Utbildningsplan för

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Study Programme in Psychotherapy, 90 credits

Basdata

Programkod
2PT16
Programmets namn
Psykoterapeutprogrammet
Inriktningar

Programmet har två inriktningar:

 • Kognitiv beteendeterapi (Cognitive Behavioural Therapy)
 • Specialist i klinisk psykologi (Specialist in Clinical Psychology)
Omfattning
90.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT16.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2015-10-06
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2019-09-11
Reviderad av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-3809/2019
Behörighetskrav
Inriktning kognitiv beteendeterapi: Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), eller läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller socionomexamen, eller annan motsvarande examen (kandidatexamen/ yrkesexamen) om minst 180 hp. För sökande med socionomexamen eller med annan motsvarande examen om 180 hp krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande. Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Detta krav ska dock anses vara uppfyllt för den som genomgått specialistutbildning för läkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Den sökande ska inom ramen för den grundläggande psykoterapiutbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut. Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Inriktning specialist i klinisk psykologi: Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser). Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Den grundläggande psykoterapiutbildningen eller motsvarande ska ha varit inriktad mot kognitiv beteendeterapi. Den sökande ska inom ramen för den grundläggande utbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut. Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Huvudområde
Psykoterapi
Examen

Psykoterapeutexamen
Postgraduate Diploma in Psychotherapy
 
För psykoterapeutexamen skall studenten under utbildningen ha haft deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska uppgifter.
 
Medicine magisterexamen med huvudområdet psykoterapi
Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Psychotherapy

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildningen på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kun­skaper.
 
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, fär­digheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, fråge­ställningar och situationer och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklings­arbete.

Mål för psykoterapeutexamen enligt högskoleförordningen
För psykoterapeutexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som psykoterapeut.
 
Kunskap och förståelse
För psykoterapeutexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för olika psykoterapiformer, olika psykiska sjukdomstillstånd samt psykiatrisk diagnostik och
 • visa kunskap och förståelse för relevanta samhälls- och familjeförhål­landen som påverkar individer och grupper.

Färdighet och förmåga
För psykoterapeutexamen ska studenten

 • visa förmåga att på ett fördjupat sätt integrera teoretisk kunskap och kli­nisk tillämpning,
 • visa sådana fördjupade färdigheter som krävs för att självständigt genomföra diagnostiska bedömningar samt upprätta, genomföra och kritiskt utvärdera psykoterapeutiska behandlingsprogram inom ett av områdena individual-, grupp- eller familjeterapi,
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten och
 • visa förmåga att med berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat samt i enlighet med relevanta författ­ningar dokumentera dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För psykoterapeutexamen ska studenten

 • visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärds­- bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspek­ter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kli­enter och deras närstående,
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Mål för magisterexamen enligt högskoleförordningen
För magisterexamen ska studenten
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbe­gripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utveck­lingsarbete och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och han­tera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utveck­lingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Utöver de nationella målen gäller följande mål för psykoterapeut­program­met vid Karolinska Institutet:
Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning ska studenten

 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för de juridiska och organisatoriska förutsättningar som styr psykoterapeutisk verksamhet inom offentligt finansierad vård, specifikt psykiatri
 • visa fördjupad kunskap om etiska frågeställningar, teorier och forskning av vikt för psykoterapeutisk verksamhet
 • visa kunskap om neurobiologiska och neuropsykologiska aspekter relevanta för psykisk funktion
 • visa kunskap om neurobiologiska och neuropsykologiska aspekter relevanta för psykiatriska syndrom och funktionsnedsättning
 • visa kunskap om psykofarmakologi och eventuella interaktionseffekter med psykoterapi

Färdigheter och förmågor
Efter genomgången utbildning ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att vid bedömnings- och behandlingsarbete samarbeta med andra yrkeskategorier inom psykiatrisk vård
 • visa fördjupad förmåga att planera, genomföra och utvärdera behandling för de vanligaste diagnoserna inom psykiatrisk vård

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att värna sin egen professionella autonomi utan att kränka patienten eller andra.

Innehåll och upplägg

Programmet genomförs som halvfartsstudier under sex terminer och är uppdelad i två inriktningar: kognitiv beteendeterapi samt specialist i klinisk psykologi. Båda inriktningarna har sin utgångpunkt i kognitiv beteendeterapi och utgörs av samläsning av knappt hälften av kurserna. Teoretisk under­visning omfattar utöver psykoterapeutiska teorier, modeller och metoder även psykiatrisk diagnostik, neurovetenskapliga förklaringar av psykologiskt fungerande och psykiatriska problem, etik, juridik och journalföring. Evidensläget vad gäller psykoterapeutiska behandlingsmetoder för specifika tillstånd samt metoder för bedömning och utvärdering ingår i samtliga kurser. De kliniska kurserna innehåller patientarbete under handledning, självreflektion och utveckling av den professionella rollen.

Mångfaldsperspektiv samt frågor om hållbar utveckling präglar hela utbildningen. Inriktning specialist i klinisk psykologi består därutöver av särskilda fördjupningskurser inom ovan nämnda områden som baseras på psykologers professionsspecifika kunskaper och färdigheter. Inriktningen kognitiv beteendeterapi har en något bredare ansats i ovan nämnda områden.

