Ny handläggning av tuberkulosprevention för studenter

För kännedom

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gällande preventiva åtgärder mot Tuberkulos (TB) ändrar vi nu i samråd med smittskyddsläkare studenternas vaccinationsprogram. Vaccination av studenterna har två syften; det ena är att skydda studenterna från att bli smittade, det andra att hindra att studenterna spider smitta till patienter. Utifrån studier och fortlöpande TB-övervakning bedöms i de nya rekommendationerna risken för personal inom vård- och omsorg att utsättas för TB-smitta som obetydligt högre än för befolkningen i stort. Man lyfter istället fram att det viktigaste sättet att förhindra spridning av TB är att det finns kunskap om TB, hygienrutiner och adekvat skyddsutrustning samt att dessa rutiner följs och att skyddsutrustning används.

Med hänsyn till den tveksamma skyddseffekten av BCG vid vaccination i vuxen ålder bedöms detta inte vara en meningsfull preventiv åtgärd. Vaccination av studenter och vårdpersonal i patientnära verksamhet rekommenderas därför inte. Studenterna kommer inte längre erbjudas PPD och efterföljande BcG-vaccination. Istället kommer studenterna genomföra rekommenderad hälsodeklaration i samband med besöket på vaccinationscentralen. De studenter som utifrån hälsodeklarationen bedöms som tidigare exponerade för tuberkulos testas med en IGRA-analys (Interferon Gamma Release Assay, en testmetod av immunsvar). Fortsatt handläggning av de studenter som därefter visar sig ha latent tuberkulos sker via Studenthälsan såsom tidigare. Studenter på de program som tidigare erbjudits TB-vaccin men inte Hepatit B-vaccin (se länk för riskbedömningar nedan) kommer att erhålla ett mejl från Studenthälsan med uppmaning om att genomföra hälsodeklarationen och instruktioner om att kontakta Studenthälsan vid svar talande för tidigare exponering. Studenterna informeras även om patientsäkerhetslagen och sina skyldigheter som studenter inom hälso- och sjukvård att ta ett personligt ansvar för att ge god och säker vård och följa Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården SOSFS 2007:19.

Övriga vaccin i KI:s vaccinationsprogram för studenter och riskbedömningarna för de enskilda programmen är oförändrade jämfört med tidigare

Källa:

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination. Artikelnummer: 00497-2017, Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-preventiva-insatser-mot-tuberkulos-halsokontroll-smittsparning-och-vaccination/