Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen HT22

Kursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivning- och rehabprocessen i din funktion på t.ex. en vårdcentral, företagshälsovård eller på en HR-avdelning.

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att du som kursdeltagare ska förstå och praktiskt kunna verka som rehabkoordinator/utföra koordineringsinsatser.

Efter avslutad kurs ska du ha:

 • Kunskap och förståelse om lagars betydelse
 • Kunskap om olika parters uppdrag och ansvar
 • Kunskap om vikten av individens egen motivation
 • Förståelse för avgränsningen i det egna uppdraget

Du ska även kunna bedöma behov av, planera, koordinera och genomföra insatser som aktivt främjar återgång i arbete. Du ska också ha god förmåga till samverkan med arbetsgivare samt övriga aktuella parter.

Kursupplägg

Kursen genomförs via vår webbplattform Canvas med obligatoriska fysiska kursträffar i Stockholm. Kursen inleds med inläsning av teori och inlämningsuppgifter, därefter sker tre obligatoriska kurstillfällen i Stockholm. Mellan kursträffar sker självstudier och inlämningsuppgifter. Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten och individuella studier. Undervisningen är obligatorisk och det krävs minst 90% deltagande för att få godkänt

Ur kursinnehållet

Kursen behandlar din roll som koordinator i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i relation till den sjukskrivna och övriga parter såsom arbetsgivaren, medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera. Dessutom ger kursen en övergripande orientering i aktuella juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten.

I kursen ingår bland annat:

 • Funktionen som rehabkoordinator/arbete med koordineringsinsatser och gränsdragning i uppdraget
 • Teoretisk kunskap om socialförsäkringen
 • Sjukskrivnings- och rehabprocessen
 • Teamarbete och samsyn i sjukskrivningsprocessen
 • Arbetsanpassning och återgång i arbete
 • Företagshälsovårdens uppdrag
 • Arbetsrätt - förhållningssätt, lagar, sekretess och tystnadsplikt

Kursens innehåll baseras till stora delar på rekommendationer i SKRs vägledning ”Kompetensutveckling i försäkringsmedicin”.

Ansvarig institution

Ansvarig institution för kursen är Institutionen för kliniska vetenskaper, Enheten för rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus.

Kursansvarig och examinator

Monika Löfgren, docent, fysioterapeut Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Kristian Borg, professor, överläkare Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Föreläsare och kurssamordnare

Anna Sporrong är kurssamordnare och en av kursens huvudföreläsare, hon arbetar som rehabkoordinator, utbildare och föreläsare. Anna ingår i expertpanelen för tidningen Du & Jobbet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med koordinering av rehabärenden. T.ex. på en vårdcentral, företagshälsovård eller på en HR-avdelning.

Förberedelse

Du förbereder dig inför den första kursträffen genom att tillsammans med din chef gå igenom den arbetsbeskrivning du fått/ska få av din arbetsgivare.

Kursplan

Kursplan med litteraturhänvisningar

Pris

14 500 SEK (exkl. moms). Kurslitteratur ingår inte. Kursavgiften faktureras i samband med kursstart. Villkor enligt KI Uppdragsutbildnings avtal gäller

Tid och plats

Kursen startar den 29 augusti 2022 med tillgång till webbplattformen Canvas för start av självstudier fram till första kursträff.

Det är sedan tre obligatoriska kursträffar som sker i Stockholm den 4–5 oktober, 8–9 november och en avslutande kursträff den 14 december 2022.

Mellan kursträffarna sker självstudier och inlämningsuppgifter.

Mer information

Vid frågor om kursen:
Anna Sporrong, e-post: anna@rehabpartner.se
Monika Löfgren, e-post: monika.lofgren@ki.se

Vid administrativa frågor:
Susanna Sjunneryd, projektsamordnare Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se
Telefon: 08 524 864 32

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 14 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp