Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19

[Uppdaterad 2021-07-02] Denna information riktar sig till studenter rörande undervisning med anledning av covid-19-pandemin. Sidan uppdateras när nya rekommendationer och viktig information tillkommer. Studenter uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

Nytt

 • Information uppdaterad under rubrik Covid-19 test och vaccination

 • Utifrån att smittspridningen av covid-19 förväntas minska samt att planerade vaccinationer kommer till stånd enligt plan, planerar KI för en återgång till utbildning på campus. KI följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer. Detta beslut kan komma att justeras om rekommendationerna ändras utifrån smittspridningsläget. Läs mer under rubriken Information om höstterminen 2021 samt under frågor och svar. 

 • Rektor har fattat beslut att ställa in utbytesstudier för inresande utbytesstudenter på kliniska kurser och kliniska rotationer under höstterminen 2021. Läs mer under rubriken Studentutbyte.

Se till att även hålla dig uppdaterad med informationen på sidan Information till medarbetare och studenter om covid-19.

Informationen på den här sidan är generell för vad som gäller för genomförande av utbildningarna vid KI, angående hygienrutiner m.m. Institutionerna informerar om det som gäller specifikt för utbildningarna/kurserna.

KI:s lokaler är öppna i syfte att ge studenter som inte har möjlighet att studera på distans plats för enskilt arbete i luftiga miljöer med uppkoppling och tillgång till datorer. Att samlas i grupp ska dock inte ske i KI:s lokaler.

Rekommendationer på KI

Det ligger på allas ansvar att skapa och upprätthålla en trygg miljö på universitetets campus och i samhället i stort. Studier visar att ungdomar liksom vuxna kan sprida viruset. Med respekt för och omsorg om andra i samhället och deras väl är det viktigt att alla är försiktiga och följer rekommendationer och riktlinjer.

Rekommendationer och riktlinjer är baserade på detaljerade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och KI:s resursgrupper för covid-19. På vissa punkter kompletterar våra rekommendationer de som har utfärdats av Folkhälsomyndigheten, vilket återspeglar de specifika utmaningar ett internationellt inriktat medicinskt universitet ställs inför. Samtliga följande faktorer måste iakttas för att effektivt begränsa spridningen av covid-19:

Stanna hemma om du eller någon i ditt hushåll har sjukdomssymptom

Har du symptom på covid-19 ska du stanna hemma. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk och vänta minst sju dagar efter de första symptomen och två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till KI.

Detta gäller om du eller någon i ditt hushåll känner sig sjuk med symptom på covid-19:

 • Om någon i ditt hushåll har förkylningssymptom ska du stanna hemma när du inte har obligatoriska utbildningsmoment. 
 • Om du har en person i ditt hushåll som fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakt med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats
 • Om du har testat dig för covid-19, ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma i väntan på ditt provsvar och undvika nära kontakt med andra.
 • En vaccinerad person som får symptom bör stanna hemma och testa sig för covid-19.

Detta gäller om du har en hushållsmedlem som är konstaterad smittad:

 • Om någon i ditt hushåll har konstaterad covid-19 ska du också stanna hemma. Har du utbildningsmoment som är obligatoriska, kontakta kursansvarig om möjligheten att genomföra examinationen vid ett annat tillfälle eller om det går att komplettera för frånvaron.
 • Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Student ska vid frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment om möjligt erbjudas ersättningsuppgifter. Beslut fattas av examinator.

Om du testats positivt för covid-19

I det fall du är konstaterat smittad ska du stanna hemma i minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går tillbaka till KI. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakta med andra. Smittspårning sköts av regionen och deras instruktioner ska följas.

Fysisk distansering

För att förebygga virusöverföring bör alla alltid hålla fysiskt avstånd och inte samlas i stora grupper eller på platser med mycket folk. Covid-19 sprids typiskt sett när en infekterad person hostar, nyser eller talar. Aerosoldroppar från dennes mun eller näsa blir luftburna och kan nå personer i närheten och deras munnar eller näsor. Virus kan även spridas indirekt via kontaminerade ytor.

Hygien

Frekvent tvättning av händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder är en effektiv metod för att avlägsna och döda viruset. Användning av handsprit är ett alternativ när det inte är möjligt att tvätta händerna. Universitetet har infört utökade städnings- och sanitetsrutiner på campus.

Munskydd vid utbildning där fysisk distansering är svår att upprätthålla

Munskydd kan hjälpa till att hindra spridningen av droppar och rekommenderas på angivna platser där fysisk distansering är svår att åstadkomma och fysisk närvaro nödvändig, till exempel i klinisk praktisk utbildning, laboratorier och dissektioner. Engångsmasker och användarinstruktioner kommer att finnas tillgängliga på berörda platser.

