Utbildningsplan för

Magisterprogrammet i global hälsa, 60 hp

Master's Programme in Global Health, 60 credits

Basdata

Programkod
3GB12
Programmets namn
Magisterprogrammet i global hälsa
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT12.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2011-12-02
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2024-02-20
Reviderad av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-1081/2024
Behörighetskrav
Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Global hälsa
Examen

Medicine magisterexamen med huvudområdet global hälsa
Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Global Health

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för magisterexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Studenten skall vid avslutad utbildning kunna

 • ta fram och värdera indikatorer och bestämningsfaktorer för globala hälsovariationer,
 • belysa sambandet mellan socio-ekonomisk utveckling och sjukdomsmönster i olika länder,
 • redovisa erfarenheter från internationellt samarbete för hälsoutveckling och bistånd i humanitära katastrofer,
 • förklara vårdkvalitet, effektivitet och kostnadseffektivitet i olika sjukvårdssystem,
 • belysa hälsopolitik och interventioner avseende stora globala hälsoproblem, och
 • prioritera och förklara personalpolitik och ledningsfrågor med hjälp av fallbeskrivningar och erfarenhet från olika konkreta situationer.

Beskrivning av huvudområdet

Global hälsa är ett nytt område som integrerar kunskap och erfarenheter från olika discipliner såsom folkhälsa, medicin, hälsoekonomi, miljömedicin, antropologi och beteendevetenskap. Global hälsa fokuserar på att identifiera och utvärdera de globala utmaningarna för folkhälsan. Det övergripande målet är bidra till en minskning av den globala sjukdomsbördan. Global hälsa erbjuder en ny plattform för forskning, utbildning och information kring de hälsoutmaningar som världens befolkning står inför.

Forskning i global hälsa är multidisciplinär i sin inriktning med tre viktiga grundpelare: folkhälsoforskning, klinisk forskning och tillämpad forskning. Fokus ligger på fördelning av och determinanter för hälsa, sjukdomar och skador i befolkningar med olika sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar.

Innehåll och upplägg

Programmet skapar förståelse för begreppet global hälsa och ökar kompetensen avseende relevanta forskningsmetoder.

Den introducerande kursen syftar till att belysa den globala sjukdoms­bördan och de faktorer som bestämmer variationen i hälsostatus mellan olika befolkningar i världen med hjälp av aktuell tillgänglig data.

Den andra kursen introducerar hälso- och sjukvårdspolitik, management och hälsoekonomi, som ger insikt i policyutveckling, planering och kapacitetsbyggande i låg- och medelinkomstländer, ledarskap, styrning samt förändringsarbete med praktisk tillämpning i resurssvaga områden.

Forskningsmetodiken introducerar deltagarna till den teoretiska grunden för kvalitativa forskningsmetoder och diskuterar likheter och skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa förhållningssätt. Studenterna lär om datainsamlingsmetoder, med fokus på intervjuer och fokusgrupps­diskussioner och i och med detta fås en översikt av basala begrepp och analysmetoder inom kvalitativ analys. Även metoder som används för urvalsundersökningar i olika miljöer, inklusive urvalsdesign, urvalstekniker, datahantering, deskriptiv dataanalys och presentation ingår.

Följande kurser tar upp mödra- och barnhälsa, infektionssjukdomar som en utmaning för global hälsa med fokus på kliniska, sociala och förebyggande aspekter, samt icke-smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter, allt i ett globalt perspektiv.

Den avslutande kursen är ett examensarbete som presenteras i form av en uppsats. Forskningen inför uppsatsen kan utföras i ett låg- eller medelinkomstland där det redan finns ett pågående samarbete. Uppsatsen kan också vara baserad på sekundära data från register, t.ex. demografiska hälsoundersökningar.

Övergångsbestämmelser

Magisterprogrammet i global hälsa har sin sista ordinarie programstart HT24. Student som är antagen och registrerad har rätt att slutföra utbildningen enligt den här utbildningsplanen vid ovan nämnda programtillfälle. Vid återupptag efter beviljat studieuppehåll görs en individuell studieplanering. Rätten att examineras regleras i respektive kursplan.

Kursen Introduktion till global hälsa hette t.o.m. HT21 Globa hälsa. För student som återupptar studier efter studieuppehåll görs en individuell studieplanering efter återupptag.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är engelska.

Studieplan med ingående kurser

Studenter antagna HT22 eller senare

Kursbenämning Högskole-poäng Huvudområde Nivå
Introduktion till global hälsa 7,5 Global hälsa Avanc
Forskningsmetodik 7,5 Global hälsa Avanc
Hälso- och sjukvårdspolitik, management och hälsoekonomi  4,5 Global hälsa Avanc
Mödra- och barnhälsa i ett globalt perspektiv 3 Global hälsa Avanc
Infektionssjukdomar - en utmaning för global hälsa: kliniska, sociala och förebyggande aspekter 4,5 Global hälsa Avanc
Icke-smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter i ett globalt perspektiv 3 Global hälsa Avanc
Examensarbete i global hälsa 30 Global hälsa Avanc


Studenter antagna HT21 eller tidigare

Kursbenämning Högskole-poäng Huvudområde Nivå
Global hälsa 7,5 Global hälsa Avanc
Hälso- och sjukvårdspolitik, management och hälsoekonomi 4,5 Global hälsa Avanc
Forskningsmetodik 7,5 Global hälsa Avanc
Mödra- och barnhälsa I ett globalt perspektiv 3 Global hälsa Avanc
Infektionssjukdomar - en utmaning för global hälsa: kliniska, sociala och förebyggande aspekter 4,5 Global hälsa Avanc
Icke-smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter i ett globalt perspektiv 3 Global hälsa Avanc
Examensarbete i global hälsa 30 Global hälsa Avanc