Utbildningsplan för

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi, 60 hp

Master's Programme in Diagnostic Cytology, 60 credits

Basdata

Programkod
3DC16
Programmets namn
Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT16.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2015-12-15
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2021-10-20
Reviderad av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-4583/2021
Behörighetskrav
Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp från utbildning med inriktning laboratoriemedicin eller motsvarande. Alternativt avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning laboratoriemedicin samt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Diagnostisk cytologi
Examen
Medicine magisterexamen med huvudområdet diagnostisk cytologi
Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Diagnostic Cytology

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Mål för magisterexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen
Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet
Utöver de nationella målen för magisterexamen gäller följande mål för Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi vid Karolinska Institutet:

Kunskap och förståelse
Studenten ska
 • visa kunskap om funktionen för diagnostisk cytologi inom hälso- och sjukvården samt i samhället.
Färdighet och förmåga
Studenten ska
 • visa förmåga att kvalitetssäkra och utveckla metoder och verksamhet inom diagnostisk cytologi.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska
 • visa ett professionellt förhållningssätt i relation till prov och patient.

Innehåll och upplägg

De i programmet ingående kurserna ger kunskap om såväl allmänna sjukdomsprocesser som specialkunskaper inom cytologiska och molekylära utredningsvägar av organ och organsystem (såsom kvinnliga genitalia, respirationsorganen och urinvägarna etc). 

Kurserna behandlar de diagnostiska grundkriterier som används vid analys av cellulärt material från aspiration av djupliggande organ eller kroppsvätskor från bukhåla, pleura och hjärtsäck samt även cerebrospinal­- och ledvätska.

I de ingående kurserna integreras teori och tillämpning av de cytomorfologiska och molekylära laboratoriemetoder som tillsammans utgör grunden för diagnos och behandling.

De ingående kurserna är forskningsanknutna likväl som det finns en kurs i vetenskaplig metod, statistik och kvalitetssäkring. Detta gör att genom hela programmet kopplas kunskaperna i diagnostisk morfologi till såväl tillämpning inom klinisk verksamhet som forskning och utveckling. Det avslutande vetenskapliga arbetet representerar resultatet av studentens samlade kunskaper inom diagnostisk cytologi och förståelse för ämnet samt förmågan att under vetenskaplig handledning självständigt genomföra och utvärdera ett definierat forskningsprojekt.

Övergångsbestämmelser

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi har sin sista ordinarie programstart HT22. Student som är antagen och registrerad har rätt att slutföra utbildningen enligt den här utbildnings­planen vid ovan nämnda programtillfälle. Vid återupptag efter beviljat studieuppehåll görs en individuell studieplanering. Rätten att examineras regleras i respektive kursplan.

Övriga riktlinjer

Betygsskala
Som betyg används uttrycken underkänd eller godkänd.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska, men kurser på engelska kan förkomma. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska men även svenskspråkig litteratur förekommer.

Studieplan med ingående kurser

Termin Kursbenämning Högskole-
­poäng
Huvudområde
 
Nivå och
progression
(om
huvudområde)
1 Patologi 4 Medicin Av
1 Gynekologisk cytologi 5 Diagnostisk cytologi Av
1 Gynekologisk cytologi - fördjupning 7,5 Diagnostisk cytologi Av
1 Diagnostisk cytologi av respirationsorganen 5 Diagnostisk cytologi Av
1 och 2 Vetenskaplig metodik, statistik och kvalitetssäkring 7,5 Diagnostisk cytologi Av
1 och 2 Diagnostisk molekylär cytologi 4 Diagnostisk cytologi Av
2 Diagnostisk cytologi av urinvägarna 7 Diagnostisk cytologi Av
2 Diagnostisk aspirationscytologi 5 Diagnostisk cytologi Av
2 Examensarbete i diagnostisk cytologi 15 Diagnostisk cytologi Av