Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19

[Uppdaterad 2022-01-12] Denna information riktar sig till studenter rörande undervisning med anledning av covid-19-pandemin. Sidan uppdateras när nya rekommendationer och viktig information tillkommer. Studenter uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

Nytt

  • Fram till den 18 februari bör distansundervisning ske om så är möjligt. Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination prioriteras på campus. 

    Mer info under rubriken "Information om vårterminen 2022"

KI understryker vikten av att stanna hemma när man får symptom och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Se till att även hålla dig uppdaterad med informationen på sidan Information till medarbetare och studenter om covid-19.

Informationen på den här sidan är generell för vad som gäller för genomförande av utbildningarna vid KI. Institutionerna informerar om det som gäller specifikt för utbildningarna/kurserna.

Information om vårterminen 2022

Fram till den 18 februari bör distansundervisning ske om så är möjligt. Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination prioriteras på campus. 

Information om vilka moment som övergår till distans finns i ditt schema. Om du har frågor om vad som gäller för just din utbildning så kontakta ditt program eller kurs. Kontaktuppgifter finns på kurs- och programwebbarna. 

  • Tentamen ska fortsatt vara på campus och KI tillämpar särskilda rutiner för tillträde till examinationslokalen. Munskydd och handsprit finns tillgängligt.
  • KI har satt in extra städåtgärder i tentasalar samt wc i anslutning till dessa. Tentasalarna är även försedda med handsprit och desinficeringsservetter.
  • Vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är det är vårdens regelverk som gäller.

Vid symptom och sjukdom 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller vid sjukdom och symptom. Om rekommendationerna begränsar dig från att delta på obligatoriska moment ska du om möjligt erbjudas ersättningsuppgifter. Kontakta din kursansvarig eller examinator. Beslut fattas av examinator.  

Gravida och ammande studenter

I samband med graviditet och amning finns det synnerliga skäl att vara extra uppmärksam på riskerna i arbetsmiljön. Gravida och ammande studenter har rätt till en individuell riskbedömning av sin studiemiljö.

Covid-19 test och vaccination

Covid-19 vaccination

KI uppmuntrar studenter och anställda att vaccinera sig. Gå in på 1177.se för information om hur du kan vaccinera dig
 

Tester för covid-19

Om du har symptom på covid-19 kan du boka en tid för ett kostnadsfritt test (PCR-test), även för dem utan svenskt personnummer. Du hittar mer information på svenska och på engelska på 1177.se.

Hur länge bör jag stanna hemma?

Är du sjuk med symptom ska du stanna hemma och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Student ska vid frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment om möjligt erbjudas ersättningsuppgifter. Beslut fattas av examinator.

Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Om du eller någon i ditt hushåll blivit sjuk ska du följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Om rekommendationerna begränsar dig från att delta på obligatoriska moment ska du kontakta kursen/examinatorn. 

VFU, praktik och tjänstgöring i vården

Studenter som gör praktik eller har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska följa regionens rekommendationer.

Regionens information om VFU, praktik och tjänstgöring i vården

Verksamhet inom regionen där ovaccinerade studenter deltar kan innebära en patientsäkerhetsrisk 

Inom region Stockholm behöver varje verksamhet ”göra en analys för att avgöra vilka patientsäkerhetsrisker som ovaccinerade studerande kan innebära i den specifika verksamheten och om möjligt ta fram lämpliga åtgärder för dessa individer. Det är möjligt att begränsa ovaccinerade studerandes patientkontakter om det krävs för att upprätthålla patientsäkerheten i särskilda fall.  Om det inte är möjligt att anpassa VFU/APL/LIA på lämpligt sätt kontaktas lärosäte/skola. Ersättningsplats kan inte garanteras.” 

Är du inte vaccinerad – och av den anledningen är hindrad från att genomföra din VFU/praktik eller del av denna – behöver du kontakta din kursansvarige lärare eller examinator för att få en individuell bedömning av dina möjligheter att uppfylla lärandemålen i kursen. I de fall det inte går att ordna ersättningsuppgift eller -placering har du rätt att söka studieuppehåll. KI rekommenderar att studenter vaccinerar sig mot Covid-19.  

Frågor och svar

Du ska alltid följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om rekommendationerna förhindrar dig från att medverka på obligatoriska moment ska du kontakta kursen/examinatorn. 

Smittspårning sköts av regionen och deras instruktioner ska följas

Jag är student och i riskgrupp, måste jag skriva tenta på campus?

Prata med din examinator för att komma fram till en lösning.

Kan jag få extra hjälp eller stöd via Studenthälsan i det rådande läget?

Är du orolig kan du vända dig till Studenthälsan för stöd. Studenthälsan genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid-19.

Kommer jag fortsatt kunna delta digitalt och ta del av föreläsningar online?  

Det framgår i schemat om momentet ges digitalt eller på campus. 

Mitt program har inte lika mycket undervisning digitalt som andra program nu under hösten, varför är det så?

Formen på undervisningen avgörs av varje kurs och därför kan de skilja sig åt. 

Vilka rekommendationer gäller för mig som student på VFU?

På VFU ska du följa regionens rekommendationer gällande studenter 

Jag tillhör riskgrupp och är orolig att vara på VFU

Du måste själv avgöra om du kan genomföra praktiken nu. Kontakta studievägledare eller VFU-samordnare om du behöver genomföra VFU:n vid annat tillfälle. Följ rekommendationerna från Region Stockholm.

Jag gör min VFU och känner mig lite förkyld, men det är ingen fara tycker jag. Vad ska jag göra?

Hör av dig till din handledare. Du ska inte åka dit utan att du har fått ok för det. Om du åker dit men är sjuk kan du bli hemskickad och i värsta fall kan det bli beslut om avbrytande av VFU p.g.a. risk för patientsäkerheten och/eller risk för patienternas förtroende för vården. Då blir det ett förbrukat examinationstillfälle och i regel begränsas antalet examinationstillfällen för VFU till två gånger. Om du får besked om att du ska stanna hemma beslutar examinator sedan om möjligheten till att komplettera eller genomföra VFU:n senare. Du förbrukar inte ett examinationstillfällen under de senare förutsättningarna.

Vad gör jag om jag misstänker att jag har blivit smittad med covid-19 under VFU?

Gör en anmälan i KI:s incidentrapporteringssystem och kontakta din kursansvarige för mer information.

Önskar du prata med någon om din oro, kontakta Studenthälsan.

Jag upplever att rekommendationer för smittskydd inte följs vid VFU-placeringen, vad ska jag göra?

Kontakta handledare/AKA och skyddsombudet på plats för att ta reda på vad som gäller. Anmäl i KI:s incidentrapporteringssystem om rekommendationerna inte efterföljs.

För att läsa om vilka rekommendationer om smittskydd som finns se t.ex. Folkhälsomyndighetens webb.