I utbildningen tillämpas studentaktiva undervisningsmetoder, såsom problembaserat lärande och case-metodik. Syftet är att skapa förut­sättningar för självständigt kunskapssökande och djupinlärning, samt för integration av teoretiska kunskaper och kliniska färdigheter. För att ytterligare stödja det senare är utbildningen upplagd så att de teoretiska kurserna och den verksamhetsförlagda utbildningen speglar varandra.

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

Vetenskapsteori och metod, samt examensarbetet genomförs integrerat och som en strimma under hela utbildningen. Examensarbetet avslutas med att studenterna redovisar och försvarar sitt arbete på ett examinerande seminarium.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med klinisk placering med upp till en dag per utbildningsvecka sker med start under första terminen och fort­löpande under resterande utbildningstid. Studenterna genomför samman­lagt upp till tre kliniska placeringar under utbildningen och dessa väljs så att studenterna får en så bred erfarenhet av psykiatrisk vård som möjligt.
 
VFU innebär dels att studenterna ska bedriva psykoterapi, dels att de arbetar med psykiatrisk diagnostik och psykoterapibedömning. Handledning på psykoterapier sker i grupp om maximalt fyra studenter. Handledning på bedömnings­arbete sker i form av kliniskt team där så väl psykiatrisk och organisatorisk, som psykoterapeutisk kompetens finns representerad hos handledarna. Handledningen är uppdelad efter studentens inriktning, dvs. kognitiv beteendeterapi eller specialist i klinisk psykologi.

Övergångsbestämmelser

För studenter antagna HT16 gällde även följande under rubriken Innehåll:
Kursen Självupplevd erfarenhet och kliniska färdigheter fokuserar på att öka självkännedom och ökad kompetens vad gäller psykoterapeutiskt förhållningssätt och agerande i enlighet med forskningsresultat gällande prediktorer för önskvärt behandlings­resultat.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Godkänd eller Underkänd. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin, finns dessa behörighetskrav beskrivna på programwebben. Det kan även finnas särskilda behörighets­krav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Uppdragsutbildning
Programmet ges även som uppdragsutbildning med programkoden 9PT16.

Studieplan med ingående kurser

Inriktning KOGNITIV BETEENDETERAPI
Studenter antagna H17 eller senare

Kurser märkta med * är gemensamma för båda inriktningarna. Kurser märkta med (M) ingår i magisterexamen.

Termin Kursbenämning HP Huvudområde Nivå och
progression
1 Inriktningsspecifik introduktionskurs - kognitiv beteendeterapi (M) 4 Psykoterapi Avancerad (AV)
1 och 2 Psykoterapeutiska teorier och metoder 1* 8 Psykoterapi Avancerad (AV)
1 och 2 Psykoterapeutisk klinik 1  11 Psykoterapi Avancerad (AV)
2 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 1 - inriktning kognitiv beteendeterapi 2,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
2 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 2* 3,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
3 Inriktningsspecifik fördjupningskurs 1 - kognitiv beteendeterapi  5 Psykoterapi Avancerad (AV)
3 och 4 Psykoterapeutiska teorier och metoder 2 * (M) 10 Psykoterapi Avancerad (AV)
3 och 4 Psykoterapeutisk klinik 2 (M) 11 Psykoterapi Avancerad (AV)
4 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3 - inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 2 Psykoterapi Avancerad (AV)
5 Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 - kognitiv beteendeterapi (M) 2,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
5 och 6 Psykoterapeutiska teorier och metoder 3 *(M) 4,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
5 och 6 Psykoterapeutisk klinik 3 (M) 11 Psykoterapi Avancerad (AV)
2,4,5,6 Examensarbete i psykoterapi * (M) 15 Psykoterapi Avancerad (AV)


Inriktning KOGNITIV BETEENDETERAPI
Studenter antagna H16

Kurser märkta med * är gemensamma för båda inriktningarna. Kurser märkta med (M) ingår i magisterexamen.

Termin Kursbenämning HP Huvudområde Nivå och
progression
1 och 2 Psykoterapeutiska teorier och metoder 1 - inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 4 Psykoterapi Avancerad (AV)
1 och 2 Psykoterapeutiska teorier och metoder 1 * 8 Psykoterapi Avancerad (AV)
1 Psykoterapi under handledning 1 - inriktning kognitiv beteendeterapi 3,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
1 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 1 - inriktning kognitiv beteendeterapi 1,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
1 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 1 - inriktning kognitiv beteendeterapi 1 Psykoterapi Avancerad (AV)
1 och 2 Självupplevd erfarenhet och kliniska färdigheter 1 - inriktning kognitiv beteendeterapi 1 Psykoterapi Avancerad (AV)
2 Psykoterapi under handledning 2 - inriktning kognitiv beteendeterapi 3,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
2 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 2 - inriktning kognitiv beteendeterapi 1,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
2 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 2 - inriktning kognitiv beteendeterapi 1,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
2 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 2 * 3,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
3 Inriktningsspecifik fördjupningskurs 1 - kognitiv beteendeterapi  5 Psykoterapi Avancerad (AV)
3 och 4 Psykoterapeutiska teorier och metoder 2 * (M) 10 Psykoterapi Avancerad (AV)
3 och 4 Psykoterapeutisk klinik 2 (M) 11 Psykoterapi Avancerad (AV)
4 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3 - inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 2 Psykoterapi Avancerad (AV)
5 Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 - kognitiv beteendeterapi (M) 2,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
5 och 6 Psykoterapeutiska teorier och metoder 3 *(M) 4,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
5 och 6 Psykoterapeutisk klinik 3 (M) 11 Psykoterapi Avancerad (AV)
2,4,5,6 Examensarbete i psykoterapi * (M) 15 Psykoterapi
Avancerad (AV)


