Utbildningsplan för

Magisterprogrammet i klinisk optometri, 60 hp

Master Programme in Clinical Optometry, 60 credits

Basdata

Programkod
3OP07
Programmets namn
Magisterprogrammet i klinisk optometri
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT07.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2007-07-10
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Diarienummer
2245/07-460
Behörighetskrav
Optikerexamen om 180 högskolepoäng (120p) samt legitimation som optiker med kontaktlinsbehörighet. Sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng (120p), legitimation som sjuksköterska samt 60 högskolepoäng (40p) påbyggnad inom ögonsjukvård.
Examen

Medicine magisterexamen med huvudområdet optometri
Master of Medical Science (60 credits) with a major in Optometry

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
 
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå:

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för magisterexamen enligt högskoleförordningen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om
 • etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Utöver de nationella målen gäller följande mål för utbildningen på Karolinska Institutet:
 
Kunskap och förståelse
Studenten skall visa förståelse och fördjupad kunskap inom områdena:

 • neurooftalmologi
 • okulär farmakologi
 • diagnostiska optometriska undersökningsmetoder
 • pediatrisk optometri
 • ögats sjukdomar
 • diagnostik och behandling av samsynsproblem/binokulära störningar

Färdighet och förmåga [1]
Studenten skall visa färdighet och förmåga:

 • att använda diagnostiska optometriska undersökningsmetoder
 • i pediatrisk optometri
 • i  diagnostik av ögonsjukdomar
 • i  optometrisk behandling av synproblematik
 • att bedöma när en patient bör remitteras samt veta vart patienter ska remitteras

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall:

 • visa förmågan att utöva ett vetenskapliga synsätt inom ämnet och utöva evidensbaserad optometrisk vård.

[1] Ytterligare specificering av färdigheter och förmågor finns i Bilaga 1.

Beskrivning av huvudområdet

Optometri omfattar ingående kunskap om; normalt seende och synutveckling, uppmätning av brytningsfel i ögat och tillpassning av synhjälpmedel, upptäckt av ögonsjukdomar, geometrisk och fysikalisk optik, samt habilitering och rehabilitering av synfunktionen.

Innehåll och upplägg

Magisterprogrammet i Klinisk optometri omfattar 60 högskolepoäng varav samtliga 60 högskolepoäng är i huvudområdet optometri. Halva utbildningen är verksamhetsförlagd internt vid Karolinska Institutets klinik vid Enheten för optometri vid S:t Eriks ögonsjukhus. Den verksamhetsförlagda utbildningen är integrerad med den teoretiska utbildningen.
 
Programmet är organiserat i kurser om 7,5 högskolepoäng förutom examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng. Flera kurser inom huvudområdet optometri undervisas parallellt för att öka integrationen, minska onödig repetition, överbrygga gapet mellan prekliniska och kliniska moment – allt för att underlätta inlärningen.
 
Kurserna är planerade så att kunskaper från tidigare kurser ligger till grund för studierna i de kommande kurserna senare i utbildningen. Den kliniska utbildningen riktas mot optikerns utökade roll som hälso- och sjukvårdspersonal.
 
Termin 1 omfattar kurserna Neurooftalmologi, Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik, Ögats sjukdomar och diagnostik och Binokulärseende binokulärseende och behandling. Dessa kurser innebär fördjupande kunskaper och färdigheter på avancerad nivå. Kurserna bygger och är en utökning av tidigare kunskapar inhämtade under studier som ger legitimation och kontaktlinsbehörighet.
 
Termin 2 omfattar kurserna Pediatrisk optometri, Diagnostisk klinik och Examensarbete. Kurserna i pediatrisk optometri och diagnostisk klinik bygger på kurserna från termin ett och syftar till att ge fördjupade kunskaper i pediatrisk optometri samt utökade och fördjupade kliniska färdigheter. Examensarbetet avser att leda till en påtaglig ämnesrelaterad fördjupning. Projektet skall genomföras med för frågeställningen/ämnet adekvata vetenskapliga metoder och genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. Examensarbetet kan genomföras av 1-3 studerande och presenteras skriftligt och muntligt. Vid bedömning av projektet fästs stor vikt vid förmågan att kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa vetenskaplig analysmetod, att utnyttja kunskaper från övriga kurser samt att klart redovisa analysresultaten.

 
Pedagogiska metoder
Beroende på de ingående kursernas mål kan olika pedagogiska metoder användas. Metoderna skall uppmuntra till självständigt lärande, djupinlärning, vetenskapligt tänkande och livslångt lärande. Exempel på studentaktiverande metoder är case-metodik, problembaserat lärande (PBL), seminarier, kliniskt arbete under handledning, laborationer eller studier av vetenskaplig litteratur. Lärarledd undervisning är schemalagd i nära anslutning till laborationer och övningar för att underlätta inlärningen.
 
Ingen specifik pedagogisk metod kommer att finnas vid samtliga kurser utan metoderna kan variera. Kursernas mål, som beskrivs i respektive kursplan, är anpassade till SOLO-taxonomin. Även kurser tidigt i utbildningen har mål på en högre taxonomisk nivå för att undvika att studenternas inlärning stannar på en låg nivå.

 
Examinationsformer
Vid bedömning av studieresultat skall hänsyn tas till den studerandes kunskaper och uppnådda färdigheter, liksom till den studerandes mognad och förmåga till kunskapstillämpning, kritisk analys och självständigt omdöme. Vid bedömning av den studerandes färdigheter skall särskild hänsyn tas till praktisk undersökningsförmåga och förhållningssätt till patienten.
 
Metoder för bedömning av studenternas prestationer inkluderar skriftlig och muntlig examination, samt speciella examinationsformer som examination av kliniska färdigheter, det vetenskapliga arbetets kvalitet, samt av den muntliga presentationen av examensarbetet. All examination är anpassad till och i linje med de mål som beskrivs i respektive kursplan.
 
Vid bedömning av kliniska kompetenser finns bedömningsmallar för samtliga examinationer.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

För tillträde till termin 2 krävs 20 högskolepoäng från termin 1.

Studieplan med ingående kurser

Termin Kursbenämning Högskole­poäng Kurs i huvud­område Nivå
1 Neurooftalmologi 7,5 X A
1 Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik 7,5 X A
1 Ögats sjukdomar och diagnostik 7,5 X A
1 Binokulärseende och behandling 7,5 X A
2 Pediatrisk optometri 7,5 X A
2 Diagnostisk klinik 7,5 X A
2 Examensarbete i optometri 15 X A