Skip to main content

Koordinering av rehabprocessen

Vidareutbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivnings- och rehabprocessen.

Consultation advice

Dessa kurser vänder sig till dig som arbetar med koordinering av rehabärenden på exempelvis en vårdcentral, inom företagshälsovården eller på en HR-avdelning.

Koordinering av rehabprocessen 7,5 hp

Kursen behandlar din roll som koordinator i rehabiliteringsprocessen gentemot den sjukskrivna och övriga parter såsom arbetsgivaren och andra medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. Dessutom ger kursen en övergripande orientering i aktuella juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten.

I kursen ingår bland annat:

• Funktionen som rehabkoordinator

• Socialförsäkringen ur ett historiskt och samhällsperspektiv

• Teori - begrepp inom socialförsäkringen

• Sjukskrivningsprocessen

• Teamarbete i arbetsförmågebedömning

• Arbetsrätt - förhållningssätt, lagar, sekretess och tystnadsplikt

• Arbetssätt och metoder för återgång i arbete

Mer information och anmälan

Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa 3 hp

Fördjupad kunskap för rehabkoordinatorer avseende internt teamarbete, extern samverkan, återgång i arbete och arbetsgivarkontakt, genus och mångfald samt arbetsrättens betydelse för hållbar rehabiliteringsprocess.

I kursen ingår bland annat:

• rehabkoordinatorns uppdrag på en företagshälsovård

• fördjupning i återgång i arbete

• fördjupning i arbetsrätt

• försäkringskassans samordningsansvar

• mångfald och emotionella faktorer såsom t. ex. genus, kultur och språk

Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården 3 hp

Som rehabkoordinatorer från hälso- och sjukvården kommer du att få ökad kunskap och beredskap för att i praktiken kunna koordinera insatser för ingång till arbetsmarknaden för personer med komplexa praktiska problem såsom många myndighetskontakter, medicinska tillstånd med hög grad av samsjuklighet och arbetslöshet.

I kursen ingår bland annat:

• Mångfald såsom t.ex. genus, kultur och språk

• Samverkan kring nollklassade mellan hälso- och sjukvården, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och kommun 

• Ingång till arbetsmarknaden för personer med komplex medicinsk, social och praktisk problematik

Susanna Sjunneryd

Projektkoordinator