Utbildningsplan för

Audionomprogrammet, 180 hp

Study Programme in Audiology, 180 credits

Basdata

Programkod
1AU16
Programmets namn
Audionomprogrammet
Omfattning
180.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT16.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2015-12-15
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2021-11-10
Reviderad av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-4792/2001
Behörighetskrav
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.
Huvudområde
Audiologi
Examen

Audionomexamen
(Degree of Bachelor of Science in Audiology)

Medicine kandidatexamen med huvudområdet audiologi
(Degree of Bachelor of Medical Science with a Major in Audiology)

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för grundnivå enligt högskolelagen

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som ele­verna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
 
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kun­skaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för audionomexamen enligt högskoleförordningen
För audionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som audionom.

Kunskap och förståelse
För audionomexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktu­ellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om samban­det mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets bety­delse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om hörseln och dess betydelse för individen samt om fakto­rer som påverkar hörselhälsan, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För audionomexamen skall studenten

 • visa förmåga att genomföra hörselutredningar samt självständigt bedöma och i samverkan med patienten planera, genomföra och utvärdera habiliterande och rehabiliterande åtgärder,
 • visa förmåga att identifiera, initiera och delta i hörselfrämjande hälso­vård och förebyggande åtgärder i avsikt att förhindra uppkomst av hör­selskador,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställ­ningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För audionomexamen skall studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärds­bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspek­ter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, deras närstående och andra grupper, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort­löpande utveckla sin kompetens.

Mål för kandidatexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbe­gripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämp­liga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant informa­tion i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det om­råde som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Utöver de nationella målen gäller följande mål för audionomprogrammet vid Karolinska Institutet.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning ska studenten

 • kunna tillämpa sina kunskaper utifrån ett professionellt förhållningssätt och i enlighet med yrkets etiska kod.

Innehåll och upplägg

Den vetenskapliga grunden för huvudområdet audiologi (läran om hörseln) är tvärvetenskaplig och beskriver och förklarar såväl normal hörsel som hörselskador ur ett flertal perspektiv genom integration av medicinsk, teknisk och beteendevetenskaplig audiologi.
 
Kurser i fysik, psykologi, anatomi, fysiologi och signalteori som har betydelse för huvudområdets tillämpning omfattar ca 20 % av utbildningen.
 
Inom huvudområdet inhämtas under programmets första år grundläggande kunskaper om hörsel och medicinsk bakgrund till hörselnedsättningar. Här ingår också teoretiska och praktiska kunskaper om hörseldiagnostiska metoder som fastställer hörselnedsättningens typ och grad. Dessa mätningar ligger till grund för diagnostik och bedömning som är nödvändig för fortsatt rehabilitering. Den verksamhetsförlagda utbildningen startar med auskultationer för att erhålla förståelse för den blivande yrkesrollen och fortsätter med färdigheter i diagnostik där också patientbemötande tränas.
 
Kurserna inom huvudområdet under programmets andra år omfattar kunskaper om talproduktion och ljudperception samt hörapparatteknik. Huvuddelen av kurserna är inriktade på hörselrehabilitering med hörapparatutprovning som en central del. Rehabiliteringen planeras utifrån fysiologiska, psykosociala och psykologiska grunder. I den verksamhetsförlagda utbildningen tränar och medvetandegörs studenten om sin terapeutiska roll och kliniska moment varvas med teoretiska moment för att gynna integrering och reflektion. Vid bedömning av den studerandes färdigheter vid klinisk utbildning läggs stor vikt vid praktisk undersökningsförmåga och förhållningssätt till patienten.
 
Under programmets tredje år fördjupas studenternas kunskaper om audiologisk counselling och samtalsteknik samtidigt som kurserna innehåller en hög grad av integration av teoretiska och praktiska kunskaper, såväl inom den avslutande verksamhetsförlagda utbildningen som i det individuella examensarbetet. Stor vikt läggs vid det kliniska arbetet och den specifika kliniska kompetens en audionom bör besitta.

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

Studentens problemlösningsförmåga stimuleras av uppgifter där olika kunskapsparadigm skall förenas. I examensarbetet krävs fördjupad kompetens både i tillämpning av vetenskaplig metod och inom huvudområdet audiologi.
 
Vetenskapskurserna läggs upp som en "strimma" som läses under flertalet terminer med ökande fördjupningsgrad parallellt med fördjupningen inom huvudområdet. Under de första terminerna får studenten börja kritiskt granska vetenskapliga artiklar samt träna på, och utveckla skrivprocessen. Fördjupade kunskaper ges sedan i forskningsmetodik i form av bl.a. sammanfattningar av vetenskaplig litteratur och utarbetande av projektplan för det individuella examensarbetet inom huvudområdet. Audionomyrket kräver kunskaper i väsentligen olika forsk­ningstraditioner. Både kvalitativa och kvantitativa metoder tränas. Syftet med den vetenskapliga strimman är framförallt att förbereda studenterna för ett livslångt lärande och att ge dem verktyg för kritiskt tänkande och analys så att ett evidensbaserat arbetssätt kan upprätthållas i den framtida yrkesrollen.
 
