Behörighet

All högskoleutbildning kräver att du har vissa förkunskaper för att klara av utbildningen. Förkunskapskraven är indelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Högskoleutbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Behörighetsreglerna för utbildningar på grundnivå respektive avancerad nivå skiljer sig åt både gällande grundläggande behörighet och särskild behörighet. För information om behörighet till forskarnivå se Behörighet till utbildning på forskarnivå.

Grundläggande behörighet – utbildningar på grundnivå

Grundläggande behörighet, för utbildningar som påbörjas på grundnivå kan du uppfylla genom en svensk eller utländsk förutbildning, läs mer på antagning.se.

Särskild behörighet – utbildningar på grundnivå

Särskild behörighet avser de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. De särskilda behörighetskraven anges vid respektive utbildning under rubriken Särskild behörighet. Varje områdesbehörighet består av behörighetskurser - kurser som krävs för särskild behörighet för en viss utbildning. För att uppfylla den särskilda behörigheten formulerad som en områdesbehörighet krävs lägst betyget Godkänd/3/E i de aktuella behörighetskurserna. För mer information om nya antagningsregler, översättningstabeller för nya och äldre kurs-/ämnesplaner samt meritvärdering av dessa, se antagning.se.

Reell kompetens – utbildningar på grundnivå

Saknar du formell behörighet, men anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, kan du åberopa reell kompetens i samband med anmälan. Du ska beskriva dina faktiska kunskaper samt styrka dem med intyg.

Att bli behörig är oftast bara det första steget för att bli antagen till en utbildning. Som regel måste du dessutom konkurrera om en utbildningsplats. Därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning med betygs- och högskoleprovsurval, och som saknar ett avgångs- eller slutbetyg, att göra högskoleprovet.

Reell kompetens – sökande som saknar grundläggande behörighet till utbildningar på grundnivå

Om du saknar grundläggande behörighet kan Antagningsservice/antagning.se pröva om du uppfyller den grundläggande behörigheten genom vissa gymnasiala kurser samt arbetslivserfarenhet. I bedömningen tillämpas SUHF:s rekommendation om bedömning av reell kompetens.

Sökande som har minst tre års arbetslivserfarenhet på halvtid efter 19 års ålder, samt avlagt nedanstående kurser med lägst betyget Godkänd/E, anses uppfylla kraven för grundläggande behörighet till grundnivå:

  • Svenska/Svenska som andraspråk kurs 1 + 2 + 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B
  • Engelska kurs 5 och 6 eller Engelska A
  • Matematik kurs 1a, b eller c eller Matematik A
  • Samhällskunskap kurs Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A

Läs mer om vad du behöver göra för att få din arbetslivserfarenhet och gymnasiala kurser prövade av Antagningsservice på antagning.se.

Ifall du inte har avlagt alla ovanstående kurser kan KI även göra en individuell prövning, se instruktionerna nedan för ansökan om prövning av reell kompetens.

Reell kompetens – sökande som saknar särskild behörighet till utbildningar på grundnivå

Om du saknar särskild behörighet i form av avlagda gymnasiala kurser kan KI pröva om du ändå har förutsättningar att tillgodogöra dig sökt utbildning. Prövningen är en helhetsbedömning som väger in åberopade kunskaper och färdigheter som du tillägnat dig vad gäller exempelvis tidigare utbildning på universitetsnivå. För att KI ska pröva huruvida du uppfyller de särskilda behörighetskraven måste du göra en ansökan om prövning för reell kompetens.

Ansökan om prövning för reell kompetens (behörig på annat sätt)

Önskar du en bedömning av behörigheten utifrån din reella kompetens fyller du i den särskilda blankett som du hittar på antagning.se. Du ska beskriva dina faktiska kunskaper samt styrka dem med intyg.

Senast sista kompletteringsdag ska du ha laddat upp blanketten samt alla handlingar som styrker din motivering på antagning.se.

Grundläggande behörighet – utbildningar på avancerad nivå

Hur du kan uppfylla grundläggande behörighet för utbildningar på avancerad nivå beror på vilken typ av utbildning det gäller samt vilken typ av examen som utbildningen leder till.

  • Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har du som har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Detta gäller magister- och masterprogrammen.
  • Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en sådan yrkesexamen på avancerad nivå som enligt examensordningen förutsätter viss legitimation eller viss tidigare avlagd examen har du som fått angiven legitimation utfärdad av Socialstyrelsen eller avlagt angiven examen enligt vad som anges i examensordningen i Högskoleförordningen. Detta gäller barnmorskeprogrammet samt alla specialistsjuksköterskeprogram.
  • Grundläggande behörighet till annan utbildning på avancerad nivå har du som genomgått utbildning på grundnivå omfattande minst 120 hp. Detta gäller alla fristående kurser på avancerad nivå. Observera att det kan finnas ytterligare krav på högskolepoäng för att uppfylla den särskilda behörigheten.

Villkorlig behörighet – utbildningar på avancerad nivå

Med villkorlig behörighet menas att en sökande som genomgår behörighetsgivande högskoleutbildning (gäller inte gymnasiestudier eller motsvarande) kan ges möjlighet att antas eller reservplaceras.

Detta gäller under förutsättning att den sökande kan styrka den grundläggande behörigheten till utbildningen vid en i antagningsbeskedet specificerad tidpunkt innan kursstart. Den sökande som inte styrkt behörigheten vid angiven tidpunkt kommer att få sitt antagningsbesked återkallat och får därmed inte heller kvarstå som antagen/reservplacerad. För att kunna beviljas villkorlig behörighet krävs det att den sökande till sin anmälan bifogar intyg som styrker pågående behörighetsgivande studier.

Observera att vi inte beviljar villkorlig behörighet till utbildningar som startar på vårteminen. Det gäller exempelvis alla specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogrammet som har krav på utfärdad legitimation för grundläggande behörighet.

Särskild behörighet – utbildningar på avancerad nivå

Särskild behörighet

Särskild behörighet avser de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. De särskilda behörighetskraven anges vid respektive utbildning under rubriken Särskild behörighet.

Särskild behörighet – språkkunskaper

KI:s krav på förkunskaper i språk för särskild behörighet till utbildningar på svenska utgår från språkkravet som gäller för grundläggande behörighet. Från och med 1 januari 2013 gäller nya regler för grundläggande behörighet som ställer högre krav på kunskap i svenska och engelska. För sökande med GY11/VUX12-kurser krävs därför även Svenska 3, respektive Engelska 6 (med lägst betyget E), för särskild behörighet till de utbildningar som ges på svenska. För utförlig information om grundläggande behörighet som gäller från och med 1 januari 2013 och övergångsregler för sökande med äldre betyg eller folkhögskoleintyg som kompletterar med GY11/VUX12-kurser, se antagning.se.

Kontakt

Antagningsservice (antagning.se)

0771-550720

För generella frågor om anmälan och antagning, ring Antagningsservice eller hitta information på antagning.se.

Antagningen vid KI

08-524 86250

Antagningen svarar på frågor om din anmälan, behörighetskrav och urval till KI:s utbildningar.

Telefontid tisdagar kl. 09.30-11.00. 

Vänligen ange ditt namn och födelsedatum då du kontaktar oss.

KI Antagningen
2024-06-20