Utbildningsplan för

Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård, 60 hp

Study Programme in Specialist Nursing - Surgical Care, 60 credits

Basdata

Programkod
2KV13
Programmets namn
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT13.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2012-10-17
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2020-05-05
Reviderad av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-1603/2020
Behörighetskrav
Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Omvårdnad
Examen

Specialistsjuksköterskeexamen - inriktning mot kirurgisk vård
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Surgical Care

Medicine magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Nursing

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kun­skaper. 

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, fär­digheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå:

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, fråge­ställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklings­arbete.

Mål för specialistsjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen

För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuk­sköterska.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall stu­denten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsk­nings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofräm­jande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och han­tera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall stu­denten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedöm­ningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspek­ter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort­löpande utveckla sin kompetens.

Mål för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård enligt högskoleförordningen

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård skall studenten också

 • visa förmåga att hos patienter med kirurgiska insatser observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov.

Mål för magisterexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Student som fullföljt ett specialistsjuksköterskeprogram vid Karolinska Institutet ska:

 • kunna skapa förutsättningar för evidensbaserad, personcentrerad och säker vård inom specialistområdet genom tillämpning av forskning,
 • visa på kunskaper och insikter om internationella förhållanden och förutsättningar för hälsa och ohälsa i ett globalt perspektiv och vara förberedd för arbete i en mångkulturell och internationell miljö,
 • visa förmåga till ett kritiskt förhållningssätt och på handlingsberedskap i det framtida yrkesutövandet,
 • visa förmåga att leda och utveckla omvårdnaden inom specialistområdet samt aktivt medverka i interprofessionellt samarbete.

Innehåll och upplägg

Programmet omfattar totalt 60 högskolepoäng varav kurser i huvudområdet omvårdnad utgör huvuddelen. Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation.

För att studenten efter utbildningen ska kunna visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska består programmet av både teoretiska kurser och verksamhetsintegrerat lärande. Utbildningen bygger på de kunskaper som studenterna tidigare fått i sin utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Programmet ger fördjupade kunskaper i omvårdnad och medicinsk vetenskap för att specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård ska kunna leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet.

Programmet inleds med en kurs i vetenskaplig teori och metod. Därefter läser studenten en kurs med syftet att fördjupa sina kunskaper om profession och patientsäkerhet samt teorier och metoder för att utveckla omvårdnad. Efter den följer kursen Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom kirurgisk akutsjukvård som innehåller både teori och verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Nästa del av programmet innehåller en kurs i omvårdnad inom kirurgisk vård med både teori och VIL. Därefter en kurs inom postoperativ vård med både teori och VIL.   Programmet avslutas med ett examensarbete som. Interaktiv webbaserad kommunikation och lärande ingår som en naturlig del av undervisningen.

Specialistsjuksköterskeutbildningen vid KI har en tydlig forskningsanknytning. Den vetenskapliga och professionella basen inkluderar kritiskt tänkande, informationssökning, forskningsmetodologi, integration av ämnen, integration mellan teori och praktik, nationell och internationell samverkan, interprofessionellt och livslångt lärande, innovativ och kreativ verksamhetsförlagd utbildning samt interaktion och relation som framgångsfaktorer i all personcentrerad och säker vård.

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

De vetenskapliga kunskaper som studenterna har från tidigare utbildning på grundnivå, fördjupas genom kurser i vetenskaplig metodik, evidensbaserad omvårdnad och ett självständigt examensarbete. Utöver en kurs i forskningsmetodik som behandlar forskningsprocessen och forskningsetiska aspekter genomsyras samtliga ingående kurser i utbildningsprogrammet av forskningsprocessen och ett evidensbaserat förhållningssätt genom att studenten kritiskt granskar och värderar såväl vetenskap som beprövad erfarenhet.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg eller annan relevant verksamhet.

Under flera av utbildningens kurser ingår verksamhetsintegrerat lärande, som fältstudier och VFU.

Internationalisering

Som ett led i internationaliseringen förbereds studenten för att vara verksam i en mångkulturell och internationell miljö. Under utbildningen belyses bland annat specialistsjuksköterskans yrkesroll ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Övergångsbestämmelser

Student antagen till programmet före HT17 men som tagit studieuppehåll, följer efter återupptag studieplan med ingående kurser för studenter antagna från och med HT17. Individuella anpassningar av studieplanen kan behövas för studenter antagna tidigast HT17 och senast HT20.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Underkänd eller Godkänd. Annan betygsskala kan förekomma på valbara eller programöverskridande kurser. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin, finns dessa behörighetskrav beskrivna på programwebben. Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

Gäller för antagna HT21 eller senare

År  Kursnamn Högskole-poäng Huvudområde Nivå
1 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avancerad
1 Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avancerad
1 Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom kirurgisk akutsjukvård 15 Omvårdnad Avancerad
2 Omvårdnad inom kirurgisk vård 7,5 Omvårdnad Avancerad
2 Postoperativ vård, observation och övervakning i kirurgisk omvårdnad  7,5 Omvårdnad Avancerad
2 Examensarbete i omvårdnad - kirurgisk vård 15 Omvårdnad Avancerad


Gäller för antagna från HT17 t o m VT21

År Kursnamn Högskole-poäng Huvudområde Nivå
1 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avancerad
1 Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avancerad
1 Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom kirurgisk akutsjukvård 15 Omvårdnad Avancerad
2 Omvårdnad inom kirurgisk vård 7,5 Omvårdnad Avancerad
2 Valbar kurs 7,5 - Grund/Avanc
2 Examensarbete i omvårdnad - kirurgisk vård 15 Omvårdnad Avancerad


Gäller för antagna VT17 eller tidigare

År Kursbenämning Högskolepoäng Huvudområde Nivå och progression
1 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avanc
1 Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avanc
1 Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom somatisk akutsjukvård 15 Omvårdnad Avanc
2 Valbar kurs 7,5 - Avanc
2 Valbar kurs 7,5 - Grund / Avanc
2 Examensarbete i omvårdnad - kirurgisk vård 15 Omvårdnad Avanc