Utbildningsplan för

Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen, 60 hp

Study Programme in Oral Health, Bachelor Degree, 60 credits

Basdata

Programkod
1OH20
Programmets namn
Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT20.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2019-10-09
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Senast reviderad
2023-12-22
Reviderad av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-5836/2023
Behörighetskrav
Tandhygienistexamen om 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Oral hälsa
Examen

Medicine kandidatexamen med huvudområdet oral hälsa
(Bachelor of Medical Science with a Major in Oral Health)

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för grundnivå enligt högskolelagen

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för kandidatexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning ska studenten

 • visa fördjupad kunskap och förståelse för den orala miljön och den orala hälsan, med särskild inriktning mot pedodonti och gerodonti,
 • visa kunskap och förståelse för samverkan inom hälso- och sjuk­vården, samhällsodontologi och sociologi, och
 • visa kunskap och förståelse för vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången utbildning ska studenten

 • visa färdighet och förmåga att på den åldrande patienten genomföra förebyggande vård såväl som behandling,
 • visa färdighet och förmåga att inom barn och ungdoms­tandvården ut­föra såväl förebyggande vård såväl som behandling, och
 • visa färdighet och förmåga att bedriva tobakspreventivt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning ska studenten

 • visa förmåga och förhållningssätt att självständigt och kritiskt utföra arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde, och
 • kunna tillämpa kunskapen utifrån ett professionellt förhållnings­sätt och i enlighet med yrkets etiska kod.

Innehåll och upplägg

Påbyggnadsutbildningen omfattar 60 högskolepoäng och syftar till att tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för ett reflekterande kritiskt tänkande och självständigt arbete som tandhygienist, att ytterligare utveckla den professionella yrkesrollen, som innefattar ett vetenskapligt förhållnings­sätt, samt att förbereda för högre studier, utvecklings- och forskningsarbete.

Kurser i oral hälsa inkluderar teoretiska studier om bland annat oral hälsa-folkhälsa, kopplingen mellan oral hälsa och allmänhälsa och riskpatienters och riskgruppers särskilda behov. Den kliniska färdighetsträningen omfattar självständig behandling av patienter - både vuxna, äldre och barn - vissa av dem med grava parodontologiska och kariologiska sjukdomstillstånd, där risk-, prognos- och åtgärdsbedömning ingår.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om tobakens skadeverkningar både ur ett odontologiskt och allmänmedicinskt perspektiv samt träning i att bedriva arbete med tobaksprevention och tobaksavvänjning och att värdera etiska frågeställningar.

Utbildningen inkluderar även organisationsteori, ledarskapets betydelse i inom tandvård och hälsovård samt genusperspektiv och kulturella/etiska aspekter på ledarskapsrollen för att på så sätt komplettera tandhygienistens kompetens inom tandvårdsteamet. Dessutom diskuteras socialpsykologiska processer och hur de kan påverka interaktion i ledarskapet och organisationen.

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

Utbildningen förmedlar kunskap om vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsdesign. Här ingår även att kritiskt granska vetenskaplig text och tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Studenten ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 hög­skolepoäng. Examensarbetet syftar till att studenten

 • stimuleras till ytterligare fördjupning inom odontologisk och medicinsk vetenskaplig litteratur,
 • erhåller kunskap, insikt i och förståelse för forskning och vetenskaplig metodik/design,
 • utvecklar förmåga att analysera och reflektera över forskningsresultat,
 • utvecklar förmåga att ställa upp hypoteser och att göra generella bedöm­ningar,
 • utvecklar förmåga till självständigt, kritiskt och kreativt tänkande, och
 • förbereds för fortsatt utvecklings- och forskningsarbete med inriktning mot forskning inom oral hälsa.
Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Den kliniska utbildningen genomförs främst på studentkliniken på Universitetstandvården (tandvårdsklinikerna på Karolinska Institutet) och ger möjlighet till behandling av komplicerade patientfall. Under utbildningen får studenterna fördjupade kunskaper av vikt för att förklara sjukdoms­samband, göra riskbedömning, ställa behandlingsprognos och att analysera behandlingsresultat. Reflektion är en viktig del av den kliniska färdighetsträningen då den utvecklar studentens professionella och yrkesmässiga insikt.
 
Omhändertagande och behandling av den äldre patienten är viktiga arbets­uppgifter för den framtida tandhygienisten; gerodonti är därför en betydelsefull del av utbild­ningen. Utbildning i pedodonti ger fördjupade kunskaper när det gäller omhänder­tagande och behandling av barn.

Internationalisering

Tandhygienistens yrkesroll ur ett nationellt och internationellt perspektiv ingår i utbildningen. Möjlighet till internationellt utbyte ges inom ramen för programmets avtal med flera lärosäten i och utanför Europa.

Internationalisering på hemmaplan ges genom seminarieverksamhet där studenter utvecklar en insikt om och förståelse för multikulturella och globala aspekter på tandvård.

Övergångsbestämmelser

Denna utbildningsplan är nedlagd. Sista programtillfälle var HT22.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Annan betygsskala kan förekomma på valbara eller programöverskridande kurser. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska, kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin, finns dessa behörighetskrav även beskrivna på programwebben. Det kan även finnas särskilda behörighets­krav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

Termin Kursbenämning Högskolepoäng Huvudområde Nivå och progression  
1 Oral hälsa - påbyggnad 1 7,5 Oral hälsa Grund (G2)
1 Vetenskapsteori 7,5 Oral hälsa Grund (G2)
1 Oral hälsa - påbyggnad 2 12 Oral hälsa Grund (G2)
1-2 Oral hälsa - tobaksprevention och tobaksavvänjning 4,5 Oral hälsa Grund (G2)
2 Oral hälsa - påbyggnad 3 6 Oral hälsa Grund (G2)
2 Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård 7,5 Oral hälsa Grund (G2)
2 Examensarbete i oral hälsa 15 Oral hälsa Grund (G2)