Information till studenter om undervisning med anledning av corona

[Uppdaterad 2020-09-02] Denna information till studenter på Karolinska Institutet uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen av smittspridning.

Nytt

KI:s rekommendationer följer Folkhälsomyndigheten. På två punkter kompletterar våra rekommendationer de som har utfärdats av Folkhälsomyndigheten, vilket återspeglar de specifika utmaningar ett internationellt inriktat medicinskt universitet ställs inför:

  • Munskydd vid vissa utbildningssituationer där distans inte är möjlig att hålla, till exempel i klinisk praktisk utbildning, laborationer och dissektioner. Länk har tillkommit med nedladdningsbar användarinstruktion för munskydd under rubriken Rekommendationer på KI.
  • Rekommendationen att stanna hemma vid sjukdomssymptom gäller även när hushållsmedlemmar har symptom på covid-19 och/eller vid misstänkt eller bekräftad covid-19. Rekommendationen har tydliggjorts under rubriken Rekommendationer på KI. 

Den 29 maj meddelade regeringen att från och med den 15 juni får högre läroanstalter återgå till campusbaserad undervisning förutsatt att all verksamhet på campus följer de officiella rekommendationer som har utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att begränsa smittspridningen av viruset. I praktiken innebär detta att huvuddelen av den teoretiska utbildningen kommer att fortsätta att hållas på distans för att möjliggöra campusbaserad undervisning för prioriterade grupper och aktiviteter.

Följande grupper och aktiviteter ska prioriteras i KI:s lokaler:

  • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination
  • Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå
  • Examinationer som inte bedöms möjliga på distans. Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår ska prioriteras.
  • Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska
  • Disputationer genomförs på plats med möjlighet till digital medverkan.

KI:s forskning och utbildning fortgår, med rekommendationerna och riktlinjerna nedan i beaktande.

Det ligger på allas ansvar att skapa och upprätthålla en trygg miljö på universitetets campus och i samhället i stort. Studier visar att ungdomar liksom vuxna kan sprida viruset. Med respekt för och omsorg om andra i samhället och deras väl är det viktigt att alla är försiktiga och följer rekommendationer och riktlinjer.

Rekommendationer på KI

Dessa rekommendationer och riktlinjer är baserade på detaljerade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och KI:s resursgrupper för covid-19:

På vissa punkter kompletterar våra rekommendationer de som har utfärdats av Folkhälsomyndigheten, vilket återspeglar de specifika utmaningar ett internationellt inriktat medicinskt universitet ställs inför.

Samtliga följande faktorer måste iakttas för att effektivt begränsa spridningen av covid-19:

Stanna hemma om du har sjukdomssymptom

Har du symptom på covid-19 ska du stanna hemma. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk och vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till KI.

Om någon i ditt hushåll har symptom på covid-19 ska du stanna hemma om du har utbildningsmoment som inte är obligatoriska t.ex. föreläsningar, grupp- eller egenstudier.

Fysisk distansering

För att förebygga virusöverföring bör alla alltid hålla fysiskt avstånd och inte samlas i stora grupper eller på platser med mycket folk. Covid-19 sprids typiskt sett när en infekterad person hostar, nyser eller talar. Aerosoldroppar från dennes mun eller näsa blir luftburna och kan nå personer i närheten och deras munnar eller näsor. Virus kan även spridas indirekt via kontaminerade ytor.

Hygien

Frekvent tvättning av händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder är en effektiv metod för att avlägsna och döda viruset. Användning av handsprit är ett alternativ när det inte är möjligt att tvätta händerna. Universitetet har infört utökade städnings- och sanitetsrutiner på campus.

Munskydd vid utbildning där fysisk distansering är svår att upprätthålla

Munskydd kan hjälpa till att hindra spridningen av droppar och rekommenderas på angivna platser där fysisk distansering är svår att åstadkomma, till exempel i klinisk praktisk utbildning, laboratorier och dissektioner. Engångsmasker och användarinstruktioner kommer att finnas tillgängliga på berörda platser.

Viktigt:

  • Munskydd bör inte användas som alternativ till andra försiktighetsåtgärder såsom fysisk distansering eller att stanna hemma om du har sjukdomssymptom.
  • Detta är inte en generell rekommendation att bära ansiktsskydd på campus.

Ladda ner instruktion för användning av munskydd

Tester för covid-19

Om du har symptom på covid-19 kan du boka en tid för ett kostnadsfritt test (PCR-test), även för dem utan svenskt personnummer. Individer i Region Stockholm kan även boka tid för ett antikroppstest via 1177.se. För att kunna göra det måste du ha varit symptomfri i mer än 14 dagar.

