Information till studenter om undervisning med anledning av corona

[Uppdaterad 2020-12-01] Denna information riktar sig till studenter rörande undervisning med anledning av covid-19-pandemin. Sidan uppdateras när nya rekommendationer och viktig information tillkommer. Studenter uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

Nytt

 • Munskydd rekommenderas i labb och i utbildningssituationer där fysisk distansering är svår att upprätthålla. Läs mer under rubriken Rekommendationer på KI.
 • Viss examination sker på campus för att upprätthålla rättssäkerhet och kvalitet, läs mer om vilka åtgärder som görs för att dessa moment kan genomföras så säkert som möjligt. KI förbereder för max 50 personer i samma sal, ett riktmärke som gäller skarpt från vecka 50.
 • Uppdaterad information gällande riskbedömning av examination i skrivsal under pandemin och konsekvenser om en student med förkylningssymtom närvarar vid examination på campus under rubriken Examination i skrivsal under pandemin
 • Uppdaterade rekommendationer för VFU från Region Stockholm under rubrik VFU och praktik

Denna information riktar sig till studenter rörande undervisning med anledning av corona och uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen av smittspridningen. Se till att även hålla dig uppdaterad med informationen på sidan Information till medarbetare och studenter om covid-19.

Från och med den 24 november är det förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Universitetens verksamhet faller inte inom ramen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Regeringen meddelade på presskonferensen den 18 november att universiteten behöver kunna ha vissa utbildningsmoment på plats. KI vidtar åtgärder för att dessa moment kan genomföras så säkert som möjligt.

För KI gäller fortsatt:

 • I så stor utsträckning som möjligt har KI infört distansundervisning och möjligheter till examination på distans.
 • För vissa prioriterade grupper och utbildningsmoment bedömer KI att campusförlagd praktisk färdighetsträning och examination är nödvändig för att säkerställa kvalitet och kontroll av kunskapsnivåer – under förutsättning att det samtidigt går att ordna en säker miljö ur smittskyddssynpunkt.

Följande grupper och aktiviteter ska prioriteras i KI:s lokaler:

 • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination
 • Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå
 • Examinationer som inte bedöms möjliga på distans.
 • Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår ska prioriteras.
 • Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska
 • Disputationer genomförs på plats med möjlighet till digital medverkan.

KI:s forskning och utbildning fortgår, med rekommendationerna och riktlinjerna nedan i beaktande.

Det ligger på allas ansvar att skapa och upprätthålla en trygg miljö på universitetets campus och i samhället i stort. Studier visar att ungdomar liksom vuxna kan sprida viruset. Med respekt för och omsorg om andra i samhället och deras väl är det viktigt att alla är försiktiga och följer rekommendationer och riktlinjer.

Rekommendationer på KI

Dessa rekommendationer och riktlinjer är baserade på detaljerade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och KI:s resursgrupper för covid-19:

På vissa punkter kompletterar våra rekommendationer de som har utfärdats av Folkhälsomyndigheten, vilket återspeglar de specifika utmaningar ett internationellt inriktat medicinskt universitet ställs inför.

Samtliga följande faktorer måste iakttas för att effektivt begränsa spridningen av covid-19:

Stanna hemma om du eller någon i ditt hushåll har sjukdomssymptom

Har du symptom på covid-19 ska du stanna hemma. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk och vänta minst sju dagar efter de första symptomen och två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till KI.

Om någon i ditt hushåll har symptom på covid-19 ska du stanna hemma om du har utbildningsmoment som inte är obligatoriska t.ex. föreläsningar, grupp- eller egenstudier.

Om du har en person i ditt hushåll som fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Student ska vid frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment om möjligt erbjudas ersättningsuppgifter. Beslut fattas av examinator.

Fysisk distansering

För att förebygga virusöverföring bör alla alltid hålla fysiskt avstånd och inte samlas i stora grupper eller på platser med mycket folk. Covid-19 sprids typiskt sett när en infekterad person hostar, nyser eller talar. Aerosoldroppar från dennes mun eller näsa blir luftburna och kan nå personer i närheten och deras munnar eller näsor. Virus kan även spridas indirekt via kontaminerade ytor.

Hygien

Frekvent tvättning av händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder är en effektiv metod för att avlägsna och döda viruset. Användning av handsprit är ett alternativ när det inte är möjligt att tvätta händerna. Universitetet har infört utökade städnings- och sanitetsrutiner på campus.

Munskydd vid utbildning där fysisk distansering är svår att upprätthålla

Munskydd kan hjälpa till att hindra spridningen av droppar och rekommenderas på angivna platser där fysisk distansering är svår att åstadkomma, till exempel i klinisk praktisk utbildning, laboratorier och dissektioner. Engångsmasker och användarinstruktioner kommer att finnas tillgängliga på berörda platser.

Viktigt:

 • Munskydd bör inte användas som alternativ till andra försiktighetsåtgärder såsom fysisk distansering eller att stanna hemma om du har sjukdomssymptom.
 • Detta är inte en generell rekommendation att bära ansiktsskydd på campus.