Under de flesta av programmets terminer finns en "strimma" för professionell utveckling. Under strimman tränas studenten att reflektera över etik, möten med patienter, förhållningssätt, personlig utveckling och sin kommande yrkesroll.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg eller annan relevant verksamhet.

Verksamhetsförlagd utbildning återfinns dels som hel kurs och dels som integrerade moment i de huvudområdeskurser som behandlar diagnostik och rehabilitering/habilitering av hörselskador hos barn och vuxna. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till hörselklinik.

Internationalisering

Globala perspektiv på audiologi belyses och studenterna förbereds för att vara verksamma i en mångkulturell miljö. Utlandsstudier inom ramen för utbytesprogram erbjuds.

Valbara kurser

En valbar period ingår i programmet och studenterna uppmuntras här till fördjupning eller till breddning av sina kunskaper. De valbara kurserna kan vara kurser med interprofessionellt fokus, fördjupningskurser inom specifika delar av huvudområdet eller andra kurser med relevans för programmet. Inom audionomprogrammet erbjuds flera kurser med både teoretisk, experimentell och klinisk fördjupning i fokus.

Övergångsbestämmelser

För antagna HT21 eller tidigare skrevs behörigheten på följande sätt: 
Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

För student antagen till programmet HT19 eller tidigare men som tagit studieuppehåll, görs efter återupptag en individuell studieplanering, pga ändrad studieplan.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Underkänd eller Godkänd. Annan betygs­skala kan förekomma på valbara eller programöverskridande kurser. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska men kurser kan innehålla inslag av undervisning på engelska. Minst en kurs om 7,5 hp ges helt på engelska. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin finns dessa behörighetskrav beskrivna på programwebben. Det kan även finnas särskilda behörighets­krav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

Studenter antagna HT20 eller senare

Termin Kursbenämning Högskolepoäng Huvudområde Nivå och progression (inom huvudområdet)
1 Audiologisk grundkurs 7,5 Audiologi Grund (G1)
1 Vetenskap 1 - introduktions till vetenskap 1,5   Grund (G1)
1 Nervsystemets struktur och funktion 7,5 Audiologi Grund (G1)
1 Audiologiska systemet 6 Audiologi Grund (G1)
1-2 Psykologi 9   Grund
2 Audiologisk patologi 7,5 Audiologi Grund (G1)
2 Fysik och akustik  7,5   Grund
2 Klinisk audiologi 1* 12 Audiologi Grund (G1)
2 Professionell utveckling 1 1,5 Audiologi Grund (G1)
3 Signalteori 6 Audiologi Grund
3 Klinisk audiologi 2* 9 Audiologi Grund (G1)
3 Tal och ljud - produktion och perception 10,5 Audiologi Grund (G2)
3 Vetenskap 2 - vetenskaplig presentation 3 Audiologi Grund (G1)
3 Professionell utveckling 2 1,5 Audiologi Grund (G1)
4 Hörapparatteknik 7,5 Audiologi Grund (G2)
4 Teknisk audiologi 6 Audiologi Grund (G2)
4 Klinisk audiologi 3* 7,5 Audiologi Grund (G2)
4 Hörselpedagogik 7,5 Audiologi Grund (G2)
4 Professionell utveckling 3 1,5 Audiologi Grund (G2)
5 Vetenskap 3-vetenskaplig teori, metod och studiedesign 9 Audiologi Grund (G2)
5 Barnaudiologi  7,5 Audiologi Grund (G2)
5 Audiologisk samtalsteknik 6 Audiologi Grund (G2)
5 Valbar kurs 7,5   Grund/Avancerad
6 Vetenskap 4-projektplan 1,5 Audiologi Grund (G2)
6 Verksamhetsförlagd utbildning* 12 Audiologi Grund (G2)
6 Examensarbete i audiologi 15 Audiologi Grund (G2)
6 Professionell utveckling 4 1,5 Audiologi Grund (G2)


