp och gruppsykoterapi
 • Rollteori och ledarskap, introduktion och fördjupning
 • Aktuell forskning om gruppbehandling, metoder för kvalitetssäkring och kliniska utvärderingsinstrument
 • Urval och gruppsammansättning samt genomförande av förberedande intervjuer
 • Gruppsammanhållning och terapeutisk allians i gruppen
 • Handledning på att leda gruppbehandling/gruppsykoterapi med egen grupp på din egen arbetsplats.

Mer information finns i kursplanen.

Kursledning

Gabriele Biquet, adjunkt, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi.

Lena Wennlund, socionom, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

 

Föreläsare

Anna Möllerstrand, leg psykolog

Charlotta Dybeck, leg. psykoterapeut, gruppanalytiker, lärare och handledare i psykoterapi, fil.mag. psykologi

Christer Sandahl, leg psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, professor em.

Christina Lloyd, leg psykoterapeut, PhD i klinisk religionspsykologi, existentiell hälsa, lärare och handledare i psykoterapi

Maria Anter, socionom, leg. psykoterapeut, gruppanalytiker, lärare och handledare i psykoterapi

Paul Bener, leg psykolog, leg psykoterapeut, gruppanalytiker, lärare och handledare i psykoterapi

Ulf Åkerström, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Ytterligare föreläsare tillkommer, bland annat internationella föreläsare

Behörighet

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen i ett människovårdande yrke. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd.

Kontakt

Nadja Saltell

Projektkoordinator