Meritvärdering och urval till psykoterapeutprogrammet

På denna sida hittar du information om hur meriterna i din inskickade meritportfölj värderas i samband med urvalet till psykoterapeutprogrammet på Karolinska Institutet.

Meritvärdering rangordnar behöriga sökande

I samband med din ansökan till psykoterapeutprogrammet laddar du upp din meritförteckning på "Mina sidor" på antagning.se.

Obs! att det är av största vikt att du bifogar de intyg som krävs för samtliga (!) meriter du anför, och att de innehåller den information som efterfrågas. 

 • Grundläggande psykoterapiutbildning - ska styrkas med kursplan, kursmål och litteraturlista - så som dessa såg ut när just du läste kursen, inte så som kursen beskrivs eller marknadsförs idag. Om det av kursplan etc inte framgår omfattning och inriktning på handlett patientarbete ska detta styrkas av särskilt intyg.
 • Arbete med psykoterapeutiska uppgifter - omfattning av eventuell KBT-inriktning ska styrkas med intyg.
 • Handledning - ska styrkas med intyg som innehåller information om handledningens inriktning (KBT eller annan), antal deltagare i handledningsgruppen, sammanlagt antal timmar erhållen handledning och handledarens kompetens.
 • Forskningskompetens, publikationer, andra utbildningar samt andra meriter ska styrkas av relevanta betyg, intyg eller motsvarande dokumentation.

KI:s antagningsenhet granskar behörigheten hos samtliga sökande till psykoterapeutprogrammet. Alla sökande som bedömts vara behöriga, får därefter sina inskickade meriter värderade i enlighet med principerna nedan, fastställda av Utbildningsnämnden CNS 2020-12-16 (ett skrivfel därefter korrigerat 2021-12-07), att gälla tills vidare. Meritvärderingen görs lokalt på Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) av en grupp lärare involverade i utbildningen.

Behöriga sökande rangordnas utifrån den totala poängtilldelningen i meritvärderingen, vilken utgör grund för urvalet till programmet. Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Inriktning specialist i klinisk psykologi, maxpoäng 19

Grundläggande psykoterapiutbildning (max 3 p)

Här värderas den utbildning i psykoterapi som ingår i den sökandes psykologexamen eller som den sökande har skaffat sig efter examen. Utbildning som ligger till grund för den sökandes psykoterapeutiska kompetens värderas vad gäller hur väl den förbereder studenten för den aktuella utbildningen på avancerad nivå. För att psykoterapiutbildning som givits av icke-statlig utbildningsanordnare ska kunna räknas som motsvarande en utbildning som givits vid universitet eller högskola, bifogas kursplan och litteraturlista om relevant information angående utbildningens omfattning saknas i kursbeviset. Därtill ska det vara dokumenterat att utbildningen innehållit minst ett års handlett patientarbete enligt aktuell inriktning. Följande värdering görs av grundläggande psykoterapiutbildning:

 • Inslag av KBT bedöms vara ringa/saknas. Utbildningen bedöms ej motsvara en statlig grundläggande psykoterapiutbildning. (0 p)
 • Inslag av KBT, BT eller kognitiv inriktning i varierande grad (1 p)
 • Övervägande inslag av KBT/BT eller kognitiv inriktning (2 p)
 • Tydlig och uttalad inriktning mot KBT/BT. Utbildningen bedöms motsvara statlig utbildningsanordnares. (3 p)

Arbete med psykoterapeutiska uppgifter (max 3 p)

Omfattning av psykoterapeutiskt arbete efter grundläggande psykoterapiutbildning ska styrkas med intyg.

 • 2 år eller längre (mindre än 50% av heltidstjänstgöring) (1 p)
 • 2-4 år (minst 50% av heltidstjänstgöring) (2 p)
 • 4 år eller mer (minst 50% av heltidstjänstgöring) (3 p)

Handledning (max 4 p)

För poäng högre än 1 ska av intygen framgå att det avser psykoterapihandledning med inriktning kognitiv beteendeterapi. Ska styrkas med intyg från handledare.

 • Annan relevant handledning av avsevärd omfattning, ex specialistkollegium minst 40 timmar (1 p)
 • Psykoterapihandledning av leg. psykoterapeut 20 - 40 timmar (2 p)
 • Psykoterapihandledning av leg. psykoterapeut 41 - 119+ timmar (3 p)
 • Psykoterapihandledning av handledarutbildad leg. psykoterapeut 41 - 119+ timmar (4 p)

Forskningskompetens och/eller publikation (max 3 p)

Publikationer i nationella eller internationella vetenskapliga tidskrifter avseende psykoterapiforskning i vid bemärkelse.

 • 1 publikation eller påbörjad doktorandutbildning (1 p)
 • 2 publikationer/licentiatexamen alt genomförd halvtidskontroll (2 p)
 • 3 publikationer eller fler enligt ovan eller doktorsexamen (3 p)

Andra utbildningar (max 3 p)

Utbildningarna ska ha relevans för specialistrollen som psykolog eller psykoterapeutyrket, de ska ha examinerats och omfattningen angivits i högskolepoäng eller motsvarande.