Studenter antagna HT19

Termin Kursbenämning Högskole-poäng Huvud-område Nivå och progression (inom huvudområdet)
1 Audiologisk grundkurs 7,5 Audiologi Grund (G1)
1 Vetenskap1 - Introduktion till vetenskap 1,5 -- Grund 
1 Nervsystemets struktur och funktion 7,5 Audiologi Grund (G1)
1 Audiologiska systemet 7,5 Audiologi Grund (G1)
1-2 Psykologi 9   Grund
2 Audiologisk patologi 6 Audiologi Grund (G1)
2 Fysik och akustik 7,5   Grund
2 Klinisk audiologi 1* 12 Audiologi Grund (G1)
2 Professionell utveckling 1 1,5 Audiologi Grund (G1)
3 Signalteori 6 -- Grund
3 Klinisk audiologi 2* 9 Audiologi Grund (G1)
3 Tal och ljud - produktion och perception 10,5 Audiologi Grund (G2)
3 Vetenskap 2 -vetenskaplig presentation 3 Audiologi Grund (G1)
3 Professionell utveckling 2 1,5 Audiologi Grund (G1)
4 Hörapparatteknik 7,5 Audiologi Grund (G2)
4 Teknisk audiologi 6 Audiologi Grund (G2)
4 Klinisk audiologi 3* 7,5 Audiologi Grund (G2)
4 Hörselpedagogik 7,5 Audiologi Grund (G2)
4 Professionell utveckling 3 1,5 Audiologi Grund (G2)
5 Barnaudiologi 7,5 Audiologi Grund (G2)
5 Audiologisk samtalsteknik 6 Audiologi Grund (G2)
5 Vetenskap 3 9 Audiologi Grund (G2)
5 Valbar kurs 7,5 -- Grund/Avancerad
6 Vetenskap 4 - projektplan 1,5 Audiologi Grund (G2)
6 Verksamhetsförlagd utbildning* 12 Audiologi Grund (G2)
6 Examensarbete i audiologi 15 Audiologi Grund (G2)
6 Professionell utveckling 4 1,5 Audiologi Grund (G2)


Studenter antagna HT18

Termin Kursbenämning Högskole-poäng Huvud-område Nivå och
progression i huvudområdet
1 Audiologi och hörselvård 7,5 Audiologi  Grund (G1)
1 Anatomi och fysiologi 4,5 -- Grund
1 Medicinsk audiologi 10,5 Audiologi Grund (G1)
1-2 Psykologi 9 -- Grund
2 Audiologisk patologi 6 Audiologi Grund (G1)
2 Vetenskap 1 - introduktion till vetenskap 1,5 Audiologi Grund (G1)
2 Fysik och akustik 7,5 -- Grund
2 Hörselutredning 1* 12 Audiologi  Grund (G1)
2 Professionell utveckling 1 1,5 Audiologi Grund (G1)
3 Signalteori 6 -- Grund
3 Hörselutredning 2* 9 Audiologi Grund (G1)
3 Tal och ljud - produktion och perception 10,5 Audiologi Grund (G2)
3 Vetenskap 2 -vetenskaplig presentation 3 Audiologi  Grund (G1)
3 Professionell utveckling 2 1,5 Audiologi  Grund (G1)
4 Hörapparatteknik 7,5 Audiologi  Grund (G2)
4 Hörselrehabilitering* 21 Audiologi Grund (G2)
4 Professionell utveckling 3 1,5 Audiologi  Grund (G2) 
5 Barnaudiologi 7,5 Audiologi Grund (G2)
5 Audiologisk samtalsteknik 6 Audiologi Grund (G2)
5 Vetenskap 3 9 Audiologi  Grund (G2)
5 Valbar kurs 7,5 -- Grund/
Avancerad
6 Vetenskap 4 - projektplan 1,5 Audiologi Grund (G2)
6 Verksamhetsförlagd utbildning* 12 Audiologi Grund (G2)
6 Examensarbete i audiologi 15 Audiologi Grund (G2)
6 Professionell utveckling 4 1,5 Audiologi Grund (G2)


Studenter antagna HT17 eller tidigare

Termin Kursbenämning Högskole-
poäng
Huvud-område Nivå och progression i
huvudområdet
1 Audiologi och hörselvård * 7,5 Audiologi Grund (G1)
1 Fysik och akustik 7,5 -- Grund
1 Psykologi 7,5 -- Grund
1 Anatomi och fysiologi 4,5 -- Grund
1 och 2 Medicinsk audiologi 12 Audiologi Grund (G1)
2 Professionell utveckling 1 1,5 Audiologi Grund (G1)
2 Vetenskap 1 - introduktion till vetenskap 1,5 Audiologi Grund (G1)
2 Audiologisk patologi 6 Audiologi Grund (G1)
2 Hörselutredning 1 * 12 Audiologi Grund (G1)
3 Hörselutredning 2 * 9 Audiologi Grund (G1)
3 Professionell utveckling 2 1,5 Audiologi Grund (G1)
3 Tal och ljud - produktion och perception 10,5 Audiologi Grund (G1)
3 Signalteori 6 -- Grund
3 Vetenskap 2 - vetenskaplig presentation 3 Audiologi Grund (G1)
4 Professionell utveckling 3 1,5 Audiologi Grund (G2)
4 Hörapparatteknik 7,5 Audiologi Grund (G2)
4 Hörselrehabilitering * 21 Audiologi Grund (G2)
5 Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign 9 Audiologi Grund (G2)
5 Audiologisk samtalsteknik 6 Audiologi Grund (G2)
5 Barnaudiologi * 7,5 Audiologi Grund (G2)
5 Valbar kurs 7,5 -- Grund/
Avanc
6 Professionell utveckling 4 1,5 Audiologi Grund (G2)
6 Vetenskap 4 - projektplan 1,5 Audiologi Grund (G2)
6 Verksamhetsförlagd utbildning * 12 Audiologi Grund (G2)
6 Examensarbete i audiologi 15 Audiologi Grund (G2)


* = Kursen innehåller moment där VFU ingår