Utbildningsplan för

Magisterprogrammet i arbete och hälsa, 60 hp

Master's Programme in Work and Health, 60 credits

Basdata

Programkod
3AH23
Programmets namn
Magisterprogrammet i arbete och hälsa
Inriktningar

Programmet har 3 inriktningar:

 • Arbetsmiljöstrateg (Occupational Safety and Health Management)
 • Ergonomi (Ergonomics)
 • Företagssköterska (Occupational Health Nursing)
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT23.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2022-09-06
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-3657/2022
Behörighetskrav
Arbetsmiljöstrateg: Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, samhälls- och beteendevetenskap, naturvetenskap eller teknik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Ergonomi: Arbetsterapeut-, fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp. Alternativt kandidatexamen i arbetsterapi, fysioterapi eller sjukgymnastik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Företagssköterska: Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Huvudområde
Arbete och hälsa
Examen

Medicine magisterexamen med huvudområdet arbete och hälsa
Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Work and Health

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kun­skaper.
 
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, fär­digheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, fråge­ställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklings­arbete.

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Utöver de nationella målen för magisterexamen gäller följande mål för magisterprogrammet i arbete och hälsa vid Karolinska Institutet:

Studenten ska vid avslutad utbildning kunna:

 • Visa kunskaper om företagshälsovården samt andra centrala arbetsmiljöaktörers roller i svenskt arbetsliv.
 • Visa kunskap om relevanta lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
 • Visa kunskaper om samt reflektera kring arbetssätt och generella metoder inom systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Visa färdigheter och förmågor att leda och/eller medverka, planera och utveckla samarbetet med övriga yrkeskategorier inom företagshälsovård eller annan relevant verksamhet.
 • Visa kunskaper om kopplingen mellan fysiska, fysikaliska, kemiska och psykosociala risker i arbetsmiljön och olyckor, ohälsa och sjukdomar
 • Visa förmåga att reflektera kritiskt kring metoder och arbetssätt och ergonomens/företagssköterskans/arbetsmiljöstrategens roll inom området arbete och hälsa.
 • Visa fördjupade metodkunskaper och färdigheter att självständigt identifiera och bedöma arbetsmiljörisker eller hälsofrämjande insatser på individ- och organisationsnivå.

Innehåll och upplägg

Magisterprogrammet i arbete och hälsa är ett program som syftar till att utbilda olika professioner inom företagshälsovården samt andra aktörer inom det preventiva och systematiska arbetsmiljöarbetet. Programmet har tre olika inriktningar där vardera inriktningen har särskilda behörighetskrav. Vissa delar av utbildningen är inriktningsspecifik men det finns även gemensamma inslag med interprofessionellt lärande (IPL).

 • Inriktning Arbetmiljöstrateg - vidareutbildar en bredare grupp främst till det övergripande strategiska arbetsmiljöarbetet inom ett företag, myndighet eller inom företagshälsovården. Utbildningen har en fördjupning inom systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Inriktning Ergonom - vidareutbildar arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster till att arbeta strategiskt och övergripande både preventivt samt rehabiliterande inom arbete och hälsa. Dessutom ingår en särskild fördjupning inom ergonomisk mätteknik samt sambandet mellan yrkesexponering och uppkomst av muskuloskeletala besvär.
 • Inriktning Företagssköterska - vidareutbildar sjuksköterskor till att arbeta strategiskt och övergripande både preventivt samt rehabiliterande med arbete och hälsa. Dessutom ingår en särskild fördjupning inom yrkesmedicin, medicinska kontroller, hälsofrämjande arbete m.m. 

Gemensamma kurser
Programmet inleds med en gemensam kurs, Arbetsliv och hälsa som ger en gemensam bas inom arbete och hälsa oavsett utbildningsbakgrund och inriktning på programmet. I Vetenskaplig metod ingår vetenskaplig teori och metod samt forskningsetik. Syftet är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper i såväl kvalitativ, som kvantitativ forskningsmetod och forskningsetik, samt hur dessa metoder tillämpas i forskning och utvecklingsarbete.

I kurserna Arbetsorganisation (7,5 hp) och Arbetslivsinriktad rehabilitering (7,5 hp) ingår både inriktningsspecifika moment och interprofessionella moment. De interprofessionella momenten syftar till att öka studenternas förståelse för andra professioners kompetens och yrkesroll inom ett ämne där arbetet ofta sker i interprofessionella team.

Examensarbete
Under den sista terminen skrivs examensarbetet, som exempelvis kan göras som en mindre empirisk studie, en metodstudie eller en fallstudie. Examensarbetet ska vara en fördjupning relaterat till studentens inriktning inom arbete och hälsa.

Inriktningsspecifika kurser 
Varje inriktning har två inriktningsspecifika kurser om sammanlagt 15 högskolepoäng. Studenten får genom dessa en möjlighet att utifrån sin profession fördjupa sig inom arbete och hälsa. Kurserna innehåller såväl teoretiska som praktiska/kliniska delar med inslag av verksamhetsnära utbildningsmoment.