 • Deltagande i utbildning/ workshop i kognitiv beteendeterapi om sammanlagt minst 4 dagar, alt. deltagande i ackrediterade specialistkurser motsvarande minst 7,5 hp (1 p)
 • Examinerad om minst 15 hp avseende psykoterapikurs alt. deltagande i utbildningar/ workshops i kognitiv beteendeterapi om sammanlagt minst 14 dagar (2 p)
 • Examinerad om minst 30 hp avseende psykoterapikurs alt. deltagande i utbildningar/ workshops i kognitiv beteendeterapi om sammanlagt minst 14 dagar (3 p)

Övrigt (max 3 p)

Andra meriter t.ex. dokumenterad undervisningserfarenhet inom psykologi/ psykoterapi och/ eller handledarerfarenhet    

 • Specialist, annan inriktning (1 p)
 • Andra uppdrag inom området kognitiv beteendeterapi t.ex. utbildningsuppdrag, redaktörskap för tidskrift, förenings- eller förtroendeuppdrag (2 p)
 • Undervisat/ handlett i kognitiv beteendeterapi minst 20 timmar (3 p)

Inriktning KBT, maxpoäng 21

Grundläggande yrkesutbildning (max 3 p)

 • Annan motsvarande akademisk examen (kandidatexamen) om minst 180 hp, inkl. 15 hp klinisk psykologi + 15 hp examensarbete (1 p, behörighetsgrundande)
 • Läkar- eller sjuksköterskeexamen med specialistkompetens, psykiatri alt barn/ ungdomspsykiatri (2 p)
 • Socionomexamen med grundläggande psykoterapiutbildning (2 p)
 • Psykologexamen (3 p)

Grundläggande psykoterapiutbildning (max 3 p)

Den grundläggande psykoterapiutbildningen som ligger till grund för den sökandes psykoterapeutiska kompetens värderas vad gäller hur väl den förbereder studenten för den aktuella utbildningen på avancerad nivå. Om grundläggande psykoterapiutbildning som getts av icke-statlig utbildningsanordnare ska räknas som ”motsvarande” gäller att kursplan och litteraturlista bifogas eller inkluderas i kursbeviset, samt att utbildningen innehållit minst ett års handlett patientarbete enligt aktuell inriktning. Följande värdering görs av grundläggande psykoterapiutbildning:

 • Inslag av KBT bedöms ringa/saknas. Utbildningen bedöms ej motsvara en statlig grundläggande psykoterapiutbildning. (0 p)
 • Inslag av KBT, BT eller kognitiv inriktning i varierande grad (1 p)
 • Övervägande inslag av KBT/BT eller kognitiv inriktning (2 p)
 • Tydlig och uttalad inriktning mot KBT/BT. Utbildningen bedöms motsvara statlig utbildningsanordnare (3 p)

Arbete med psykoterapeutiska uppgifter (max 3 p)

Omfattning av psykoterapeutiskt arbete efter grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi ska styrkas med intyg.

 • < 2 år (minst 50% av heltidstjänstgöring) (0 p)
 • 2 år eller längre (minst 50% av heltidstjänstgöring) (1 p)
 • 2-4 år (minst 50% av heltidstjänstgöring) (2 p)
 • 4 år eller mer (minst 50% av heltidstjänstgöring) (3 p)

Handledning (max 4 p)

För poäng högre än 1 ska av intygen framgå att det avser psykoterapihandledning med inriktning kognitiv beteendeterapi. Ska styrkas med intyg från handledare.

 • Psykoterapihandledning av leg. psykoterapeut 20 - 40 timmar (1 p)
 • Psykoterapihandledning av leg. psykoterapeut 41 - 119 timmar (2 p)
 • Psykoterapihandledning av leg. psykoterapeut 120 timmar eller mer (3 p)
 • Psykoterapihandledning av handledarutbildad leg. psykoterapeut 41 - 119+ timmar (4 p)

Forskningskompetens och/eller publikation (max 2 p)

Publikationer i nationella eller internationella vetenskapliga tidskrifter avseende psykoterapiforskning i vid bemärkelse.

 • 1-2 publikation eller påbörjad doktorandutbildning (1 p)
 • 3 publikationer eller fler enligt ovan eller doktorsexamen (2 p)

Andra utbildningar (max 4 p)

Utbildningarna ska ha relevans för psykoterapeutyrket, de ska ha examinerats och omfattningen angivits i högskolepoäng eller motsvarande.

 • Deltagande i utbildning/ workshop i kognitiv beteendeterapi om sammanlagt minst 4 dagar (2 p)
 • Examinerad om minst 15 hp avseende psykoterapikurs alt. deltagande i utbildningar/ workshops i kognitiv beteendeterapi om sammanlagt minst 14 dagar (4 p)

Övrigt (max 2 p)

Andra meriter t.ex. dokumenterad undervisningserfarenhet inom psykologi/ psykoterapi och/ eller handledarerfarenhet.

 • Andra uppdrag inom området kognitiv beteendeterapi t.ex. utbildningsuppdrag, redaktörskap för tidskrift, förenings- eller förtroendeuppdrag (1 p)
 • Undervisat/ handlett i kognitiv beteendeterapi 20 timmar eller mer (2 p)
JR
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-10-03