Viktigt:

 • Munskydd ska inte användas som alternativ till andra försiktighetsåtgärder såsom fysisk distansering eller att stanna hemma om du har sjukdomssymptom.
 • Detta är inte en generell rekommendation att bära ansiktsskydd på campus.

Ladda ner instruktion för användning av munskydd

Information om höstterminen 2021

Utifrån att smittspridningen av covid-19 förväntas minska samt att planerade vaccinationer kommer till stånd enligt plan, planerar KI för en återgång till utbildning på campus. Rektor har den 23 april 2021 beslutat om återgång till campusundervisning från och med höstterminen. KI följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer. Detta beslut kan komma att justeras om rekommendationerna ändras utifrån smittspridningsläget.

För planering av undervisning på campus gäller följande:

 • trängsel i undervisningslokaler ska undvikas, restriktioner av antalet platser i undervisningssalarna kan komma att införas i bokningssystemet
 • lokaler för salsexamination får inte fyllas till mer än 50 procent

Se mer information nedan under frågor och svar. 

Examination i skrivsal under pandemin

För att upprätthålla kvaliteten i utbildning bedömer KI att campusförlagd utbildningsverksamhet inte helt kan undvikas. Detta inkluderar vissa tentamina. För att minska risken för smittspridning vid examination i skrivsal har KI vidtagit en rad smittförebyggande åtgärder i examinationslokalerna. Dessa hittar du i dokumentet med instruktioner för tillträde till examinationssal under pandemin.

Läs mer om examination på campus för att upprätthålla rättssäkerhet och kvalitet.

Riskbedömning för all campusförlagd utbildningsaktivitet sker enligt anvisning för respektive utbildningsnivå (se nedan) och i bedömningen ska också hänsyn tas till övrig pågående verksamhet i lokalerna.

Kursplanen gäller

Grundförutsättningen är att det som står i kursplanen, bl. a. gällande examinationsformer och lärandemål gäller precis som vanligt. Hur skrivningarna i kursplanerna och kurserna realiseras i praktiken kan dock behöva modifieras p.g.a. att resurser behövs på annat håll. Det kan t.ex. vara så att man väljer att ge färre föreläsningar för att läraren istället ska hinna arbeta med att göra fler tentor eller på annat sätt anpassa undervisning och examination till den nya situation som råder.

Skulle examinator bedöma att det är nödvändigt, och möjligt, att ändra examinationsform ska examinator fatta ett särskilt beslut om detta. Vid eventuella förändringar av examinationsformer m.m. får innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor dock inte ändras, tas bort eller sänkas.

Kursansvarig institution ansvarar för att riskbedömningar görs och att rekommendationerna följs.

Läs mer om digital examination i dokumenten information till studenter kring skriftlig digital examination på distans och information till studenter vid muntlig digital examination på distans.

Studentutbyte

Inresande studenter

Rektor har fattat beslut att ställa in utbytesstudier för inresande utbytesstudenter på kliniska kurser och kliniska rotationer under höstterminen 2021. Bakgrunden är den ansträngda situationen inom hälso- och sjukvården p.g.a. covid-19 med en vårdskuld, samt verksamhetsförlagda utbildningsmomenten från tidigare terminer för ordinarie programstudenter. Utbildningstandvården på Campus Syd är i samma situation. Kl har tillmötesgått Regionens begäran och inte antagit inresande utbytesstudenter för höstterminen 2021, då situationen i vården fortfarande är mycket ansträngd. 

Utresande studenter

Information om utlandsstudier hittar du på sidan Information om utlandsstudier med anledning av coronaviruset.

Covid-19 test och vaccination

Tester för covid-19

KI uppmuntrar studenter och anställda att testa sig.

Om du har symptom på covid-19 kan du boka en tid för ett kostnadsfritt test (PCR-test), även för dem utan svenskt personnummer. Individer i Region Stockholm kan även boka tid för ett antikroppstest via 1177.se. För att kunna göra det måste du ha varit symptomfri i mer än 14 dagar. Du hittar mer information på svenska och på engelska på 1177.se.

Covid-19 vaccination

KI uppmuntrar studenter och anställda att vaccinera sig.

KI genomför inga vaccinationer för medarbetare eller studenter. För vaccination hänvisas du som student till Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och kan boka tid för vaccin när din målgrupp vaccineras.

Se Region Stockholms information om vaccinationsplaneringen.

VFU, praktik och tjänstgöring i vården

För information om VFU, praktik och tjänstgöring i vården se sidan Information till studenter gällande VFU och praktik med anledning av covid-19

Frågor och svar

Vad ska jag göra om jag känner mig frisk men någon i mitt hushåll har symptom/är smittad?

Du ska stanna hemma, undvika kontakt med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Om en person i ditt hushåll har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler som ska följas. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Ta kontakt med kursen/examinator om du har utbildningsmoment som kräver obligatorisk fysisk närvaro.