*********************************************************************************************

Inriktning SPECIALIST I KLINISK PSYKOLOGI
Studenter antagna H17 eller senare
Kurser märkta med * är gemensamma för båda inriktningarna. Kurser märkta med (M) ingår i magisterexamen.

Termin Kursbenämning HP Huvudområde Nivå och progression
1 Inriktningsspecifik introduktionskurs - specialist i klinisk psykologi (M) 4 Psykoterapi Avancerad (AV)
1 och 2 Psykoterapeutiska teorier och metoder 1 * 8 Psykoterapi Avancerad (AV)
1 och 2 Psykologisk/ psykoterapeutisk klinik 1 11 Psykoterapi Avancerad (AV)
2 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 1 - inriktning specialist i klinisk psykologi 2,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
2 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 2 * 3,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
3 Inriktningsspecifik fördjupningskurs 1 - specialist i klinisk psykologi 5 Psykoterapi Avancerad (AV)
3 och 4 Psykoterapeutiska teorier och metoder 2* (M)  10 Psykoterapi Avancerad (AV)
3 och 4 Psykologisk/ psykoterapeutisk klinik 2 (M) 11 Psykoterapi Avancerad (AV)
Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3 - inriktning specialist i klinisk psykologi (M) 2 Psykoterapi Avancerad (AV)
Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 - specialist i klinisk psykologi (M) 2,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
 5 och 6  Psykoterapeutiska teorier och metoder 3* (M) 4,5 Psykoterapi Avancerad (AV)
5 och 6 Psykologisk/ psykoterapeutisk klinik 3 (M) 11 Psykoterapi Avancerad (AV)
2,4,5,6 Examensarbete i psykoterapi * (M) 15 Psykoterapi Avancerad (AV)


Inriktning SPECIALIST I KLINISK PSYKOLOGI
Studenter antagna H16

Kurser märkta med * är gemensamma för båda inriktningarna. Kurser märkta med (M) ingår i magisterexamen.

Termin Kursbenämning HP Huvud-
område
Nivå och
progression
1 och 2 Psykoterapeutiska teorier och metoder 1 - inriktning specialist i klinisk psykologi (M) 4 Psykoterapi Avancerad
(AV)
1 och 2 Psykoterapeutiska teorier och metoder 1 * 8 Psykoterapi Avancerad
(AV)
1 Psykoterapi under handledning 1 - inriktning specialist i klinisk psykologi 3,5 Psykoterapi Avancerad
(AV)
1 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 1- inriktning specialist i klinisk psykologi 1,5 Psykoterapi Avancerad
(AV)
1 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 1 - inriktning specialist i klinisk psykologi 1 Psykoterapi Avancerad
(AV)
1 och 2 Självupplevd erfarenhet och kliniska färdigheter 1- inriktning specialist i klinisk psykologi 1 Psykoterapi Avancerad
(AV)
2 Psykoterapi under handledning 2 - inriktning specialist i klinisk psykologi 3,5 Psykoterapi Avancerad
(AV)
2 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 2 - inriktning specialist i klinisk psykologi 1,5 Psykoterapi Avancerad
(AV)
2 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 2 - inriktning specialist i klinisk psykologi 1,5 Psykoterapi Avancerad
(AV)
2 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 2 * 3,5 Psykoterapi Avancerad
(AV)
3 Inriktningsspecifik fördjupningskurs 1 - specialist i klinisk psykologi 5 Psykoterapi Avancerad
(AV)
3 och 4 Psykoterapeutiska teorier och metoder 2 * (M) 10 Psykoterapi Avancerad
(AV)
3 och 4 Psykologisk/psykoterapeutisk klinik 2 (M) 11 Psykoterapi Avancerad
(AV)
4 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3 - 
inriktning specialist i klinisk psykologi (M)
2 Psykoterapi Avancerad
(AV)
5 Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 - inriktning specialist i klinisk psykologi (M) 2,5 Psykoterapi Avancerad
(AV)
5 och 6 Psykoterapeutiska teorier och metoder 3* (M) 4,5 Psykoterapi Avancerad
(AV)
5 och 6 Psykologisk/psykoterapeutisk klinik 3(M) 11 Psykoterapi Avancerad
(AV)
2,4,5,6 Examensarbete i psykoterapi * (M) 15 Psykoterapi Avancerad
(AV)