Ladda ner instruktion för användning av munskydd

Tester för covid-19

Om du har symptom på covid-19 kan du boka en tid för ett kostnadsfritt test (PCR-test), även för dem utan svenskt personnummer. Individer i Region Stockholm kan även boka tid för ett antikroppstest via 1177.se. För att kunna göra det måste du ha varit symptomfri i mer än 14 dagar.

Du hittar mer information på svenska och på engelska på 1177.se.

KI uppmuntrar studenter och anställda att testa sig.

Information till studenter

KI centralt informerar studenterna generellt om vad som gäller för genomförande av utbildningarna, angående hygienrutiner m.m. Det är institutionerna som informerar om det som gäller specifikt på varje utbildning/kurs.

Examination i skrivsal under pandemin

För att upprätthålla kvaliteten i utbildning bedömer KI att campusförlagd utbildningsverksamhet inte helt kan undvikas. Detta inkluderar vissa tentamina. För att minska risken för smittspridning vid examination i skrivsal har KI vidtagit en rad smittförebyggande åtgärder i examinationslokalerna. Dessa hittar du i dokumentet med instruktioner för tillträde till examinationssal under pandemin.

KI har även tagit fram stöddokument till riskbedömningen gällande hantering av student med förkylningssymtom

Läs mer om examination på campus för att upprätthålla rättssäkerhet och kvalitet.

Riskbedömning för all campusförlagd utbildningsaktivitet sker enligt anvisning för respektive utbildningsnivå (se nedan) och i bedömningen ska också hänsyn tas till övrig pågående verksamhet i lokalerna.

Kursplanen gäller

Grundförutsättningen är att det som står i kursplanen, bl. a. gällande examinationsformer och lärandemål gäller precis som vanligt. Hur skrivningarna i kursplanerna och kurserna realiseras i praktiken kan dock behöva modifieras nu p.g.a. att resurser behövs på annat håll. Det kan t.ex. vara så att man väljer att ge färre föreläsningar för att läraren istället ska hinna arbeta med att göra fler tentor eller på annat sätt anpassa undervisning och examination till den nya situation som råder.

Skulle examinator bedöma att det är nödvändigt, och möjligt, att ändra examinationsform ska examinator fatta ett särskilt beslut om detta. Vid eventuella förändringar av examinationsformer m.m. får innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor dock inte ändras, tas bort eller sänkas.

Kursansvarig institution ansvarar för att riskbedömningar görs och att rekommendationerna följs.

Läs mer om digital examination i dokumenten information till studenter kring skriftlig digital examination på distans och information till studenter vid muntlig digital examination på distans.

Studentutbyte

Rektor har fattat beslut att ställa in utbytesstudier för inresande utbytesstudenter på kliniska kurser och kliniska rotationer samt att utlandsförlagda kurser inte ska genomföras under vårterminen 2021. Bakgrunden är den ansträngda situationen inom hälso- och sjukvården p.g.a. covid-19 med en vårdskuld, samt de uppskjutna verksamhetsförlagda utbildningsmomenten från vårterminen 2020 för ordinarie programstudenter. Situationen för utbildningstandvården är densamma. KI avråder även utresande utbytesstudenter från utbytesstudier utomlands under vårterminen 2021.

I de fall det finns utlandsförlagda moment inom kurser på grundnivå eller avancerad nivå ska dessa inte genomföras under höstterminen.

Mer information om utlandsstudier hittar du på sidan Information om utlandsstudier med anledning av coronaviruset.

VFU och praktik

Studenter som just nu gör praktik eller är på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) följer de instruktioner som de får av respektive arbetsgivare. Inom vården är det t. ex. viktigt att stanna hemma om man har förkylningssymptom.

Institutionen bör ha en beredskap för hantering i de fall då praktik/VFU inte kan genomföras p.g.a. att arbetsplatsen stänger. Lärandemålen ska vara uppfyllda och examinator avgör om hela perioden behöver göras om eller att det endast är den resterande tiden som behöver kompletteras.

Om en student av något skäl blir hemskickad från arbetsplatsen, bör det undersökas om det finns någon lämplig kurs istället som hen kan gå nu så att inte studenten blir utan studiemedel.

Nya arbetsmiljöregler för gravida i vården av covidpatienter

Gravida ska inte vårda covidpatienter. Det slår Arbetsmiljöverket fast efter ett skyddsombuds begäran om åtgärder.

Arbetsmiljölagstiftningen omfattar även studenter och därför ska kursansvarig lärare informera studenterna om detta inför en VFU-placering. Om student, på grund av risk, är förhindrad att genomföra VFU-perioder så är det skäl för studieuppehåll.

Region Stockholm

Se till att hålla er uppdaterade med Region Stockholms rekommendation gällande studerande med anledning av corona, och Rekommendationer för medarbetare om covid-19.

