Utbildningsplan för

Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård, 60 hp

Study Programme in Specialist Nursing - Theatre Care, 60 credits

Basdata

Programkod
2OT13
Programmets namn
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT13.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2012-10-17
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2023-06-19
Reviderad av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-2613/2023
Behörighetskrav
Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Omvårdnad
Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Theatre Care

Medicine magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Nursing

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. 

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för specialistsjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska. 

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Mål för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård enligt högskoleförordningen
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård skall studenten också

 • visa förmåga att ansvara för aseptik, instrumentering, infektions- och komplikationsförebyggande åtgärder i samband med operationer, behandlingar och undersökningar av patienter samt förmåga att hantera biologiska preparat, och
 • visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Mål för magisterexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, in­begripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utveck­lingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och han­tera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utveck­lingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Student som fullföljt ett specialistsjuksköterskeprogram vid Karolinska Institutet ska:

 • kunna skapa förutsättningar för evidensbaserad, personcentrerad och säker vård inom specialistområdet genom tillämpning av forskning
 • visa på kunskaper och insikter om internationella förhållanden och förutsättningar för hälsa och ohälsa i ett globalt perspektiv och vara förberedd för arbete i en mångkulturell och internationell miljö
 • visa förmåga till ett kritiskt förhållningssätt och på handlingsberedskap i det framtida yrkesutövandet och upprätthålla ett livslångt lärande
 • visa förmåga att leda och utveckla omvårdnaden inom specialist­området samt aktivt medverka i interprofessionellt samarbete

Innehåll och upplägg

Programmet omfattar totalt 60 högskolepoäng varav kurser i huvudområdet omvårdnad utgör huvuddelen. Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation.

För att studenten efter utbildningen ska kunna visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska består programmet av både teoretiska kurser och verksamhetsintegrerat lärande. Utbildningen bygger på de kunskaper som studenterna tidigare erhållit i sin utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Programmet ger fördjupade kunskaper i omvårdnad och medicinsk vetenskap för att specialistsjuksköterska inom operationssjukvård ska kunna leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet.

Programmet startar med ett moment om evidensbaserad praktik i kursen  i vetenskaplig teori och metod. Därefter följer kurser i ämnesområdet omvårdnad inom operationssjukvård med en inledande introduktionskurs i perioperativ omvårdnad. Utbildningsprogrammet avslutas med ett examensarbete som omfattar 10 veckor. Interaktiv webbaserad kommunikation och lärande ingår som en naturlig del av undervisningen.

Specialistsjuksköterskeutbildningen vid KI har en tydlig forskningsanknytning. Den vetenskapliga och professionella basen inkluderar kritiskt tänkande, informationssökning, forskningsmetodologi, integration av ämnen, integra­tion mellan teori och praktik, nationell och internationell samverkan, inter­professionellt och livslångt lärande, innovativ och kreativ verksamhetsför­lagd utbildning samt interaktion och relation som framgångsfaktorer i all personcentrerad och säker vård. 

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

De vetenskapliga kunskaper som studenterna har från tidigare utbildning på grundnivå, fördjupas genom kurser i vetenskaplig metodik, evidensbaserad omvårdnad och ett självständigt examensarbete. Utöver en kurs i forskningsmetodik som behandlar forskningsprocessen och forskningsetiska aspekter genomsyras samtliga ingående kurser i utbildningsprogrammet av forskningsprocessen och ett evidensbaserat förhållningssätt genom att studenten kritiskt granskar och värderar såväl vetenskap som beprövad erfarenhet.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård,omsorg eller annan relevant verksamhet.

 

VIL/VFU förekommer i programmet under bägge terminerna, både som klinisk färdighetsträning och simulering på Kliniskt träningscentrum (KTC) samt som kortare och längre placeringar i VFU där studenten är placerad i klinisk verksamhet. Under VFU får studenten möjlighet att vidareutveckla sitt professionella förhållningssätt och sin kliniska kompetens där teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter tillämpas och integreras.

Internationalisering

Som ett led i internationaliseringen förbereds studenten för att vara verksam i en mångkulturell och internationell miljö. Under utbildningen belyses bland annat specialistsjuksköterskans yrkesroll ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Övergångsbestämmelser

För student som antagits HT24 eller tidigare och som har gjort ett studieuppehåll görs efter återupptag en individuell studieplan.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Underkänd eller Godkänd.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

Ingående kurser för student som påbörjat studier från och med VT25

Termin Kursbenämning Högskole-poäng Huvudområde Nivå 
1 Vetenskaplig teori och metod inom omvårdnad                         7,5 Omvårdnad Avanc
1 Introduktion till perioperativ omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avanc
1 Perioperativ omvårdnad med inriktning på operationsteknik 15 Omvårdnad Avanc
2 Patientsäkerhet inom perioperativ omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avanc
2 Ledning och organisation inom perioperativ omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avanc
2 Examensarbete i omvårdnad -
operationssjukvård
15 Omvårdnad

Avanc


Ingående kurser för student som påbörjat studier from HT18 tom HT24 

Termin Kursbenämning Högskole-
poäng
Huvudområde Nivå
1 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avanc
1 Medicinsk vetenskap - operationssjukvård 7,5 Medicin Avanc
1 Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 1 15 Omvårdnad Avanc
2 Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 2 7,5 Omvårdnad Avanc
2 Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 3 7,5 Omvårdnad Avanc
2 Examensarbete i omvårdnad - operationssjukvård 15 Omvårdnad Avanc

Ingående kurser för student som påbörjat sina studier senast VT18

Termin Kursbenämning Högskole-poäng Huvudområde Nivå
1 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 7,5 Omvårdnad Avancerad
1 Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 Medcin Avancerad
1 Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 1 15 Omvårdnad Avancerad
2 Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 2 7,5 Omvårdnad Avancerad
2 Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 3 7,5 Omvårdnad Avancerad
2 Examensarbete i omvårdnad - operationssjukvård 15 Omvårdnad Avancerad