Du hittar mer information på svenska och på engelska på 1177.se.

KI uppmuntrar studenter och anställda att testa sig.

Mottagningsverksamhet för nya studenter

Med nuvarande rekommendationer bedöms inte introduktionsinternat vara genomförbara. Mottagningsverksamhet för nyantagna studenter ska anpassas till rekommendationerna och samordnas mellan programmen på respektive campus för att undvika smittrisk. KI centralt kommer att anordna en digital välkomstceremoni för de nya studenterna. Det kommer även att finns bemannade infodiskar, både på campus Solna och campus Flemingsberg, dit de nya studenterna kan vända sig med frågor.

Internationellt livesänt välkomnande: 27 augusti

Nationellt livesänt välkomnande: 4 september

Studentutbyte

Gällande inresande studenter bedöms situationen för verksamhetsförlagd utbildning vara fortsatt ansträngd under höstterminen. Region Stockholm har vänt sig till samtliga lärosäten med en rekommendation och vädjan om att ”under höstterminen 2020 avstå från att ta emot internationella studenter för VFU inom regionens hälso- och sjukvård” Med hänvisning till detta ställs alla utbytesstudier in för inresande studenter på kliniska kurser och kliniska rotationer under höstterminen. För övriga kurser och moment gäller att respektive programansvarig institution/programnämnd beslutar om möjligheten att erbjuda inresande studenter plats.

KI avråder utresande studenter som har blivit nominerade av KI och antagna till ett utländskt universitet från utlandsstudierna, så länge UD:s och Folkhälsomyndighetens reserestriktioner kvarstår. Skärps situationen kan KI besluta om att omedelbart återkalla beslut om studieuppehåll för utlandsstudier, på grund av tvingande säkerhetsskäl.

I de fall det finns utlandsförlagda moment inom kurser på grundnivå eller avancerad nivå ska dessa inte genomföras under höstterminen.

KI har samlat information om utlandsstudier. OBS. informationen avser våren 2020.

Kursplanen gäller

Grundförutsättningen är att det som står i kursplanen, bl. a. gällande examinationsformer och lärandemål gäller precis som vanligt. Hur skrivningarna i kursplanerna och kurserna realiseras i praktiken kan dock behöva modifieras nu p.g.a. att resurser behövs på annat håll. Det kan t.ex. vara så att man väljer att ge färre föreläsningar för att läraren istället ska hinna arbeta med att göra fler tentor eller på annat sätt anpassa undervisning och examination till den nya situation som råder.

Skulle examinator bedöma att det är nödvändigt, och möjligt, att ändra examinationsform ska examinator fatta ett särskilt beslut om detta.

Läs mer om digital examination i dokumenten information till studenter kring skriftlig digital examination på distans och information till studenter vid muntlig digital examination på distans.

Vad gör lärarna?

Kursplanen ska följas så långt det är möjligt. Vid eventuella förändringar av examinationsformer m.m. får innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor dock inte ändras, tas bort eller sänkas.

Information till studenter

KI centralt informerar studenterna generellt om vad som gäller för genomförande av utbildningarna, angående hygienrutiner m.m. Det är institutionerna som informerar om det som gäller specifikt på varje utbildning/kurs.

VFU och praktik

Studenter som just nu gör praktik eller är på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) följer de instruktioner som de får av respektive arbetsgivare. Inom vården är det t. ex. viktigt att stanna hemma om man har förkylningssymptom.

Institutionen bör ha en beredskap för hantering i de fall då praktik/VFU inte kan genomföras p.g.a. att arbetsplatsen stänger. Lärandemålen ska vara uppfyllda och examinator avgör om hela perioden behöver göras om eller att det endast är den resterande tiden som behöver kompletteras.

Om en student av något skäl blir hemskickad från arbetsplatsen, bör det undersökas om det finns någon lämplig kurs istället som hen kan gå nu så att inte studenten blir utan studiemedel.

Region Stockholm

Se till att hålla er uppdaterade med Region Stockholms rekommendation gällande studerande med anledning av corona, och Rekommendationer för medarbetare om covid-19.

Verksamhetsförlagdutbildning inom äldreomsorgen

Äldreförvaltningen har fått frågan om hur äldreomsorgens verksamheter ska förhålla sig till studenter som ska göra sin VFU.

Studenterna har samma förhållningsregler som alla medarbetare i äldreomsorgen. De ska följa basala hygienrutiner och stanna hemma om de har de minsta symtom på luftvägsinfektion eller feber. Kunskap om smittspridning och basala hygienrutiner ingår i läroplanen och är förstås ännu mer aktualiserade just nu.

