Kunskapsbank och utbildningsmaterial för dig som är chef/utbildningsansvarig

Här kan du som utbildningsansvarig få tillgång till filmer och pedagogiskt material, inklusive tips på praktiska övningar för att kunna utbilda din personal. Här finns även en del nytt material kring triage och hur verksamheter kan anpassas för att säkra tillgång till vård för olika patientkategorier. Vidare finns råd och praktiska tips till personer i ledarskapsfunktioner om hur de på bästa sätt kan ta hand om och stötta sina medarbetare.

Det har funnits stor efterfrågan bland verksamhetschefer och utbildningsansvariga som genomgått e-utbildningarna, att få tillgång till instruktionsfilmer och material för att själva kunna utbilda och träna sin personal. Därför har denna sida med utbildningsmaterial som bygger på e-utbildning 1 och 2 skapats. 

Materialet får användas i icke-kommersiellt syfte.

Om e-utbildningarna 

Syftet med de två e-utbildningarna som lanserats av KI på uppdrag av Socialstyrelsen är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Utbildningarna ges via en internetbaserad läroplattform. Utbildningarna riktar sig till all personal inom regioner och kommuner, både de som arbetar inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg annan omsorg och socialtjänst. Personalen ska få en grundkunskap i covid-19 och utbildas i hur de kan skydda sig själva, patienter, klienter och kollegor från att smittas. Utbildning 1 innehåller en introduktion till på covid-19 samt basala hygienrutiner. Denna utbildning finns även tillgänglig på engelska, ryska, arabiska och persiska. Utbildning 2 finns även i en engelsk version och riktar sig framför allt till personal som arbetar patientnära.

UTBILDNINGSMANUAL

Så här kan du använda materialet

E-utbildningarna är utformade för att kunna göras individuellt på dator eller i mobilen men det går också bra att utbilda tillsammans i grupp på arbetsplatsen. Om detta görs på tex arbetsplatsträffar tänk på att ha möjlighet till handtvätt för alla samt att tillse att ingen som känner sig sjuk medverkar. Det är viktigt att de medarbetare som är hemma får tillgång till samma information och material.

TIPS PÅ PRAKTISKA ÖVNINGAR

Lärandeprocesser främjas ofta av att vi får öva praktiskt. Vad gäller både utbildning 1 och utbildning 2 så finns det vissa moment som kan övas tillsammans i grupp.

Utbildning 1

Som komplement till den individuella utbildning och dialog kan man på arbetsplatsen tillsammans gå igenom i vilka situationer personal alltid ska tvätta och desinfektera händerna.

 • Gå igenom basala hygienrutiner i gruppen.
 • Sitt två och två. En person visar hur en korrekt handtvätt går till. Den andra tittar på och ger feedback (länk till checklista).

Utbildning 2

På arbetsplatser och i personalgrupper där personlig skyddsutrustning används eller kan komma och användas är praktiska övningar på hantering viktigt. Speciellt på arbetsplatser där personal är ovan att använda skyddsutrustning. På grund av den rådande bristen på skyddsutrustning så rekommenderar vi inte att övningar görs genom påklädning och avklädning med riktigt materiel. Det är också viktigt att det finns en tydlighet kring i vilka situationer skyddsutrustning behövs och när det inte ska användas.

 • Gå igenom i vilka situationer skyddsutrustning skall användas
 • Sitt två och två, en person visar för den andra vilka moment som ingår, visar i luften påklädning respektive avklädning. Den andra personen håller i checklista för på- och avklädning och ger feedback (länk till checklista)

COVID-19 OCH BASALA HYGIENRUTINER

Utbildning 1 riktar sig till en mycket bred målgrupp inom hälso-sjukvård, äldreomsorg, annan omsorg, socialtjänst, både i offentlig och privat regi. Både på sjukhus, vårdcentraler, boenden och i socialtjänsten finns det personal som inte är i direkt kontakt med covid-19 patienter men som ändå behöver och har rätt att få tillgång till utbildning som gör att de kan skydda sig och andra i arbetet. Till dessa kategorier tillhör bland annat administratörer, teknisk/logistisk personal, lokalvårdare m.fl. Kunskapsläget kan se mycket olika ut mellan och inom arbetsplatser och professioner. Därför kan innehållet behöva kompletteras med ytterligare information, genomgång och övningar i grupp. (se mer under fliken praktisk träning på arbetsplatsen)

FILM: Basala hygienrutiner

PPT:  Om covid-19 och basala hygienrutiner

TRIAGE-PRINCIPER

Denna del om triage-principer riktar sig även till de som arbetar med planering och organisation för anpassning av vårdinrättningar för att göra dem till säkra platser där smitta inte sprids.

FILM: Johan von Schreeb förklarar triage-principer

PPT:  Triage-principer

PDF: Exempel på frågeformulär

PDF: Exempel på triage-ritning

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Utbildning 2 kan också göras av alla, men riktar sig framförallt till de verksamheter och personalgrupper som möter eller vårdar patienter där misstanke om Covid-19 smitta föreligger eller är bekräftad.