I programmet finns en progression, där tidigare kurser lägger grunden för senare kurser. Detaljer kring detta finns angivet i kursplanerna.

Utöver de tre inriktningarna på KI utbildas parallellt även arbetsmiljöingenjörer, i ett program på KTH. I detta spår vidareutbildas personer med teknisk eller naturvetenskaplig kandidatexamen till att arbeta strategiskt och övergripande preventivt. Dessutom ingår en särskild fördjupning inom fysikaliska och kemiska exponeringar inom arbetsmiljön, mätteknik och säkerhet. Ett par kurser läses på KI tillsammans med de tre KI inriktningarna, vilket breddar det interprofessionella perspektivet.

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

Alla inriktningar har en gemensam kurs i vetenskaplig metod 7,5 p under termin 2. Kursen lägger grunden till ett vetenskapligt förhållningssätt och fördjupar kunskapen om och tolkningen av arbetsmedicinsk forskning. Efter detta appliceras det vetenskapliga tänkandet i de efterföljande kurserna och progressionen byggs succesivt upp till det avslutande examensarbetet.

Internationalisering

En global utblick finns i den första kursen Arbetsliv och hälsa, men i övrigt fokuserar programmet på det svenska arbetslivet. Detta eftersom systemen ser så olika ut i världen och för att arbeta inom företagshälsovården behövs fördjupad kunskap om de svenska förhållandena tex lagstiftning, arbetsmarknadens parter, rehabiliteringskedjan etc.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska, men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används samt engelskspråkiga vetenskapliga artiklar.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin, finns dessa behörighetskrav beskrivna på programwebben.

Studieplan med ingående kurser

Följande kurser är gemensamma för alla tre inriktningarna på KI.

 • Arbetsliv och hälsa
 • Vetenskaplig metod
 • Arbetsorganisation
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Examensarbete i arbete och hälsa

Studieplan för inriktning Arbetsmiljöstrateg:

Termin Kursbenämning Högskole-poäng Huvudområde Nivå och progression i huvudområdet (för kurs på grundnivå inom huvudområdet)
1 Arbetsliv och hälsa 7,5 Arbete och hälsa Grund (G2)
1 Exponering, risker och riskhantering i arbetsmiljön 7,5 Arbete och hälsa Avanc
2 Vetenskaplig metod 7,5 Arbete och hälsa Avanc
2 Intervention och utvärdering i strategiskt arbetsmiljöarbete 7,5 Arbete och hälsa Avanc
3 Arbetsorganisation 7,5 Arbete och hälsa Avanc
3 Arbetslivsinriktad rehabilitering 7,5 Arbete och hälsa Avanc
4 Examensarbete i arbete och hälsa 15 Arbete och hälsa Avanc


Studieplan för inriktning Ergonomi:

Termin   Kursbenämning  Högskole-poäng  Huvudområde Nivå och progression i huvudområdet (för kurs på grundnivå inom huvudområdet)
Arbetsliv och hälsa
7,5 
Arbete och hälsa Grund (G2)
1 Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen
 
7,5 Arbete och hälsa Avanc
2 Vetenskaplig metod 7,5 Arbete och hälsa Avanc
2 Exponering, riskbedömning, och intervention 7,5 Arbete och hälsa Avanc
3 Arbetsorganisation 7,5 Arbete och hälsa Avanc
3 Arbetslivsinriktad rehabilitering 7,5 Arbete och hälsa Avanc
4 Examensarbete i arbete och hälsa 15 Arbete och hälsa Avanc


Studieplan för inriktning Företagssköterska:

Termin Kursbenämning Högskole-
poäng
Huvud-
område
Nivå och progression
i huvudområdet
(för kurs på grundnivå inom huvudområdet)
1 Arbetsliv och hälsa
 
7,5 Arbete och hälsa Grund (G2)
1 Yrkesmedicin 7,5 Arbete och hälsa Avanc
2 Vetenskaplig metod 7,5 Arbete och hälsa Avanc
2 Hälsofrämjande arbete i arbetslivet 7,5 Arbete och hälsa Avanc
3 Arbetsorganisation 7,5 Arbete och hälsa Avanc
3 Arbetslivsinriktad rehabilitering 7,5 Arbete och hälsa Avanc
4 Examensarbete i arbete och hälsa 15 Arbete och hälsa Avanc


Arbetsmiljöingenjör (på KTH)
Ett samarbete är etablerat tillsammans med KTH som driver utbildningen av Arbetsmiljöingenjörer. Samarbetet innebär att studenterna läser vissa kurser på KI, vilket de gör tillsammans med KI:s studenter.

Två av kurserna inom programmet läser KTH studenterna på KI tillsammans med KI studenterna:

 • Arbetsliv och hälsa (7,5 hp)
 • Vetenskaplig metod (7,5 hp)