Studenterna är framtida medarbetare och det är angeläget att de får göra sin praktik i äldreomsorgen. Så länge folkhälsoinstitutet inte meddelar annat är det stadens bedömning att verksamheterna ska fortsätta att ta emot studenter även när det finns coronavirus i samhället.

Tjänstgöring i vården

Med anledning av det stora behov av extrapersonal som finns i vården under virusutbrottet covid-19 behöver vården kunna rekrytera studenter. KI ser positivt på att medarbetare och studenter med sjukvårdsutbildning tar en tillfällig anställning i vården för att hjälpa till i rådande läge. SKR har länkar för den som vill anmäla intresse

Studenter kan beviljas studieuppehåll med platsgaranti om de erbjudits anställning eller återkallas i tjänst pga. förstärkning av personal i vården med anledning av virusutbrottet.

Ansökan om studieuppehåll skickas in till studievägledaren för programmet. Kontaktuppgifter finns på programmens hemsidor.

Det är varje program som prövar och beslutar om studieuppehåll.

Denna ansöknings- och beslutsblankett kan användas. De särskilda skälen ska i ansökan styrkas genom intyg eller anställningsbevis där det framgår att det är en förstärkning p.g.a. virusutbrottet.

Kan arbete som genomförs i vården tillgodoräknas inom utbildningen?

Den verksamhetsförlagda utbildningen har strukturerad handledning och bedömning av måluppfyllelse (t.ex. omsättning av teoretisk kunskap till praktisk) mot kursens lärandemål. Förvärvsarbetet har ett annat mål och det är därför troligt att kursens lärandemål inte uppfylls. Det kan vara möjligt att delar av lärandemålen bedöms kunna motsvaras av den reella kompetensen.

Läs mer om tillgodoräknande av reell kompetens och vilka underlag KI vill få in tillsammans med ansökan om tillgodoräknande.
För blankett och självvärderingsmall se studieadministrativa blanketter.

KI ger inga förhandsbesked om tillgodoräknande utan ansökan prövas först när den kommer in.

Det är kursens examinator som prövar ansökan och beslutar om tillgodoräknande. Information om var ansökan ska lämnas in framgår av kursens hemsida.

CSN

Läs mer på CSNs hemsida.

Försäkring

Information från Kammarkollegiet gällande försäkring vid distansstudier.

Biblioteket

Denna sida samlar information om vad som gäller för bibliotekets tjänster och service med anledning av coronaviruset.

Distansstudier

KI har skapat en samlingssida med nyttiga länkar och inspiration vid distansstudier.

Frågor och svar

Jag tillhör riskgrupp och är orolig att vara på VFU

Du måste själv avgöra om du kan genomföra praktiken nu. Kontakta studievägledare eller VFU-samordnare om du behöver genomföra VFU:n vid annat tillfälle. Följ rekommendationerna från Region Stockholm.

Jag gör min VFU och känner mig lite förkyld, men det är ingen fara tycker jag. Vad ska jag göra?

Hör av dig till din handledare. Du ska inte åka dit utan att du har fått ok för det. Om du åker dit men är sjuk kan du bli hemskickad och i värsta fall kan det bli beslut om avbrytande av VFU p.g.a. risk för patientsäkerheten och/eller risk för patienternas förtroende för vården. Då blir det ett förbrukat examinationstillfälle och i regel begränsas antalet examinationstillfällen för VFU till två gånger. Om du får besked om att du ska stanna hemma beslutar examinator sedan om möjligheten till att komplettera eller genomföra VFU:n senare. Du förbrukar inte ett examinationstillfällen under de senare förutsättningarna. Följ rekommendationerna från Region Stockholm.

Vad gör jag om jag misstänker att jag har blivit smittad med Covid-19 under VFU?

Gör en anmälan i KI incidentrapporteringssystem och kontakta din kursansvarige för mer information.

Önskar du prata med någon om din oro, kontakta studenthälsan.

Jag upplever att rekommendationer för smittskydd inte följs vid VFU-placeringen, vad ska jag göra?

Kontakta handledare/AKA och skyddsombudet på plats för att ta reda på vad som gäller. Anmäl i KI:s incidentrapporteringssystem om rekommendationerna inte efterföljs.

För att läsa om vilka rekommendationer om smittskydd som finns se t.ex. Folkhälsomyndighetens webb.

Kan jag få extra hjälp eller stöd via Studenthälsan i det rådande läget?

Är du orolig kan du vända dig till Studenthälsan för stöd. Studenthälsan genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid-19.