Utbildningsplan för

Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom, 60 hp

Study Programme in Specialist Nursing - Paediatric Care, 60 credits

Basdata

Programkod
2B121
Programmets namn
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom
Inriktningar

Programmet har två inriktningar:

 • Allmän pediatrisk omvårdnad (General Paediatric Care)
 • Neonatal omvårdnad (Neonatal Nursing)
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med VT21.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2020-05-05
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-1600/2020
Behörighetskrav
Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Omvårdnad
Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom
(Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Paediatric Nursing)

Medicine magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
(Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Nursing)
 
Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kun­skaper.
 
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, fär­digheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, fråge­ställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklings­arbete.

Mål för specialistsjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Mål för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom enligt högskoleförordningen
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ska studenten också

 • visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
 • visa förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och
 • visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Mål för magisterexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Student som fullföljt specialistsjuksköterskeprogrammet vid Karolinska Institutet ska:

 • kunna skapa förutsättningar för evidensbaserad, personcentrerad och säker vård inom specialistområdet genom tillämpning av forskning,
 • visa på kunskaper och insikter om internationella förhållanden och förutsättningar för hälsa och ohälsa i ett globalt perspektiv och vara förberedd för arbete i en mångkulturell och internationell miljö,
 • visa förmåga till ett kritiskt förhållningssätt och på handlingsberedskap i det framtida yrkesutövandet och upprätthålla ett livslångt lärande, och
 • visa förmåga att leda och utveckla omvårdnaden inom specialist­området samt aktivt medverka i interprofessionellt samarbete.

Innehåll och upplägg

Programmet har två inriktningar, Allmän pediatrisk omvårdnad och Neonatal omvårdnad 

 • Inriktning Allmän pediatrisk omvårdnad (General Paediatric Care) I denna inriktning studeras barnets omvårdnadsbehov utifrån ett bredare perspektiv inom barnhälsovård, elevhälsans mediciniska insatser och barnsjukvård samt fördjupning inom akutsjukvård alternativt Hälsa- ohälsa inom adolescensperioden eller Neonatal omvårdnad.
 • Inriktning Neonatal omvårdnad (Neonatal Nursing). I denna inriktning studeras barnets omvårdnadsbehov från perspektivet neonatalvård. I detta ingår många olika områden inom barnsjukvården, från akutsjukvård och intensivvård till barnkirurgi, hemsjukvård, habilitering, krisreaktioner och familjecentrerad vård.

Innehåll och upplägg
Programmet omfattar totalt 60 högskolepoäng (hp) varav kurser i huvudområdet omvårdnad utgör huvuddelen. Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation.

För att studenten efter utbildningen ska kunna visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska består programmet av både teoretiska kurser och verksamhetsintegrerat lärande. Utbildningen bygger på kunskaper som studenterna tidigare erhållit i sin utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Programmet ger fördjupade kunskaper i omvårdnad, hälsovetenskap och medicinsk vetenskap då en specialistsjuksköterska inom barn och ungdom ska kunna leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet.

Programmet inleds för båda inriktningarna med vetenskaplig teori och metod och därefter läser studenten en kurs med syftet att fördjupa barn och ungdomars hälsa, livsvillkor och miljö.

För inriktningen Allmän pediatrisk omvårdnad följer sedan kursen omvårdnad inom barnsjukvård, vetenskaplig teori och metod, och därefter genomförs examensarbetet som omfattar 15 hp. Programmet avslutas med en av studenterna vald fördjupningskurs omfattande 7,5 hp inom: Akutsjukvård alternativt Hälsa-ohälsa under adolescensperioden eller Neonatal omvårdnad.  

För inriktningen Neonatal omvårdnad läser studenten som tredje kurs Omvårdnad inom barnsjukvård med inriktning mot neonatologi, 22,5 hp och programmet avslutas sedan med examensarbetet som omfattar 15 hp.

Interaktiv webbaserad kommunikation och lärande ingår som en naturlig del av undervisningen.

Specialistsjuksköterskeutbildningen vid KI har en tydlig forskningsanknytning. Den vetenskapliga och professionella basen inkluderar kritiskt tänkande, informationssökning, forskningsmetodologi, integration av ämnen, integra­tion mellan teori och praktik, nationell och internationell samverkan, inter­professionellt och livslångt lärande, innovativ och kreativ verksamhetsför­lagd utbildning samt interaktion och relation som framgångsfaktorer i all personcentrerad och säker vård.
  
Båda inriktningarna ger kompetens för att arbeta inom barnhälsovård, elevhälsans mediciniska insatser och barnsjukvård, men inriktningarna skiljer sig åt i upplägget avseende barnsjukvården.

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

De vetenskapliga kunskaper som studenterna har från tidigare utbildning på grundnivå, fördjupas genom kurser i vetenskaplig metodik, evidensbaserad omvårdnad och ett självständigt examensarbete. Utöver en kurs i forskningsmetodik som behandlar forskningsprocessen och forskningsetiska aspekter genomsyras samtliga ingående kurser i utbildningsprogrammet av forskningsprocessen och ett evidensbaserat förhållningssätt genom att studenten kritiskt granskar och värderar såväl vetenskap som beprövad erfarenhet.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg eller annan relevant verksamhet.

Under flera av utbildningens kurser ingår verksamhetsintegrerat lärande, i form av VFU.

Internationalisering

Som ett led i internationaliseringen förbereds studenten för att vara verksam i en mångkulturell och internationell miljö. Under utbildningen belyses bland annat specialistsjuksköterskans yrkesroll ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Engelskspråkig kurs erbjuds programmets studenter och inresande internationella studenter.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Underkänd eller Godkänd. Annan betygsskala kan förekomma på valbara eller programöverskridande kurser. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Uppdragsutbildning
Programmet ges även i form av uppdragsutbildning med programkod 9B121.

Studieplan med ingående kurser

Inriktning Allmän pediatrisk omvårdnad

Termin Kursnamn Högskole-poäng Huvudområde Nivå
1,2 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avancerad
1 Omvårdnad inom barnhälsovård 7,5 Omvårdnad Avancerad
1 Omvårdnad inom elevhälsans medicinska insatser 7,5 Omvårdnad Avancerad
2 Omvårdnad inom barnsjukvård 7,5 Omvårdnad Avancerad
2 Verksamhetsförlagd utbildning inom barnsjukvård 7,5 Omvårdnad Avancerad
3 Examensarbete inom omvårdnad - barn och ungdom 15 Omvårdnad Avancerad
4 Omvårdnad inom pediatrisk akutsjukvård, fördjupning

alternativt

Omvårdnad inom hälsa- ohälsa under adolescensperioden, fördjupning

alternativt

Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning
7,5 Omvårdnad Avancerad


Inriktning Neonatal omvårdnad

Termin Kursnamn Högskole-poäng Huvudområde Nivå
1 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avancerad
1-2 Barn och ungdomars hälsa och livsvillkor 15 Omvårdnad Avancerad
2-3 Omvårdnad inom barnsjukvård med inriktning mot neonatalogi 22,5 Omvårdnad Avancerad
4 Examensarbete inom omvårdnad - barn och ungdom 15 Omvårdnad Avancerad