Jag har testat mig för covid-19 men inte fått svar än, vad ska jag göra?

Om du har testat dig för covid-19, på grund av förkylningssymptom eller på uppmaning på grund av risk för att ha utsatts för smitta, ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma i väntan på ditt provsvar och undvika nära kontakt med andra. Ta kontakt med kursen/examinator om du har utbildningsmoment som kräver obligatorisk fysisk närvaro.

Jag har covid-19 eller känner symptom men har ett obligatoriskt moment på kursen/programmet, vad ska jag göra?

I båda fall ska du stanna hemma, och kontakta kursen/examinator för att få information om kompletterande moment.  

I det fall du är konstaterat smittad ska du stanna hemma i minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går tillbaka till KI. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakta med andra. Smittspårning sköts av regionen och deras instruktioner ska följas.

Har du symptom på covid-19 ska du stanna hemma. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk och vänta minst sju dagar efter de första symptomen och två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till KI.

Jag är student och i riskgrupp, måste jag skriva tenta på campus?

Prata med din examinator för att komma fram till en lösning.

Kan jag få extra hjälp eller stöd via Studenthälsan i det rådande läget?

Är du orolig kan du vända dig till Studenthälsan för stöd. Studenthälsan genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid-19.

Är stödfunktioner som studievägledare, bibliotek och studenthälsan fortfarande tillgängliga?

Alla stödfunktioner, som exempelvis studie- och karriärvägledare, språkverkstaden, Funka och Studenthälsan är öppna, men större delen av deras arbete bedrivs just nu på distans. Kontakta dem per telefon eller mejl. Instruktioner och kontaktinformation hittar du respektive stödfunktions webbsida.

Jag har nominerats till utbytesstudier, kommer jag att kunna åka?

I takt med ökad vaccinationstäckning och därav sjunkande smittspridning förväntas den internationella pandemisituationen utvecklas mot att fler länder öppnar upp igen och att reserestriktioner hävs för många länder. Trots detta är situationen osäker och Kl råder studenter som planerar utlandsstudier under höstterminen att noga följa situationen i det mottagande landet, att följa UD:s gällande reserestriktioner och att i sin planering ta hänsyn till att situationen kan komma att ändras med kort varsel. Läs mer om information gällande utlandsstudier samt utbytesstudier med anledning av covid-19.

Vad menas med planerad återgång till campusundervisning höstterminen 2021?  

Utifrån att smittspridningen av covid-19 förväntas minska samt att planerade vaccinationer kommer till stånd enligt plan, planerar KI för en återgång till utbildning på campus på samtliga utbildningsnivåer från och med 30 augusti 2021.  

Det ligger på allas vårt ansvar, student som medarbetare, att skapa och upprätthålla en trygg miljö på universitetets campus. Med respekt för och omsorg om andra och deras väl är det viktigt att alla är försiktiga, följer rekommendationer och riktlinjer och ser till att trängsel i undervisningslokaler undviks.   

Kommer jag fortsatt kunna delta digitalt och ta del av föreläsningar online?  

Det har skett ett omfattande digitaliseringsarbete i samband med distansundervisningen och teoretiska undervisningsmoment kan fortsatt ges digitalt om de håller en god kvalité. Detta beslutas av enskild institution. För mer information om detta kontakta ditt program/kurs.  

Vad händer om jag är sjuk men har en föreläsning på plats på campus?  

Har du symptom på covid-19 ska du stanna hemma. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk och vänta minst sju dagar efter de första symptomen och två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till KI. Se ovan om rekommendationer om du eller någon i ditt hushåll känner sig sjuk. 

Kontakta berörd lärare eller kursansvarig för att ta reda på hur du kan ta igen utbildningsmomentet.  

Mitt program har inte lika mycket undervisning digitalt som andra program nu under hösten, varför är det så?  

Planerad återgång till undervisning på campus sker från och med den 30 augusti 2021 med möjlighet att bedriva viss teoretisk undervisning på distans om den håller hög kvalité. Formen på undervisningen avgörs av varje institution och anpassas efter varje utbildningsprograms behov, därför kan de skilja sig åt. Om du har frågor kring utbildningsformen på ditt program, kontakta ditt program/kurs.  

Var kan jag vända mig med frågor kring undervisningen på campus i höst? 

Har du frågor om din arbetsmiljö som student ska du kontakta din institution. Det gäller till exempel oro för trängsel. Frågor kring lokaler och utrymmen på campus (som uppmärkning av golv, handsprit, luftkvalité osv.) hänvisas till fastighetsavdelningen.  

Mer information om utbildningen och utbildningsformen på ditt program eller kurs hittar du på kurs- och programwebben samt i utskick via mejl från ditt program/kurs. Se därför till att kontinuerligt kolla din mejl som du har angett i Ladok samt din studentmejl som du får i samband med aktiveringen av ditt studentkonto.