Meritvärdering och urval till Examensarbete för magisterexamen i tandteknik

På denna sida hittar du information om hur bedömningen görs i samband med urvalet till den fristående kursen Examensarbete för magisterexamen i tandteknik på Karolinska Institutet.

Meritvärdering och rangordning av behöriga sökande

KI:s antagningsenhet granskar behörigheten hos samtliga sökande till utbildningen. Om det finns fler sökande än det finns platser, behöver ett urval göras. Då görs en meritvärdering av alla sökande som bedömts vara behöriga.

Tre bedömningsområden ingår, med bedömning av den sökandes:

 • tidigare utbildning,
 • relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt
 • motivering för att genomgå utbildningen

Värderingen av den sökande görs utifrån den sökandes individuella meriter, oberoende av bedömningen av andra sökande. Behöriga sökande rangordnas utifrån den totala poängtilldelningen i meritvärderingen (maximalt 10 poäng), vilken utgör grund för urvalet till utbildningen. Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Handlingar som styrker den sökandes meriter ska skickas in/laddas upp på "Mina sidor" på antagning.se i samband med anmälan. Information om vilka handlingar som är relevanta listas nedan för varje punkt.

Modellen för meritvärdering är fastställd av Utbildningsnämnden Dentmed 2021-11-11 och gäller inför antagning till höstterminen 2022 tills vidare. Genomgång av sökande görs lokalt på Institutionen av odontologi av en grupp lärare involverade i utbildningen. Beslut om meritvärden fattas av examinator för kursen. 

Studietid i förhållande till de behörighetsgivande studiernas omfattning (max 1 poäng)

 • Normal studietid (1 p)
 • Längre studietid (0 p)

Behörighetsgivande meriter styrks enligt instruktionerna på antagning.se. Beskriv omständigheterna kring eventuell längre studietid i ett brev.

Forskningsmeriter (max 2 poäng)

 • Deltagit i forskningsaktiviteter som publikation eller konferensabstract (2 p)
 • Ingen forskningserfarenhet alls (0 p)

Bifoga en sammanställning av relevant forskningserfarenhet och intyg från akademisk bedömare/handledare samt en lista på publikationer alternativt accepterade/publicerade abstracts från vetenskapliga konferenser.

Relevant yrkeslivserfarenhet (max 1 poäng)

 • Motsvarande 6 månaders erfarenhet heltid eller mer inom den yrkesinriktning som gäller för kursen (tandtekniker)  (1 p)
 • Mindre än 6 månaders erfarenhet (0 p)

Bifoga CV och tjänstgöringsintyg.

Motivering för utbildningen (max 2 poäng)

 • Tydliga och relevanta motiv, välstrukturerat och logiskt argumenterande (2 p)
 • Otydliga eller irrelevanta motiv, mindre väl skrivet eller saknas (0 p)

Bifoga ett brev där du beskriver dina motiv för att genomgå utbildningen.

Övergripande bedömning av den sökande (max 4 poäng)

 • Mycket bra sökande (4 p)
 • Bra sökande (2 p)
 • Tillräckligt bra sökande (0 p)

Baseras på en sammanvägd bedömning av ansökan och dokumenterade kvalifikationer.

KI Antagningen
2023-12-08