FILM Påklädning

FILM Avklädning

PPT: Skyddsutrustning 20200409.pptx

 

FÖRELÄSNINGSFILM - På- och avklädning av skyddsutrustning vid Covid 19-vård

FILM På- och avklädning av skyddsutrustning vid Covid 19-vård

LEDARSKAP I SVÅRA SITUATIONER

Alla som arbetar inom vården under nuvarande förhållanden utsätts för en enorm press. Du som innehar en ledarskapsfunktion och eller arbetar med personalhälsa upplever kanske en extra stor press då ett stort ansvar för dina medarbetare ligger på din roll. Här nedan följer några tips och råd att tänka på som kan stötta dig och dina medarbetare i ert arbete.

Praktiska tips

 • Se till att dina kollegor och medarbetare har tid för återhämtning.
 • Uppmuntra dina medarbetare att behålla viktiga rutiner såsom att regelbundet sova, äta, utföra fysisk aktivitet samt upprätthålla kontakt med sociala relationer.
 • Försök ge varierade uppgifter till dina medarbetare, så att de arbetsuppgifterna med stor press kan fördelas inom arbetsgruppen.
 • Om du har ansvar för personal som har mindre erfarenhet, försök para ihop mindre vana med de som är vana.
 • Tillse att kommunikation sker strukturerat och till varje medarbetare. Tillse att ge daglig information och uppdateringar gärna vid en fast tidpunkt. Gör detta även om du inte har ny information.
 • Var tydlig och var tydlig även på de punkter du inte har ett svar på. Om information undanhålls kan det leda till oro där varje medarbetare själva letar reda på information och informationsspridning kommer ske. Tillse om möjligt vanliga rutiner såsom fika och pauser där medarbetare kan samtala med varandra.
 • Det är viktigt att tillse att det finns möjlighet till stödjande samtal enskilt och i grupp, och samtal och diskussion i grupp i syfte att lära av händelsen/händelserna.

Stress och moralisk stress

Här nedan följer ytterligare några tips och råd gällande saker att vara uppmärksam på hos dig själv och dina medarbetare. Under de förhållanden som råder innebär det att många inom vården arbetar under stor press och detta kan pågå under lång tid. Sjukskrivningar och bortfall gör att andra får dra ett tungt lass.  Detta kan fungera under en kortare period men när lösningar saknas på lång sikt kan detta bli ohållbart. Kortvarig stress kan öka kapaciteten, men om stressen sitter kvar och det inte ges utrymme för återhämtning kan det påverka personalen negativt.

Du kan läsa mer om stresshantering samt stöd och råd för personal inom vård och omsorg på Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri:
https://www.medsci.uu.se/forskning/katastrofpsykiatri/aktuellt-pandemi/personal-i-vard-och-omsorg/

Moralisk stress

När belastning på vård och omsorg ökar kan personal känna en förhöjd belastning av det som kallas moralisk stress, vilket ibland även benämns etisk stress, men har samma innebörd. Moralisk stress är i sig en helt naturlig reaktion på de känslor av frustration och maktlöshet som uppstår i de svåra situationer som personal inom dessa yrken ofta hamnar i. Moralisk stress kan uppstå när beslut och prioriteringar leder till att det som känns moraliskt rätt att göra inte är möjligt. Det kan tära på personers välmående att upprepat utsättas för sådana svåra situationer, särskilt då tid för återhämtning är svårare att få till. Det finns olika typer av situationer där det kan kännas som att det inte är möjligt att göra det som är rätt:

 • inget alternativ känns moraliskt rätt.
 • situationens olika omständigheter omöjliggör det som känns rätt.
 • andra har fattat beslut som omöjliggör det som känns rätt.
 • agerande och beslut som man själv tagit når inte upp till ens moraliska värderingar.

Tips för att hantera moralisk stress:

 • Påminn varandra att de svåra känslor som uppstår vid moralisk stress är normala reaktioner på svåra situationer.
 • Kollegor utgör ett utmärkt stöd för hantering av svåra situationer och hantering av moralisk stress.
 • Tänk på att olika individer kan uppleva moralisk stress vid olika situationer och det kan skilja sig åt mellan olika professioner.
 • Det är inte alltid man förstår att de känslor man upplever beror på moralisk stress och kan därför komma i olika uttryck hos kollegor i form av ilska, frustrationer och ledsenhet etc. och kan därmed påverka relationer inom en arbetsgrupp.
 • Försök upprätthåll ett arbetsklimat där medarbetarna kan få tala om sina upplevelser.
 • Moralisk stress är övergående, men kan gripa sig fast under längre tid om stöd och verktyg inte finns.
 • Om den moraliska stressen griper sig kvar under en längre tid behöver man diskutera dessa känslor och upplevelser mer i detalj för att kunna förhindra vidare konsekvenser som kan påverka psykologiskt välbefinnande.

PDF: Moral distress among disaster responders - what is it

Exempel från verkligheten

Att bygga trygghet och laganda i sjukvårdsteam vid covid-19-vård (exempel från Falun)

Att leda kommunal omsorg i tid av covid-19 (exempel från Karlskrona)

Institutionen för Global Folkhälsa och Centrum för Katastrofmedicin, med hjälp av forskare och medarbetare på KI, har tagit fram detta material.

Vid frågor om innehåll, kontakta: covid19utbildning@ki.se.