Verksamhetsförlagdutbildning inom äldreomsorgen

Äldreförvaltningen har fått frågan om hur äldreomsorgens verksamheter ska förhålla sig till studenter som ska göra sin VFU.

Studenterna har samma förhållningsregler som alla medarbetare i äldreomsorgen. De ska följa basala hygienrutiner och stanna hemma om de har de minsta symtom på luftvägsinfektion eller feber. Kunskap om smittspridning och basala hygienrutiner ingår i läroplanen och är förstås ännu mer aktualiserade just nu.

Studenterna är framtida medarbetare och det är angeläget att de får göra sin praktik i äldreomsorgen. Så länge folkhälsoinstitutet inte meddelar annat är det stadens bedömning att verksamheterna ska fortsätta att ta emot studenter även när det finns coronavirus i samhället.

Tjänstgöring i vården

Med anledning av det stora behov av extrapersonal som finns i vården under virusutbrottet covid-19 behöver vården kunna rekrytera studenter. KI ser positivt på att medarbetare och studenter med sjukvårdsutbildning tar en tillfällig anställning i vården för att hjälpa till i rådande läge. SKR har länkar för den som vill anmäla intresse

Studenter kan beviljas studieuppehåll med platsgaranti om de erbjudits anställning eller återkallas i tjänst pga. förstärkning av personal i vården med anledning av virusutbrottet.

Ansökan om studieuppehåll skickas in till studievägledaren för programmet. Kontaktuppgifter finns på programmens hemsidor.

Det är varje program som prövar och beslutar om studieuppehåll.

Denna ansöknings- och beslutsblankett kan användas. De särskilda skälen ska i ansökan styrkas genom intyg eller anställningsbevis där det framgår att det är en förstärkning p.g.a. virusutbrottet.

Kan arbete som genomförs i vården tillgodoräknas inom utbildningen?

Den verksamhetsförlagda utbildningen har strukturerad handledning och bedömning av måluppfyllelse (t.ex. omsättning av teoretisk kunskap till praktisk) mot kursens lärandemål. Förvärvsarbetet har ett annat mål och det är därför troligt att kursens lärandemål inte uppfylls. Det kan vara möjligt att delar av lärandemålen bedöms kunna motsvaras av den reella kompetensen.

Läs mer om tillgodoräknande av reell kompetens och vilka underlag KI vill få in tillsammans med ansökan om tillgodoräknande.
För blankett och självvärderingsmall se studieadministrativa blanketter.

KI ger inga förhandsbesked om tillgodoräknande utan ansökan prövas först när den kommer in.

Det är kursens examinator som prövar ansökan och beslutar om tillgodoräknande. Information om var ansökan ska lämnas in framgår av kursens hemsida.

CSN

Läs mer på CSNs hemsida.

Försäkring

Information från Kammarkollegiet gällande försäkring vid distansstudier.

Biblioteket

Denna sida samlar information om vad som gäller för bibliotekets tjänster och service med anledning av coronaviruset.

Distansstudier

KI har skapat en samlingssida med nyttiga länkar och inspiration vid distansstudier.

Frågor och svar

Jag tillhör riskgrupp och är orolig att vara på VFU

Du måste själv avgöra om du kan genomföra praktiken nu. Kontakta studievägledare eller VFU-samordnare om du behöver genomföra VFU:n vid annat tillfälle. Följ rekommendationerna från Region Stockholm.

Jag gör min VFU och känner mig lite förkyld, men det är ingen fara tycker jag. Vad ska jag göra?

Hör av dig till din handledare. Du ska inte åka dit utan att du har fått ok för det. Om du åker dit men är sjuk kan du bli hemskickad och i värsta fall kan det bli beslut om avbrytande av VFU p.g.a. risk för patientsäkerheten och/eller risk för patienternas förtroende för vården. Då blir det ett förbrukat examinationstillfälle och i regel begränsas antalet examinationstillfällen för VFU till två gånger. Om du får besked om att du ska stanna hemma beslutar examinator sedan om möjligheten till att komplettera eller genomföra VFU:n senare. Du förbrukar inte ett examinationstillfällen under de senare förutsättningarna. Följ rekommendationerna från Region Stockholm.

Vad gör jag om jag misstänker att jag har blivit smittad med covid-19 under VFU?

Gör en anmälan i KI incidentrapporteringssystem och kontakta din kursansvarige för mer information.

Önskar du prata med någon om din oro, kontakta studenthälsan.

Jag upplever att rekommendationer för smittskydd inte följs vid VFU-placeringen, vad ska jag göra?

Kontakta handledare/AKA och skyddsombudet på plats för att ta reda på vad som gäller. Anmäl i KI:s incidentrapporteringssystem om rekommendationerna inte efterföljs.

För att läsa om vilka rekommendationer om smittskydd som finns se t.ex. Folkhälsomyndighetens webb.

Kan jag få extra hjälp eller stöd via Studenthälsan i det rådande läget?

Är du orolig kan du vända dig till Studenthälsan för stöd. Studenthälsan genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid-19.