Utbildningsplan för

Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård, 60 hp

Study Programme in Specialist Nursing - Oncology Care, 60 credits

Basdata

Programkod
2ON13
Programmets namn
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård
Inriktningar

Programmet har två inriktningar:

 • Avancerad cancervård (Advanced Cancer Nursing)
 • Strålbehandling (Radiation Therapy)
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT13.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2012-10-17
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2018-05-08
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Diarienummer
3-1864/2018
Behörighetskrav
Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Oncology Care

Medicine magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Nursing

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kun­skaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, fär­digheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, fråge­ställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklings­arbete.

Mål för specialistsjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuk­sköterska.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall stu­denten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsk­nings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofräm­jande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och han­tera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall stu­denten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedöm­ningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspek­ter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort­löpande utveckla sin kompetens.

 


Mål för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård enligt högskoleförordningen
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård skall studenten också:

 

 • visa förmåga att hos patienter med behov av onkologisk vård observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och
 • visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att arbeta med bland annat cytostatikaterapi och strålbehandling.

Mål för magisterexamen enligt högskoleförordningen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, in­begripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utveck­lingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och han­tera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utveck­lingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Student som fullföljt ett specialistsjuksköterskeprogram vid Karolinska Institutet ska:

 • kunna skapa förutsättningar för evidensbaserad, personcentrerad och säker vård inom specialistområdet genom tillämpning av forskning
 • visa på kunskaper och insikter om internationella förhållanden och förutsättningar för hälsa och ohälsa i ett globalt perspektiv och vara förberedd för arbete i en mångkulturell och internationell miljö
 • visa förmåga till ett kritiskt förhållningssätt och på handlingsberedskap i det framtida yrkesutövandet och upprätthålla ett livslångt lärande
 • visa förmåga att leda och utveckla omvårdnaden inom specialist­området samt aktivt medverka i interprofessionellt samarbete

Innehåll och upplägg

 


Programmet omfattar totalt 60 högskolepoäng varav kurser i huvudområdet omvårdnad utgör huvuddelen. Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation.

För att studenten efter utbildningen ska kunna visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska består programmet av både teoretiska kurser och verksamhetsintegrerat lärande. Utbildningen bygger på kunskaper som studenterna tidigare erhållit i sin utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Programmet ger fördjupade kunskaper i omvårdnad och medicinsk vetenskap då en specialistsjuksköterska inom onkologisk vård ska kunna leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet.

Vetenskaplig utveckling sker genom kurser i vetenskaplig metodik, evidensbaserad omvårdnad och ett självständigt examensarbete på 15 hp. I programmet ingår dessutom kurser med syfte att fördjupa studentens kunskaper  inom cancersjukdomar och omvårdnad vid behandling av cancersjukdomar.En valbar kurs om 7,5 högskolepoäng ingår i inriktningen mot avancerad cancervård.

Interaktiv webbaserad kommunikation och lärande ingår som en naturlig del av undervisningen.

Specialistsjuksköterskeutbildningen vid KI har en tydlig forskningsanknytning. Den vetenskapliga och professionella basen inkluderar kritiskt tänkande, informationssökning, forskningsmetodologi, integration av ämnen, integra­tion mellan teori och praktik, nationell och internationell samverkan, inter­professionellt och livslångt lärande, innovativ och kreativ verksamhetsför­lagd utbildning samt interaktion och relation som framgångsfaktorer i all personcentrerad och säker vård.
 

 

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

De vetenskapliga kunskaper som studenterna har från tidigare utbildning på grundnivå, fördjupas genom kurser i vetenskaplig metodik, evidensbaserad omvårdnad och ett självständigt examensarbete. Utöver en kurs i forskningsmetodik som behandlar forskningsprocessen och forskningsetiska aspekter genomsyras samtliga ingående kurser i utbildningsprogrammet av forskningsprocessen och ett evidensbaserat förhållningssätt genom att studenten kritiskt granskar och värderar såväl vetenskap som beprövad erfarenhet.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg eller annan relevant verksamhet.

Under flera av utbildningens kurser ingår verksamhetsintegrerat lärande, som fältstudier och VFU.

Internationalisering

Som ett led i internationaliseringen förbereds studenten för att vara verksam i en mångkulturell och internationell miljö. Under utbildningen belyses bland annat specialistsjuksköterskans yrkesroll ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Engelskspråkig kurs erbjuds programmets studenter och inresande internationella studenter.

Valbara kurser

Inom inriktningen Avancerad cancervård ingår en valbar kurs om 7,5 högskolepoäng. Denna syftar till en fördjupning och en breddning av utbildningen kopplat till programmets mål. Den valbara kursen kan vara en ämnesspecifik omvårdnadskurs utifrån studenternas intresseområde.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Underkänd eller Godkänd. Annan betygsskala kan förekomma på valbara eller programöverskridande kurser. Betygsskalan framgår av kursplan.

 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

Inriktning avancerad cancervård

Termin Kursbenämning Högskole-poäng Huvudområde Nivå och progression
1 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avanc
1-2 Cancersjukdomar och omvårdnad vid behandling av cancersjukdomar 15 Omvårdnad Avanc
2 Cancerprevention och hälsopedagogik 7,5 Omvårdnad Avanc
3 Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad inom cancerområdet 7,5 Omvårdnad Avanc
4 Valbar kurs 7,5 - Grund/ Avanc
3-4 Examensarbete i omvårdnad – onkologisk vård 15 Omvårdnad Avanc


Inriktning strålbehandling

Termin Kursbenämning Högskole­poäng Huvudområde  Nivå och progression
1 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avanc
1-2 Cancersjukdomar och omvårdnad vid behandling av cancersjukdomar 15 Omvårdnad Avanc
2-3 Radioterapi 15 Övriga ämnen Avanc
4 Verksamhetsförlagd utbild­ning inom strålbehandling 7,5 Omvårdnad Avanc
3-4 Examensarbete i omvårdnad – onkologisk vård 15 Omvårdnad Avanc